"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 32

การยอมรับผิดa

สดด บทนี้เป็นบทที่ 2 ในชุด "เพลงสดุดีขอสมาโทษ" (Penitential Psalms คือ สดด 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143) แต่แสดงความยินดีมากกว่าความตรอมใจ เป็นความยินดีที่ได้รับอภัยบาปเพราะได้ยอมรับผิดและสารภาพความผิดนั้นแล้ว ภาคหลังของ สดด บทนี้เป็นคำสอนให้รู้จักภาวนาด้วยความถ่อมตน โดยเฉพาะในยามที่รู้สึกว่าบาปกำลังทับถมตนอยู่ วิธีการถูกต้องที่จะนำความสงบใจมาให้ก็คือการกลับใจ และสารภาพบาปที่ได้ทำ นักบุญเปาโลใช้ข้อความตอนต้นของ สดด บทนี้เพื่อเฉลิมฉลองการอภัยบาปที่เราได้รับในองค์พระคริสตเจ้า (รม 4:6-8)

บทกวีสอนใจของกษัตริย์ดาวิด

1       ผู้ที่ได้รับอภัยความผิด

         และบาปของเขาถูกลบล้างbย่อมเป็นสุข

2       ผู้ที่พระยาห์เวห์ไม่ทรงกล่าวหาว่ากระทำผิด

         และจิตใจของเขาไม่มีความคดโกง ย่อมเป็นสุข

3       แม้ข้าพเจ้าเงียบอยู่ กระดูกของข้าพเจ้าก็ผุกร่อนไป

         จากการคร่ำครวญตลอดเวลา ขณะที่ข้าพเจ้าถอนใจตลอดวัน

4       พระหัตถ์ของพระองค์กดหนักอยู่บนตัวข้าพเจ้าทั้งวันทั้งคืน

         กำลังของข้าพเจ้าอ่อนลงเหมือนสิ่งที่แห้งแล้งในฤดูร้อนc

5       ข้าพเจ้าทูลให้ทรงทราบถึงบาปของข้าพเจ้า

         มิได้ปิดบังความผิดแต่ประการใด

         ข้าพเจ้าคิดว่า "ข้าพเจ้าจะสารภาพความผิดต่อพระยาห์เวห์"

         พระองค์ก็ทรงอภัยบาปที่ข้าพเจ้าได้ทำd

6       ด้วยเหตุนี้ ผู้จงรักภักดีต่อพระองค์ทุกคนจึงอธิษฐานภาวนาถึงพระองค์ในยามทุกข์ร้อนe

         แม้จะเกิดอุทกภัย น้ำไหลบ่าท่วมท้น

         น้ำนั้นก็จะไม่มาถึงตัวเขาเลย

7       พระองค์ทรงเป็นที่หลบภัยของข้าพเจ้า

         พระองค์ทรงปกป้องข้าพเจ้าจากอันตราย

         ทรงล้อมข้าพเจ้าไว้ด้วยบทเพลงf เพราะทรงช่วยให้รอดพ้น

8       ข้าพเจ้าจะสอนท่านและจะชี้ทางเดินให้ท่าน

         ข้าพเจ้าจะคอบดูแลให้คำปรึกษาแก่ท่าน

9       อย่าทำตนเหมือนม้าหรือล่อที่ไร้ปัญญา

         เราใช้เชือกและบังเหียนบังคับมันg

         มิฉะนั้นมันจะไม่ยอมเข้ามาใกล้

10      คนชั่วร้ายจะมีความเดือดร้อนมากมาย

         แต่ผู้วางใจในพระยาห์เวห์จะได้รับความรักมั่นคงของพระองค์อย่างล้นเหลือ

11      ท่านผู้ชอบธรรมทั้งหลาย จงชื่นชมและยินดีในพระยาห์เวห์

            ท่านผู้มีใจซื่อตรงทั้งหลาย     จงร้องตะโกนด้วยความเบิกบานเถิด

32 aเพลงสดุดีบทนี้เป็นบทประพันธ์สอนใจ แบ่งเป็น 2 ภาคที่คล้องจองกัน คือ ข้อ 1-7 กับข้อ 8-11 แต่มีลีลาคนละแบบ เพลงสดุดีบทนี้เป็นบทหนึ่งในเพลงสดุดี 7 บทที่ใช้แสดงความสำนึกผิดและขอสมาโทษ

b แปลตามตัวอักษรว่า "บาปของเขาถูกคลุมไว้" ดู สดด 65:3 เชิงอรรถ c; 85:2; โยบ 31:33

c ข้อความในข้อ 4 นี้ไม่ชัดเจน ต้นฉบับภาษากรีกอ่านว่า "ข้าพเจ้ากลิ้งอยู่ในความทุกข์ขณะที่หนามทิ่มแทงข้าพเจ้า"

d “ทรงอภัยบาปที่ข้าพเจ้าได้ทำ” แปลตามตัวอักษรว่า “ทรงอภัยความผิดของบาป”

e "ยามทุกข์ร้อน" แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

f "ด้วยบทเพลง" ข้อความบรรทัดนี้ไม่ชัดเจน ต้นฉบับภาษากรีกว่า "พระองค์ทรงเป็นความยินดีของข้าพเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากผู้ที่ห้อมล้อมข้าพเจ้าเถิด"

g "ใช้เชือกและบังเหียนบังคับมัน" แปลโดยคาดคะเน เมื่อมนุษย์กลับใจแล้ว เขาต้องติดตามพระเจ้าโดยสมัครใจ มิใช่เพราะถูกบังคับ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก