"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 47

พระยาห์เวห์กษัตริย์แห่งอิสราเอล กษัตริย์ของโลก a

สดด บทนี้เป็นบทหนึ่งในจำนวน "เพลงสดุดีพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์" ทรงปกครองสกลจักรวาล 6 บท (ดู สดด 93; 96-99) ถ้าจะอธิบายในด้านประวัติศาสตร์ เพลงสดุดีบทนี้แต่เดิมเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะยิ่งใหญ่ในการสงคราม ถ้าจะอธิบายในด้านพิธีกรรมทางศาสนา เพลงสดุดีนี้ใช้ในวันสมโภชในฤดูใบไม้ร่วงเฉลิมฉลองพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ คำอธิบายในด้านอวสานกาลกล่าวว่าเพลงสดุดีบทนี้เป็นภาพแสดงถึงอนาคต ที่พระเจ้าจะทรงสถาปนาการปกครองของพระองค์เหนือสกลโลก ข้อความใน สดด บทนี้เป็นจริงอย่างสมบูรณ์เมื่อพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพและทรงรับพระสิริรุ่งโรจน์ เมื่อทรงมีชัยต่อบาปและความตายแล้ว พระองค์ทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์แห่งสกลจักรวาล พระศาสนจักรใช้ สดด บทนี้โดยเฉพาะในพิธีกรรมสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ (เทียบ ข้อ 5)

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดีของลูกหลานโคราห์

1    ประชากรทั้งหลาย จงปรบมือเถิด

           จงเปล่งเสียงโห่ร้องถวายพระเจ้าด้วยความยินดี

2    เพราะพระยาห์เวห์ พระเจ้าสูงสุด ทรงน่าเกรงขาม

           ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เหนือทั่วแผ่นดิน

3    ทรงนำประชากรทั้งหลายมาไว้ใต้อำนาจของเรา

           และทรงนำนานาชาติมาไว้ใต้เท้าของเรา

4    พระองค์ทรงเลือกแผ่นดินเป็นมรดกสำหรับเรา

           เป็นความภูมิใจของยาโคบ ซึ่งพระองค์ทรงรัก

5    พระเจ้าเสด็จขึ้นขณะที่มีเสียงโห่ร้องถวายชัย

           พระยาห์เวห์เสด็จไปขณะที่มีเสียงเป่าเขาสัตว์

6    จงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าb จงรองเพลงเถิด

           จงร้องเพลงถวายกษัตริย์ของเรา จงร้องเพลง

7    เพราะพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ปกครองทั่วแผ่นดิน

           จงร้องเพลงไพเราะถวายพระองค์เถิด

8    พระเจ้าทรงปกครองเหนือนานาชาติ

           พระองค์ประทับอยู่บนพระบัลลังก์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

9    บรรดาผู้นำประชากรทั้งหลายมาชุมนุมกัน

           พร้อมกับcประชากรของพระเจ้าแห่งอับราฮัม

      ผู้ทรงอำนาจdบนแผ่นดินเป็นของพระเจ้า

           พระองค์ทรงรับการยกย่องอย่างยิ่ง

47 a เพลงสดุดีบทนี้กล่าวถึงวาระสุดท้ายของโลก เป็นบทแรกในชุดเพลงสดุดีพระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ ดู สดด 93 ฯฯ เพลงสดุดีเหล่านี้ขยายความคำโห่ร้องที่ว่า "พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ปกครอง"  กษัตริย์ของชาวอิสราเอลเสด็จขึ้นไปยังพระวิหารเป็นขบวน ระหว่างทางบรรดาประชาชนจะเฝ้าแหนโห่ร้อง สดด 33:3 เชิงอรรถ a พระอาณาจักรของพระยาห์เวห์แผ่ไปถึงชนชาติต่างๆ ซึ่งสักวันหนึ่งจะเข้ามาร่วมนมัสการพระองค์พร้อมกับชนชาติที่ทรงเลือกสรร

b ต้นฉบับภษากรีกว่า "พระเจ้าของเรา"

c "พร้อมกับ" แปลจากสำนวนแปลโบราณ ไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำกับอับราฮัมจะมีผลแผ่ไปถึงมนุษยชาติทั้งมวล

d "ผู้ทรงอำนาจ" แปลตามตัวอักษรว่า "โล่"  หมายถึงผู้ปกครองในฐานะผู้ทรงอำนาจที่ปกป้องประชากรของตน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก