"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

บรรพบุรุษก่อนน้ำวินาศa

5 1หนังสือลำดับวงศ์ตระกูลของอาดัม

          เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ พระองค์ทรงสร้างเขาให้เหมือนพระเจ้า 2ทรงสร้างเขาเป็นชายและหญิง และเมื่อทรงสร้างแล้ว พระองค์ทรงอวยพรเขา ทรงเรียกเขาว่า “มนุษย์”

          3เมื่ออาดัมอายุหนึ่งร้อยสามสิบปี เขามีบุตรเหมือนเขาตามภาพลักษณ์ของตนb ตั้งชื่อบุตรว่าเสท 4หลังจากให้กำเนิดเสทแล้ว อาดัมยังมีชีวิตอยู่อีกแปดร้อยปีและมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 5อาดัมมีอายุรวมเก้าร้อยสามสิบปี จึงถึงแก่กรรม

          6เมื่อเสทอายุหนึ่งร้อยห้าปี เขามีบุตรชื่อเอโนช 7หลังจากให้กำเนิดเอโนชแล้ว เสทมีชีวิตอยู่อีกแปดร้อยเจ็ดปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 8เสทมีอายุรวมเก้าร้อยสิบสองปี จึงถึงแก่กรรม

          9เมื่อเอโนชอายุเก้าสิบปี เขามีบุตรชื่อเคนัน 10หลังจากให้กำเนิดเคนันแล้ว เอโนชยังมีชีวิตอยู่อีกแปดร้อยสิบห้าปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 11เอโนชมีอายุรวมเก้าร้อยห้าปี จึงถึงแก่กรรม

          12เมื่อเคนันอายุเจ็ดสิบปี เขามีบุตรชื่อมาหะลาเลล 13หลังจากให้กำเนิดมาหะลาเลลแล้ว เคนันมีชีวิตอยู่อีกแปดร้อยสี่สิบปี มีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 14เคนันมีอายุรวมเก้าร้อยสิบปี จึงถึงแก่กรรม

          15เมื่อมาหะลาเลลอายุหกสิบห้าปี เขามีบุตรชื่อยาเรด 16หลังจากให้กำเนิดยาเรดแล้ว มาหะลาเลลยังมีชีวิตอยู่อีกแปดร้อยสามสิบปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 17มาหะลาเลลมีอายุรวมแปดร้อยเก้าสิบห้าปี จึงถึงแก่กรรม

          18เมื่อยาเรดอายุหนึ่งร้อยหกสิบสองปี เขามีบุตรชื่อเอโนค 19หลังจากให้กำเนิดเอโนคแล้ว ยาเรดยังมีชีวิตอยู่อีกแปดร้อยปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 20ยาเรดมีอายุรวมเก้าร้อยหกสิบสองปี จึงถึงแก่กรรม

          21เมื่อเอโนคอายุหกสิบห้าปี เขามีบุตรชื่อเมธูเสลาห์ 22เอโนคเดินไปกับพระเจ้า หลังจากให้กำเนิดเมธูเสลาห์แล้ว เอโนคยังมีชีวิตcอยู่อีกสามร้อยปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 23เอโนคมีอายุรวมสามร้อยหกสิบห้าปี 24เอโนคเดินไปกับพระเจ้า แล้วหายไป เพราะพระเจ้าทรงรับเขาไปd

          25เมื่อเมธูเสลาห์อายุหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดปี เขามีบุตรชื่อลาเมค 26หลังจากให้กำเนิดลาเมคแล้ว เมธูเสลาห์ยังมีชีวิตอยู่อีกเจ็ดร้อยแปดสิบสองปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 27เมธูเสลาห์มีอายุรวมได้เก้าร้อยหกสิบเก้าปี จึงถึงแก่กรรม

          28เมื่อลาเมคอายุหนึ่งร้อยแปดสิบสองปี เขามีบุตรคนหนึ่ง 29เขาตั้งชื่อบุตรคนนั้นว่าโนอาห์ พูดว่า “บุตรคนนี้จะเป็นผู้ให้กำลังใจเราในการตรากตรำทำงานด้วยมือของเราในแผ่นดินที่พระยาห์เวห์ทรงสาปแช่ง”e 30หลังจากให้กำเนิดโนอาห์แล้ว ลาเมคยังมีชีวิตอยู่อีกห้าร้อยเก้าสิบห้าปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน 31ลาเมคมีอายุรวมเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดปี จึงถึงแก่กรรม

          32เมื่อโนอาห์อายุห้าร้อยปี เขามีบุตรชื่อเชม คาม และยาเฟท

5 a ลำดับวงศ์ตระกูลนี้มาจากตำนานสงฆ์ต่อจาก 2:4ก จุดประสงค์คือเชื่อมระยะเวลาระหว่างการเนรมิตสร้างและน้ำวินาศ เช่นเดียวกับที่ลำดับวงศ์ตระกูลของเชมใน 11:10-32 เป็นการเชื่อมระยะเวลาระหว่างน้ำวินาศกับอับราฮัม  ลำดับวงศ์ตระกูลนี้ไม่ใช่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์หรือลำดับเวลาก่อนหลัง  ชื่อต่างๆ เป็นชื่อที่ยังจำได้จากธรรมประเพณีโบราณ

หลายชื่อจะพบอีกในลำดับวงศ์ตระกูลของกาอินตามตำนานยาห์วิสต์ (4:177) ในหนังสือปัญจบรรพของชาวสะมาเรียและในฉบับภาษากรีก ข้อมูลตัวเลขจะแตกต่างไปจากฉบับภาษาฮีบรูมาก  

กล่าวกันว่า บรรดาบรรพบุรุษมีอายุยืนยาวมากเป็นพิเศษ เพราะมีความเชื่อว่าช่วงชีวิตมนุษย์ค่อยๆ สั้นลงพร้อมกับยุคที่ผ่านไป โดยอายุไม่เกินสองร้อยถึงหกร้อยปีระหว่างโนอาห์และอับราฮัม และไม่มากกว่าหนึ่งร้อยถึงสองร้อยปีสำหรับบรรพบุรุษของชาวฮีบรู ทั้งนี้ อายุจะลดลงเป็นสัดส่วนกับความชั่วร้ายที่เพิ่มขึ้น (ดู 6:3 ตามตำนานยาห์วิสต์) เพราะชีวิตยืนยาวเป็นพระพรจากพระเจ้า (สภษ 10:27) และเป็นสิทธิพิเศษประการหนึ่งของยุคพระเมสสิยาห์ (อสย 65:20)

b “ภาพลักษณ์ของตน” คือ ภาพลักษณ์ของพระเจ้าซึ่งเป็นลักษณะของธรรมชาติมนุษย์ เพราะมนุษย์คนแรกได้ถ่ายทอดต่อมาให้กับลูกหลาน

c “เอโนคยังมีชีวิต” พบได้เฉพาะในต้นฉบับภาษากรีก ไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู

d เอโนคต่างจากบรรพบุรุษคนอื่นในหลายด้าน เขามีชีวิตสั้นกว่า และอายุของเขามีจำนวนเท่ากับวันในปีหนึ่ง ดังนั้น เขาจึงมีอายุครบบริบูรณ์ นอกจากนั้น เขายัง “เดินไปกับพระเจ้า” เช่นเดียวกับโนอาห์ (6:9) และหายไปอย่างลึกลับเหมือนกับเอลียาห์ (2 พกษ 2:11) เพราะพระเจ้าทรงรับเขาไป เอโนคเป็นบุคคลสำคัญในธรรมประเพณีของชาวยิวในยุคหลัง ชาวยิวยกย่องเขาเป็นแบบอย่างของผู้จงรักภักดีต่อพระเจ้า (บสร 44:16; 49:14) คัมภีร์นอกสารบบบางเล่มมีชื่อของเขา (ดู ยด 14-15)

e ข้อนี้เป็นข้อความจากตำนานยาห์วิสต์ที่แทรกเข้ามาในตำนานสงฆ์ ข้อความนี้อธิบายความหมายของชื่อ โนอาห์ แบบชาวบ้านว่ามาจากรากศัพท์ “บรรเทาใจ” (nhm)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก