"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

หนังสือพงศ์กษัตริย์ฉบับที่สองa

 

ประกาศกเอลียาห์กับกษัตริย์อาคัสยาห์แห่งอิสราเอล (853-852 ก่อน ค.ศ.)

1 1หลังจากที่กษัตริย์อาคับสิ้นพระชนม์แล้ว โมอับก็เป็นกบฏต่ออิสราเอล

2กษัตริย์อาคัสยาห์ทรงตกจากระเบียงชั้นบนของพระราชวังในกรุงสะมาเรีย และทรงบาดเจ็บสาหัส พระองค์ทรงส่งข้าราชบริพารออกไป มีรับสั่งว่า “จงไปปรึกษาพระบาอัลเซบูบbเทพเจ้าของเมืองเอโครน และถามว่า ‘เราจะหายป่วยหรือไม่’” 3แต่ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์สั่งเอลียาห์ชาวทิชบีว่า “จงลุกขึ้นไปพบข้าราชบริพารของกษัตริย์แห่งสะมาเรีย และถามเขาว่า “ไม่มีพระเจ้าในอิสราเอลแล้วหรือ ท่านจึงต้องไปปรึกษาพระบาอัลเซบูบเทพเจ้าของเมืองเอโครน” 4พระยาห์เวห์ตรัสว่า “ท่านจะไม่ลงจากเตียงที่ท่านขึ้นไปนอนอีก ท่านจะต้องตายแน่ๆ” เอลียาห์ก็ไปตามพระบัญชา

5ข้าราชบริพารกลับไปเฝ้ากษัตริย์ พระองค์ตรัสถามว่า “กลับมาทำไม” 6เขาทูลตอบว่า “ชายคนหนึ่งมาพบพวกข้าพเจ้าสั่งว่า ‘จงกลับไปทูลกษัตริย์ที่ทรงส่งท่านมาให้ทรงทราบว่า พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ ไม่มีพระเจ้าในอิสราเอลแล้วหรือ ท่านจึงต้องส่งคนไปปรึกษาพระบาอัลเซบูบเทพเจ้าของเมืองเอโครน ท่านจะไม่ลงจากเตียงที่ท่านขึ้นไปนอนอีก ท่านจะต้องตายแน่ๆ’”

7กษัตริย์ตรัสถามว่า “ชายคนนั้นที่มาพบท่านและพูดเช่นนี้มีลักษณะอย่างไร” 8เขาเหล่านั้นทูลตอบว่า “เขาสวมเสื้อคลุมทำด้วยขนสัตว์ ใช้สายหนังคาดสะเอว”c กษัตริย์จึงตรัสว่า “เขาคือเอลียาห์ชาวทิชบี”

9กษัตริย์ทรงส่งนายทหารกับกองทหารห้าสิบคนไปนำตัวเอลียาห์มา เขาก็ไป พบเอลียาห์นั่งอยู่บนยอดเนินเขา จึงบอกเขาว่า “ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้า กษัตริย์มีรับสั่งให้ท่านลงมา” 10เอลียาห์ตอบนายทหารว่า “ถ้าข้าพเจ้าเป็นคนของพระเจ้า ขอให้ไฟลงมาจากท้องฟ้าเผาผลาญท่านกับทหารห้าสิบคนของท่าน” ทันใดนั้นก็มีไฟลงมาจากท้องฟ้าเผาผลาญนายทหารและกองทหารทั้งห้าสิบคน 11กษัตริย์ทรงส่งนายทหารอีกคนหนึ่งพร้อมกับกองทหารห้าสิบคนไปหาเอลียาห์ เขาก็ขึ้นไปdพบเอลียาห์ และบอกว่า “ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้า กษัตริย์ทรงมีรับสั่งให้ท่านรีบลงมา” 12เอลียาห์ตอบว่า “ถ้าข้าพเจ้าเป็นคนของพระเจ้า ขอให้ไฟลงมาจากท้องฟ้าเผาผลาญท่านและกองทหารห้าสิบคนของท่าน” ทันใดนั้นก็มีไฟลงมาจากท้องฟ้าเผาผลาญนายทหารและกองทหารทั้งห้าสิบคนของเขา 13กษัตริย์ทรงส่งนายทหารคนที่สามพร้อมกับกองทหารห้าสิบคนไปพบเอลียาห์อีก นายทหารคนที่สามนี้ขึ้นไปคุกเข่าลงต่อหน้าเอลียาห์ และอ้อนวอนว่า “ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้า ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าและชีวิตของผู้รับใช้ของท่านทั้งห้าสิบคนเหล่านี้มีค่าบ้างในสายตาของท่าน 14ไฟจากท้องฟ้าได้ลงมาเผาผลาญนายทหารไปแล้วสองคน พร้อมกับกองทหารห้าสิบคนของเขา บัดนี้ ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีค่าบ้างในสายตาของท่าน” 15ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์บอกเอลียาห์ว่า “จงลงไปกับเขาเถิด ไม่ต้องกลัวเขา” เอลียาห์ลุกขึ้นและลงไปกับนายหทารเข้าเฝ้ากษัตริย์ 16ทูลว่า “พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ ‘เพราะท่านส่งข้าราชบริพารไปปรึกษาพระบาอัลเซบูบเทพเจ้าของเมืองเอโครน ทำเหมือนกับว่าไม่มีพระเจ้าในอิสราเอลจะปรึกษาได้e ท่านจะไม่ได้ลงจากเตียงที่ท่านขึ้นไปนอนอีก ท่านจะต้องตายแน่ๆ’”f

17กษัตริย์ก็สิ้นพระชนม์ดังที่พระยาห์เวห์ตรัสผ่านทางเอลียาห์ กษัตริย์อาคัสยาห์ไม่มีพระโอรส เยโฮรัมพระอนุชาgจึงทรงเป็นกษัตริย์สืบต่อมา ในปีที่สองของรัชกาลกษัตริย์เยโฮรัมพระโอรสกษัตริย์เยโฮชาฟัทแห่งยูดาห์h 18กิจการอื่นๆ ที่กษัตริย์อาคัสยาห์ทรงกระทำมีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของกษัตริย์แห่งอิสราเอล

 

1 a การแบ่งหนังสือพงศ์กษัตริย์เป็นสองฉบับเป็นการกระทำในภายหลัง ต้นฉบับภาษาฮีบรูตั้งแต่เดิมไม่มีการแบ่งดังกล่าว

b “บาอัลเซบูบ” แปลว่า “เจ้านายของแมลงวัน” เป็นชื่อล้อเลียนนามจริงของเทพเจ้า “บาอัลเซบูล” ซึ่งแปลว่า “เจ้านายเจ้าชาย” (มธ 10:25)

c ประกาศกเอลียาห์ใช้หนังสัตว์คาดสะเอวและสวมเสื้อคลุมยาวทำด้วยผ้าขนสัตว์ (ดู 2:8, 13; 1 พกษ 18:46) เช่นเดียวกับประกาศกบางคน (ศคย 13:4) และยอห์นผู้ทำพิธีล้าง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “เอลียาห์คนที่สอง” (มธ 3:4//)

d “ขึ้นไป” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ตอบ”

e “ทำเหมือนกับว่า...ปรึกษาได้” ไม่มีข้อความนี้ในต้นฉบับภาษากรีก

f ข้อ 9-16 อาจถูกต่อเติมในภายหลังโดยศิษย์ของประกาศกเอลีชา (เทียบ 2:23-24) มีเจตนาจะส่งเสริมความเคารพและการเชื่อฟังประกาศก ซึ่งเป็นผู้แทนของพระเจ้า โดยไม่คำนึงถึงความตายของบุคคลที่ไม่ได้ทำผิดอะไร เช่นทหารในเรื่อง หรือเป็นการลงโทษเกินกว่าเหตุ เช่นเรื่องเด็กที่ถูกหมีกัดตาย

g “พระอนุชา” แปลตามสำนวนแปลโบราณ ไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู

h “ปีที่สองของรัชกาลกษัตริย์เยโฮรัม” ขัดกับ 3:1 ที่กล่าวว่า “ปีที่สิบแปดในรัชกาลกษัตริย์เยโฮชาฟัท” อาจใช้หลักในการคำนวณต่างกัน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก