"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

8 1พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงบอกอาโรนว่า จงยื่นมือกับไม้เท้าออกไปเหนือแม่น้ำลำคลองและบึง ทำให้ฝูงกบขึ้นมาทั่วแผ่นดินอียิปต์” 2อาโรนก็ยื่นมือออกไปเหนือแหล่งน้ำของอียิปต์ ฝูงกบก็ขึ้นมาเต็มพื้นแผ่นดินอียิปต์ 3แต่บรรดาผู้วิเศษใช้เวทมนตร์ทำให้ฝูงกบขึ้นมาทั่วแผ่นดินอียิปต์ได้เช่นเดียวกัน

          4กษัตริย์ฟาโรห์ทรงเรียกโมเสสและอาโรนมาเฝ้า ตรัสว่า “จงอธิษฐานขอพระยาห์เวห์ให้ทรงกำจัดฝูงกบไปจากเราและจากประชาชนของเรา เราจะปล่อยให้ประชากรไปถวายบูชาแด่พระยาห์เวห์” 5โมเสสทูลกษัตริย์ฟาโรห์ว่า “ขอทรงพระกรุณาแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าa จะให้ข้าพเจ้าอธิษฐานขอพระยาห์เวห์เพื่อพระองค์ เพื่อข้าราชบริพารและประชาชนของพระองค์เมื่อไร ฝูงกบจะได้ไปพ้นจากพระองค์ จากบ้านเรือน ไปอยู่เฉพาะในแม่น้ำ” 6กษัตริย์ฟาโรห์ตรัสตอบว่า “พรุ่งนี้เถิด” โมเสสก็ทูลว่า “จะเป็นตามที่พระองค์ตรัส พระองค์จะได้ทรงทราบว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดเหมือนพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา 7ฝูงกบจะไปจากพระองค์ จากบ้านเรือน จากข้าราชบริพาร และจากประชาชนของพระองค์ กบจะไปอยู่เฉพาะในแม่น้ำเท่านั้น” 8โมเสสและอาโรนทูลลากษัตริย์ฟาโรห์ โมเสสอ้อนวอนพระยาห์เวห์เรื่องฝูงกบ ซึ่งพระยาห์เวห์ทรงส่งมารบกวนกษัตริย์ฟาโรห์ 9พระยาห์เวห์ทรงกระทำตามที่โมเสสทูลขอ ฝูงกบตามบ้านเรือน ตามสนามและไร่นาต่างตายสิ้น 10ชาวอียิปต์เอากบตายมาสุมไว้เป็นกองๆ ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วแผ่นดิน 11เมื่อกษัตริย์ฟาโรห์ทรงเห็นว่าสภาพการณ์ดีขึ้นแล้ว ก็มีพระทัยดื้อดึงขึ้นอีก ไม่ทรงยอมฟังโมเสสและอาโรน ดังที่พระยาห์เวห์ตรัสไว้

 

ภัยพิบัติประการที่สาม ฝูงยุง

12พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงบอกอาโรนว่า จงยื่นไม้เท้าออกไปตีพื้นดิน ฝุ่นจะกลายเป็นฝูงยุงทั่วแผ่นดินอียิปต์” 13bคนทั้งสองก็ทำตาม อาโรนยื่นมือถือไม้เท้าออกไปตีพื้นดิน ฝุ่นก็กลายเป็นฝูงยุงเกาะอยู่ตามร่างกายมนุษย์และสัตว์ ฝุ่นทั้งหมดในแผ่นดินกลายเป็นยุงทั่วอียิปต์ 14บรรดาผู้วิเศษชาวอียิปต์พยายามใช้เวทมนตร์ทำให้เกิดฝูงยุง แต่ทำไม่สำเร็จ มีฝูงยุงอยู่ตามร่างกายมนุษย์และสัตว์ 15บรรดาผู้วิเศษทูลกษัตริย์ฟาโรห์ว่า “พระเจ้าทรงเป็นผู้กระทำเช่นนี้อย่างแน่นอน”c แต่กษัตริย์ฟาโรห์ยังมีพระทัยดื้อดึง ไม่ทรงยอมฟังโมเสสและอาโรนดังที่พระยาห์เวห์ตรัสไว้

 

ภัยพิบัติประการที่สี่ ฝูงเหลือบ

16พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงไปเฝ้ากษัตริย์ฟาโรห์แต่เช้าตรู่ เมื่อพระองค์เสด็จไปที่แม่น้ำ แล้วทูลว่า ‘พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ จงปล่อยประชากรของเราไปนมัสการเรา 17ถ้าพระองค์ไม่ทรงยอมให้ประชากรของเราไป เราจะส่งฝูงเหลือบมาตอมพระองค์ ข้าราชบริพาร ประชาชน และที่ประทับของพระองค์ บ้านของชาวอียิปต์ แม้กระทั่งพื้นดินที่เขายืนอยู่ก็จะเต็มไปด้วยฝูงเหลือบ 18ในวันนั้น เราจะยกเว้นแผ่นดินโกเชนที่ประชากรของเราอาศัยอยู่ จะไม่มีฝูงเหลือบที่นั่น เพื่อพระองค์จะทรงทราบว่าเราคือพระยาห์เวห์ ผู้ประทับอยู่ในแผ่นดินนี้

19เราจะแสดงความแตกต่างdระหว่างประชากรของเราและประชาชนของพระองค์ เครื่องหมายอัศจรรย์นี้จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้’” 20พระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้เหลือบฝูงใหญ่เข้าไปในที่ประทับของกษัตริย์ฟาโรห์ ในบ้านเรือนของบรรดาข้าราชบริพารและทั่วแผ่นดินอียิปต์ แผ่นดินนั้นก็ถูกทำลายจากฝูงเหลือบ 21กษัตริย์ฟาโรห์ทรงเรียกโมเสสและอาโรนมาเฝ้า ตรัสว่า “จงไปถวายบูชาแด่พระเจ้าของท่านในแผ่นดินนี้เถิด”

22โมเสสทูลตอบว่า “ทำเช่นนั้นไม่ได้ พระเจ้าข้า ชาวอียิปต์จะรังเกียจเรา ที่เราเอาสัตว์มาถวายบูชาแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา ถ้าเราใช้สัตว์ที่ชาวอียิปต์ไม่พอใจให้ใช้มาถวายเป็นเครื่องบูชาต่อหน้าต่อตา เขาจะเอาหินทุ่มเราให้ตายแน่ๆe 23เราจะเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารสามวัน เพื่อถวายบูชาแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา ดังที่พระองค์มีพระบัญชา” 24กษัตริย์ฟาโรห์ตรัสว่า “เราจะปล่อยท่านทั้งหลายไปถวายบูชาแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านในถิ่นทุรกันดาร แต่อย่าไปไกลนัก จงอธิษฐานภาวนาเพื่อเราเถิด” 25โมเสสทูลว่า “ทันทีที่ข้าพเจ้าออกไป ข้าพเจ้าจะอธิษฐานภาวนาต่อพระยาห์เวห์ พรุ่งนี้ ฝูงเหลือบจะไปจากกษัตริย์ฟาโรห์ จากข้าราชบริพาร และประชาชนของพระองค์ แต่พระองค์อย่าทรงคืนคำอีก โดยไม่ทรงยอมให้ประชากรอิสราเอลไปถวายบูชาแด่พระยาห์เวห์” 26โมเสสทูลลากษัตริย์ฟาโรห์ไปอธิษฐานภาวนาต่อพระยาห์เวห์ 27พระยาห์เวห์ทรงกระทำตามที่โมเสสทูลขอ ฝูงเหลือบก็ไปจากกษัตริย์ฟาโรห์ จากข้าราชบริพาร และจากประชาชนของพระองค์ ไม่มีเหลือบเหลืออยู่เลยสักตัวเดียว 28แต่แม้ในครั้งนี้ กษัตริย์ฟาโรห์ก็ยังมีพระทัยดื้อดึงอีก ไม่ทรงยอมปล่อยประชากรอิสราเอลไป

 

8 a “แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก แปลตามตัวอักษรได้ว่า “จงได้รับเกียรติเพราะข้าพเจ้า”

b “คนทั้งสองก็ทำตาม” แปลตามภาษาฮีบรู ต้นฉบับภาษากรีกไม่มีข้อความนี้

c “พระเจ้าทรง…แน่นอน” แปลตามตัวอักษรว่า “นี่คือนิ้วของพระเจ้า” เป็นสูตรที่พบได้ในหนังสือเวทมนตร์ทางศาสนาของชาวอียิปต์

d “เราจะแสดงความแตกต่าง” ตามฉบับแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เราจะวางการไถ่กู้”

e ชาวอิสราเอลมีอาชีพเลี้ยงแพะแกะ จึงถวายสัตว์จากฝูงของตนเป็นเครื่องบูชา ส่วนพิธีกรรมของชาวอียิปต์แตกต่างกันมาก ชาวอียิปต์ถวายพืช เป็ด ไก่ หรือเนื้อสัตว์ที่หั่นเป็นชิ้นเป็นเครื่องบูชา นอกนั้น แพะแกะตัวผู้เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวอียิปต์

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก