"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ชาวอิสราเอลทำลายรูปเคารพทั่วแผ่นดิน

31 1เมื่องานฉลองจบแล้ว ชาวอิสราเอลที่มาร่วมฉลองก็กลับไปยังเมืองต่างๆ ของยูดาห์ ทุบทำลายเสาหินศักดิ์สิทธิ์ ตัดเสาไม้ศักดิ์สิทธิ์ของเทพีอาเชราห์ ทำลายสักการสถานบนที่สูงและแท่นบูชาทั่วดินแดนของเผ่ายูดาห์ เบนยามิน เอฟราอิม และมนัสเสห์ แล้วชาวอิสราเอลแต่ละคนก็กลับไปบ้านในเมืองของตน

 

กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงจัดระเบียบสำหรับบรรดาสมณะและชนเลวีa

          2กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงจัดหมวดหมู่ของบรรดาสมณะและชนเลวีขึ้นใหม่ ตามหน้าที่เฉพาะของตน สมณะและชนเลวีบางคนมีหน้าที่ถวายเครื่องเผาบูชา บางคนถวายศานติบูชา บางคนขอบพระคุณและสรรเสริญ บางคนมีหน้าที่เฝ้าประตูพระวิหารของพระยาห์เวห์ 3พระองค์ทรงจัดหาสัตว์จากฝูงสัตว์ส่วนพระองค์เป็นเครื่องเผาบูชา คือเครื่องเผาบูชาเช้าเย็น และเป็นเครื่องเผาบูชาสำหรับวันสับบาโต วันต้นเดือน และวันฉลองอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ 4พระองค์ยังทรงบัญชาประชากรที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มให้บริจาคส่วนที่กำหนดไว้ให้เป็นของบรรดาสมณะและของชนเลวี เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้อุทิศเวลาทั้งหมดของตนปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ 5เมื่อพระบัญชานี้ถูกประกาศออกไป ชาวอิสราเอลต่างก็นำของถวายจำนวนมาก คือ ข้าวสาลีที่เก็บเกี่ยวเป็นผลิตผลแรก เหล้าองุ่นใหม่ น้ำมันมะกอกเทศ น้ำผึ้ง และผลิตผลอื่นๆ จากไร่นา รวมทั้งหนึ่งในสิบของทุกสิ่ง 6ชาวอิสราเอลและชาวยูดาห์ที่อาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆ ของยูดาห์นำหนึ่งในสิบจากฝูงโค ฝูงแกะ และนำหนึ่งในสิบของสิ่งอื่นๆ มาถวายแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของตนb มาเรียงไว้เป็นกองๆ 7เขาเริ่มรวบรวมของถวายเหล่านี้มาเรียงเป็นกองๆ ในเดือนที่สาม และเรียงเสร็จในเดือนที่เจ็ดc 8กษัตริย์เฮเซคียาห์พร้อมกับบรรดาเจ้านายเสด็จมาทอดพระเนตรกองของถวายเหล่านี้ ทรงถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์ และทรงอวยพรประชากรอิสราเอล

          9กษัตริย์เฮเซคียาห์ตรัสถามบรรดาสมณะและชนเลวีถึงเรื่องกองของถวายเหล่านั้น 10อาซาริยาห์มหาสมณะเชื้อสายของศาโดกทูลตอบว่า “ตั้งแต่ประชากรเริ่มนำของถวายเข้ามาในพระวิหารของพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าทั้งหลายก็มีกินจนอิ่มและยังมีเหลืออีกมาก เพราะพระยาห์เวห์ทรงอวยพรประชากรของพระองค์ เสบียงอาหารมากมายเหล่านี้คือสิ่งที่เหลืออยู่”d 11กษัตริย์เฮเซคียาห์จึงทรงบัญชาให้จัดเตรียมห้องเก็บเสบียงไว้ในพระวิหารของพระยาห์เวห์ เขาทั้งหลายก็ปฏิบัติตามพระบัญชา 12แล้วเขาเอาใจใส่นำสิ่งของบริจาคหนึ่งในสิบของผลิตผล และของถวายแด่พระเจ้ามาเก็บไว้ โดยมีโคนันยาห์ชนเลวีเป็นผู้ดูแล ชิเมอีน้องชายเป็นผู้ช่วย 13เยคีเอล อาซาซิยาห์ นาคัท อาสาเฮล เยรีโมท โยซาบาด เอลีเอล อิสมาคิยาห์ มาคัท และเบไนยาห์ เป็นผู้ช่วยดูแล ขึ้นกับโคนันยาห์และชิเมอีน้องชาย ตามพระบัญชาของกษัตริย์เฮเซคียาห์ และตามคำสั่งของอาซาริยาห์มหาสมณะผู้มีอำนาจสูงสุดในพระวิหารของพระเจ้า 14โคเรบุตรของอิมนาห์ชนเลวี หัวหน้ายามเฝ้าประตูด้านตะวันออกของพระวิหารเป็นผู้รับผิดชอบสิ่งของที่ประชากรสมัครใจถวายแด่พระเจ้า เขาจัดแบ่งสิ่งของบริจาคเหล่านี้ส่วนหนึ่งสงวนไว้สำหรับถวายแด่พระยาห์เวห์ อีกส่วนหนึ่งสำหรับบรรดาสมณะ 15เอเดน มินยามิน เยชูอา เชไมอาห์ อามาริยาห์ เชคันยาห์ ชนเลวีช่วยเหลือโคเรในเมืองต่างๆ ของสมณะ ให้แจกจ่ายส่วนแบ่งอย่างซื่อสัตย์แก่บรรดาพี่น้องทั้งใหญ่น้อยตามหมวดหมู่ของตน 16ผู้มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งจากของถวายเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแต่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำวันในพระวิหาร ตามตำแหน่งและหมวดหมู่ของตนเท่านั้น แต่ชายทุกคนตั้งแต่อายุสามปีeขึ้นไป จากครอบครัวสมณะที่มีชื่อบันทึกไว้ก็ได้รับส่วนแบ่งด้วย 17บรรดาสมณะมีรายชื่อบันทึกไว้ตามตระกูลของตน ส่วนชนเลวีมีชื่อบันทึกไว้ตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไปตามหน้าที่และหมวดหมู่ของตน 18รายชื่อบรรดาสมณะและชนเลวีรวมทุกคนในครอบครัว คือ เด็กๆ ภรรยา และบุตรชายหญิง เพราะทุกคนต้องมุ่งมั่นรักษาตนให้หมดมลทิน เพื่อความเหมาะสมที่จะรับส่วนแบ่งจากของถวายแด่พระเจ้าf 19สำหรับสมณะลูกหลานของอาโรนที่อาศัยอยู่ในชนบทและในเมืองต่างๆ ชายบางคนมีหน้าที่gแจกจ่ายส่วนแบ่งเสบียงอาหารแก่ชายทุกคนในตระกูลสมณะ และชนเลวีทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในบัญชี

          20กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงทำเช่นนี้ทั่วยูดาห์ พระองค์ทรงทำแต่สิ่งที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของพระองค์ทรงเห็นว่าดี ถูกต้อง และซื่อสัตย์ 21ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อส่งเสริมพิธีกรรมในพระวิหารของพระเจ้า ธรรมบัญญัติ และบทบัญญัตินั้น พระองค์ทรงทำเพื่อแสวงหาพระเจ้าสุดจิตใจ จึงทรงประสบความสำเร็จ

 

31 a ผู้เขียนเล่าว่ากษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงรื้อฟื้นสถาบันต่างๆ ที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงกำหนดไว้ (8:12-14) กษัตริย์ซาโลมอนเองก็ทรงปฏิบัติตามพระบัญชาของกษัตริย์ดาวิดพระบิดา

b ที่นี่ สิ่งของที่เคยถวายด้วยความสมัครใจถูกจัดให้เป็นการถวาย “หนึ่งในสิบ” ที่ต้องถวายตามข้อกำหนดด้วย

c “เดือนที่สาม...เดือนที่เจ็ด” นั่นคือช่วงเวลาระหว่างฉลองเปนเตกอสเตกับเทศกาลอยู่เพิง ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวพืชผลประจำปี

d “เพราะพระยาห์เวห์ทรงอวยพร...สิ่งที่เหลืออยู่” กษัตริย์เฮเซคียาห์ดูเหมือนจะทรงเกรงว่าประชาชนรู้สึกว่าตนถูกบังคับให้ทำเช่นนั้น แต่โดยแท้จริงแล้ว เขาถวายโดยสมัครใจ ผู้เขียนพงศาวดารจึงเล่าว่าการถวายเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งทรงอวยพรประชากรอย่างมาก

e “สามปี” บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “สามสิบปี” โดยเทียบกับข้อความใน 1 พศด 23:3 ซึ่งกล่าวถึงทั้งสมณะและชนเลวี

f ข้อความในข้อ 15ข-18 ไม่ชัดเจน คำแปลของข้อ 18ข จึงเป็นการแปลโดยคาดคะเน

g “ชายบางคนมีหน้าที่” คล้ายกับคณะกรรมการที่เนหะมีย์จัดตั้งขึ้นในสมัยของตน (นหม 13:10-14)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก