"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

การเตรียมฉลองเทศกาลปัสกา

35 1กษัตริย์โยสิยาห์ทรงฉลองเทศกาลปัสกาถวายเป็นเกียรติแด่พระยาห์เวห์ที่กรุงเยรูซาเล็ม ลูกแกะปัสกาถูกฆ่าวันที่สิบสี่เดือนแรก

2พระองค์ทรงกำหนดหน้าที่ให้บรรดาสมณะ และทรงให้กำลังใจเขาประกอบพิธีในพระวิหารของพระยาห์เวห์a 3พระองค์ยังทรงกำชับชนเลวีผู้ศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่พระยาห์เวห์ ผู้สั่งสอนbชาวอิสราเอลทั้งหลายว่า “จงวางหีบศักดิ์สิทธิ์แห่งพันธสัญญาไว้ในพระวิหารที่กษัตริย์ซาโลมอน พระโอรสของดาวิด กษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงสร้างไว้ ท่านทั้งหลายจะไม่ต้องหามหีบนี้อีกต่อไป บัดนี้ ท่านจงรับใช้พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน และรับใช้อิสราเอลประชากรของพระองค์ 4จงเตรียมตัวเข้าประจำที่ตามครอบครัวและตามตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งกษัตริย์ดาวิดแห่งอิสราเอล และกษัตริย์ซาโลมอนพระโอรสทรงกำหนดไว้ 5จงเข้าประจำตำแหน่งในสักการสถานเพื่อรับใช้ประชากรทั้งหลาย ชนเลวีแต่ละครอบครัวจะได้ช่วยเหลือครอบครัวประชากรจำนวนหนึ่ง 6จงฆ่าลูกแกะปัสกาและชำระตนให้หมดมลทิน จงช่วยเหลือพี่น้องของท่านให้ปฏิบัติตามพระวาจาที่พระยาห์เวห์ประทานให้ทางโมเสส”

7กษัตริย์โยสิยาห์ทรงบริจาคลูกแพะแกะแก่ประชากรซึ่งอยู่ที่นั่น เพื่อถวายเป็นบูชาปัสกา คือลูกแพะแกะจำนวนสามหมื่นตัว และโคเพศผู้สามพันตัว สัตว์เหล่านี้เป็นทรัพย์สินของกษัตริย์ 8บรรดาข้าราชบริพารก็สมัครใจบริจาคให้แก่ประชาชน สมณะ และชนเลวีด้วย ฮิลคียาห์ เศคาริยาห์และเยฮีเอล หัวหน้าพนักงานในพระวิหารของพระเจ้า บริจาคลูกแพะแกะสองพันหกร้อยตัว และโคเพศผู้สามร้อยตัวให้บรรดาสมณะถวายเป็นเครื่องบูชาปัสกา 9โคนันยาห์กับเชไมอาห์ และเนธันเอลพี่น้องของเขา คาชาบิยาห์ เยอีเอล และโยซาบาด หัวหน้าของชนเลวีบริจาคลูกแพะแกะห้าพันตัว กับโคเพศผู้ห้าร้อยตัวให้ชนเลวีถวายเป็นเครื่องบูชาปัสกา

 

การฉลองปัสกาc

          10เมื่อทุกสิ่งเตรียมพร้อมสำหรับเทศกาลปัสกาแล้ว บรรดาสมณะก็เข้าประจำตำแหน่งของตน บรรดาชนเลวีก็เข้าประจำตำแหน่งของตนตามที่กษัตริย์ทรงบัญชาไว้ด้วย 11ชนเลวีฆ่าลูกแกะปัสกา บรรดาสมณะรับเลือดมาประพรม แล้วชนเลวีก็ถลกหนังสัตว์นั้นd 12เขาแยกส่วนที่ต้องเผาบูชาไว้ต่างหากจากส่วนที่ต้องแจกให้แก่ครอบครัวต่างๆ ของประชากร เพื่อถวายแด่พระยาห์เวห์ตามที่หนังสือของโมเสสกำหนดไว้ เขาทำเช่นเดียวกันกับโคเพศผู้ 13เขาย่างลูกแกะปัสกาeตามข้อกำหนด และต้มเนื้อส่วนอื่นที่ถวายเป็นเครื่องบูชาในหม้อเล็ก หม้อใหญ่ และในกระทะ แล้วรีบแจกให้ประชากรทุกคน

          14ต่อจากนั้น ชนเลวีจึงเตรียมลูกแกะปัสกาสำหรับตนและสำหรับสมณะ เพราะบรรดาสมณะลูกหลานของอาโรนกำลังมีงานมากในการถวายเครื่องเผาบูชา และเผาไขมันสัตว์จนถึงเวลากลางคืน ชนเลวีจึงเตรียมลูกแกะปัสกาสำหรับตนและสำหรับบรรดาสมณะลูกหลานของอาโรน 15บรรดานักขับร้องลูกหลานของอาสาฟอยู่ประจำที่ของตนตามพระบัญชาของกษัตริย์ดาวิด ตามข้อกำหนดของอาสาฟ เฮมาน และเยดูธูนผู้ทำนายของกษัตริย์ ชนเลวีผู้เฝ้าประตูพระวิหารก็ประจำอยู่ทุกประตู เขาไม่จำเป็นต้องละทิ้งหน้าที่ของตน เพราะชนเลวีพี่น้องของเขาได้เตรียมลูกแกะปัสกาไว้ให้เขาแล้ว

          16วันนั้น เขาจึงเตรียมทุกสิ่งไว้สำหรับพิธีกรรมฉลองปัสกาถวายแด่พระยาห์เวห์ และเพื่อถวายเครื่องเผาบูชาบนพระแท่นบูชาของพระยาห์เวห์ตามพระบัญชาของกษัตริย์โยสิยาห์ 17ชาวอิสราเอลซึ่งอยู่ที่นั่นจึงฉลองเทศกาลปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเป็นเวลาเจ็ดวัน 18ตั้งแต่สมัยของประกาศกซามูเอล ไม่เคยมีงานฉลองเทศกาลปัสกาเช่นนี้ในอิสราเอล ไม่มีกษัตริย์ของอิสราเอลพระองค์ใดที่ทรงเคยฉลองเทศกาลปัสกา อย่างที่กษัตริย์โยสิยาห์ทรงกระทำพร้อมกับบรรดาสมณะ ชนเลวี ชาวยูดาห์ทุกคน และชาวอิสราเอลทั้งหลายที่มาร่วมฉลองกับชาวกรุงเยรูซาเล็มf

 

กษัตริย์โยสิยาห์สิ้นพระชนม์g

          19เขาฉลองเทศกาลปัสกาครั้งนี้ในปีที่สิบแปดแห่งรัชกาลกษัตริย์โยสิยาห์h

          20ต่อมาเมื่อกษัตริย์โยสิยาห์ทรงจัดระเบียบสำหรับพระวิหารเรียบร้อยแล้ว กษัตริย์เนโคแห่งอียิปต์ทรงยกทัพขึ้นไปสู้รบที่เมืองคารคะมีชบนฝั่งแม่น้ำยูเฟรติส กษัตริย์โยสิยาห์ทรงยกกำลังไปขัดขวาง 21กษัตริย์เนโคทรงส่งผู้ถือสารไปทูลกษัตริย์โยสิยาห์ว่า “กษัตริย์แห่งยูดาห์เอ๋ย การสู้รบครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพระองค์ วันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้มาสู้รบกับพระองค์ แต่มาสู้รบกับราชวงศ์อื่น พระเจ้าทรงสั่งให้ข้าพเจ้ารีบทำ ขอพระองค์อย่าทรงขัดขวางพระเจ้าผู้สถิตกับข้าพเจ้า มิฉะนั้นพระเจ้าจะทรงทำลายพระองค์” 22แต่กษัตริย์โยสิยาห์ไม่ทรงเปลี่ยนพระทัยiที่จะสู้รบ ไม่ทรงฟังพระวาจาที่พระเจ้าตรัสผ่านทางกษัตริย์เนโค และทรงเข้าสู้รบในที่ราบของเมืองเมกิดโด 23ทหารธนูยิงธนูถูกกษัตริย์โยสิยาห์ กษัตริย์จึงตรัสกับข้าราชบริพารว่า “จงนำเราออกไปเถิด เพราะเราบาดเจ็บมาก” 24บรรดาข้าราชบริพารจึงนำพระองค์ลงมาจากรถศึก วางพระองค์บนราชรถอีกคันหนึ่ง แล้วนำพระองค์กลับมายังกรุงเยรูซาเล็ม พระองค์ก็สิ้นพระชนม์ที่นั่น พระศพถูกฝังไว้ในที่ฝังพระศพของบรรพบุรุษ ชาวยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็มทั้งหลายต่างไว้ทุกข์ให้กษัตริย์โยสิยาห์ 25ประกาศกเยเรมีย์ประพันธ์เพลงคร่ำครวญเพื่อกษัตริย์โยสิยาห์ นักขับร้องทั้งชายและหญิงยังขับร้องเพลงคร่ำครวญถึงกษัตริย์โยสิยาห์จนกระทั่งทุกวันนี้ การขับร้องเพลงคร่ำครวญนี้ได้กลายเป็นธรรมเนียมประเพณีในอิสราเอล เพลงเหล่านี้มีบันทึกไว้ในหนังสือเพลงคร่ำครวญj

          26เหตุการณ์ในรัชสมัยของกษัตริย์โยสิยาห์ กิจการที่แสดงความจงรักภักดีของพระองค์ตามข้อกำหนดในธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ 27เหตุการณ์อื่นๆ ของพระองค์ตั้งแต่ต้นจนจบ ล้วนมีบันทึกไว้ในหนังสือพงศ์กษัตริย์ของอิสราเอลและยูดาห์

 

35 a การปฏิรูปศาสนาเริ่มจากการจัดระเบียบบรรดาสมณะ (ดู 31:2ฯ) ตามกฎเกณฑ์ที่ผู้เขียนพงศาวดารคิดว่ากษัตริย์ดาวิดทรงวางไว้ เช่นเดียวกับที่กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงกระทำ ในที่นี้ด้วยเช่นเดียวกัน ผู้เขียนพงศาวดารมีความสนใจต่อบรรดาชนเลวีเป็นพิเศษ

b “ผู้สั่งสอน” ในความหมายของวรรณกรรมประเภทปรีชาญาณ คือการสอนให้รู้จักแยกแยะว่ากิจกรรมใดเกี่ยวข้องกับพระเจ้าหรือไม่

c 2 พกษ 23:21 กล่าวพาดพิงเพียงสั้นๆ ถึงการฉลองปัสกา แต่ผู้เขียนพงศาวดารกล่าวถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดที่นี่ พิธีกรรมในการฉลองปัสกาดำเนินตามที่มีกล่าวไว้ใน ฉธบ 16 และอาจเพิ่มเติมธรรมเนียมที่คงได้รับอิทธิพลมาจากธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันในสมัยของผู้เขียนพงศาวดาร เขาเล่าว่าบรรดาชนเลวีมีบทบาทสำคัญกว่าเพื่อนในด้านพิธีกรรม การถวายบูชาในโอกาสฉลองปัสกายังมีการถวายเครื่องเผาบูชาและศานติบูชาควบคู่กันไปด้วย

d การฆ่าและถลกหนังสัตว์ที่ใช้ถวายบูชา ตาม ลนต 1:6 เป็นหน้าที่ของประชาชนฆราวาสที่นำสัตว์มาถวายเป็นเครื่องบูชา

e “ย่างลูกแกะปัสกา” แปลตามตัวอักษรว่า “ย่างปัสกา” ไม่มีการกล่าวที่นี่ถึง “ผักรสขม” และ “ขนมปังไร้เชื้อ” แต่มีการกล่าวถึงเพียงแต่ “ศานติบูชา” ในโอกาสฉลองปัสกาเท่านั้น

f ความใหม่ของการฉลองปัสกาในสมัยกษัตริย์โยสิยาห์อยู่ที่ประชากรทั้งชาติร่วมกันฉลองที่กรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการรวมศาสนพิธีต่างๆ มาไว้ในส่วนกลาง (คือกรุงเยรูซาเล็ม) ตามข้อกำหนดของหนังสือ ฉธบ ผู้เขียนพงศาวดารพยายามลดความใหม่นี้ไว้ได้บ้างเท่านั้น โดยเล่าว่าในสมัยของกษัตริย์เฮเซคียาห์ก็มีพิธีฉลองเช่นนี้แล้ว แต่ก็ยังเป็นการเล่าที่ผิดเวลาอยู่ดี (30:13-27) โดยแท้จริงแล้ว การฉลองปัสกาจนถึงขณะนั้นเป็นการฉลองภายในครอบครัว การกล่าวพาดพิงที่ตรงนี้ถึงสมัยของซามูเอล และใน 2 พกษ 23:22 ซึ่งกล่าวถึงเรื่องเดียวกันในสมัยผู้วินิจฉัย ถ้าไม่ใช่เป็นเพียงการแต่งเรื่องขึ้น ก็มีเจตนาที่จะบอกว่าแม้ในสมัยโบราณกว่านั้นก็มีการฉลองปัสกาเป็นงานฉลองส่วนรวมของประชากรทั้งชาติที่สักการสถานศูนย์กลางอยู่แล้ว

g ผู้เขียนพงศาวดารดูเหมือนจะมีแหล่งข้อมูลในมือที่มีรายละเอียดมากกว่าใน 2 พกษ เขาอธิบายความหมายของเหตุการณ์นี้ (การสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์โยสิยาห์) ตามเทววิทยาว่าพระเจ้าทรงให้รางวัลความดีและทรงลงโทษความผิด (ข้อ 22 ซึ่งเล่าว่ากษัตริย์โยสิยาห์ไม่ทรงฟังพระวาจาของพระเจ้าที่ทรงบัญชาผ่านฟาโรห์เนโค)

h ต้นฉบับภาษากรีกแทรกคำชมเชยกษัตริย์โยสิยาห์จาก 2 พกษ 23:24-27 ไว้ที่ตรงนี้

i “ไม่ทรงเปลี่ยนพระทัย” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ทรงปลอมพระองค์” (ดู 2 พกษ 23:30)

j ยรม 22:10 กล่าวพาดพิงถึงการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์โยสิยาห์ แต่หนังสือเพลงคร่ำครวญที่หลายคนคิดว่าเป็นผลงานของประกาศกเยเรมีย์ไม่กล่าวอะไรเจาะจงเกี่ยวกับกษัตริย์โยสิยาห์เลย หนังสือที่ผู้เขียนพงศาวดารอ้างถึงนี้คงสูญหายไปแล้ว

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก