"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

เพลงสดุดีที่ 21

บทเพลงขอบพระคุณสำหรับชัยชนะa

        สดด บทนี้คงเป็นเพลงสดุดีที่ใช้ในพิธีราชาภิเษก หรือวันครบรอบปีของพิธี ตำแหน่งที่อยู่ต่อจาก สดด 20 แสดงว่า สดด บทนี้เป็นเพลงขอบพระคุณ เมื่อพระราชาทรงมีชัยในการศึกกลับมาแล้ว คริสตชนอาจใช้ สดด บทนี้ขับร้องสรรเสริญพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ในฐานะที่ทรงพิชิตบาปและความตาย นอกจากนั้นยังเป็นบทภาวนาขอให้พระศาสนจักร ซึ่งเป็นพระกายทิพย์ของพระองค์ รวมทั้งมนุษยชาติทั้งมวล ได้มีส่วนร่วมในชัยชนะของพระองค์ด้วย

สำหรับหัวหน้านักขับร้อง เพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด

1      ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระราชาทรงเปรมปรีดิ์ในพระอานุภาพของพระองค์

ทรงชื่นชมอย่างมากที่พระองค์ประทานชัยชนะ

2      พระทัยปรารถนาสิ่งใด พระองค์ก็ประทานให้

        พระโอษฐ์ทูลขอสิ่งใด พระองค์ก็ไม่ทรงปฏิเสธเลย

3      เพราะพระองค์เสด็จมาพบพระราชาพร้อมด้วยพระพรให้เจริญรุ่งเรือง

        ทรงวางมงกุฎทองคำบริสุทธิ์ไว้บนพระเศียร

4      พระราชาทรงวอนขอชีวิต พระองค์ก็ประทานให้

        เป็นชีวิตยืนยาวตลอดไป

5      ความรุ่งโรจน์ของพระราชานั้นยิ่งใหญ่ เพราะพระองค์ประทานชัยชนะ

        พระองค์ทรงบันดาลให้พระราชารุ่งเรืองและยิ่งใหญ่

6      พระองค์ประสาทพระพรแก่พระราชาตลอดไป

        ทรงทำให้ปลื้มปีติอย่างยิ่งเฉพาะพระพักตร์พระองค์

7      เพราะพระราชาทรงเชื่อมั่นในพระยาห์เวห์

        ความรักมั่นคงของพระผู้สูงสุดจะคุ้มครองพระองค์ไว้มิให้    หวั่นไหว

8      พระหัตถ์ของพระองค์จะไปถึงมวลศัตรู

        พระหัตถ์ขวาของพระองค์จะไปถึงผู้ที่เกลียดชังพระองค์

9      พระองค์จะทรงทำให้เขาเป็นเสมือนเตาไฟที่ลุกโชน

        ในวันที่จะทรงสำแดงพระพักตร์ของพระองค์b

        พระยาห์เวห์จะทรงทำลายเขาด้วยพระพิโรธ

        ไฟจะเผาผลาญเขา

10    พระองค์จะทรงทำลายล้างลูกหลานของเขาไปจากแผ่นดิน

        และจะทรงทำลายเผ่าพันธุ์ของเขาไปจากหมู่มนุษย์

11    แม้เขาทั้งหลายวางแผนร้าย

        และคิดอุบายก่อการร้ายต่อพระองค์

        เขาจะไม่มีวันทำได้สำเร็จ

12    เพราะพระองค์จะทรงบันดาลให้เขากลับหลังหนีไป

        จะทรงเล็งลูกธนูใส่หน้าของเขา

13    ข้าแต่พระยาห์เวห์    ขอทรงได้รับการสรรเสริญเพราะพระเดชานุภาพ

        เราทั้งหลายจะขับร้องถวายพระเกียรติแด่พระอานุภาพของพระองค์

21 a บางคนคิดว่าเพลงสดุดีบทนี้ใช้ในพิธีราชาภิเษก แต่น่าจะเป็นบทเพลงขอบพระคุณพระเจ้า ที่ได้ประทานชัยชนะแก่กษัตริย์ในการสงครามต่อจากเพลงสดุดีบทที่แล้ว เพราะมีโครงสร้างเหมือนกัน คือ ข้อ 7 และ 13 เป็นการตอบรับของประชาชน

b “สำแดงพระพักตร์ของพระองค์” แปลโดยการคาดคะเน ต้นฉบับไม่สมบูรณ์

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก