"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ประกาศกเยฮูทูลตำหนิกษัตริย์เยโฮชาฟัท

19 1กษัตริย์เยโฮชาฟัทแห่งยูดาห์เสด็จกลับถึงพระราชวังในกรุงเยรูซาเล็มอย่างปลอดภัย 2เยฮูaผู้ทำนายบุตรของคานานีออกไปรับเสด็จ ทูลกษัตริย์เยโฮชาฟัทว่า “ควรหรือที่พระองค์ทรงไปช่วยเหลือคนอธรรม ควรหรือที่พระองค์ทรงรักผู้ที่เกลียดชังพระยาห์เวห์ การกระทำเช่นนี้ทำให้พระยาห์เวห์ทรงพระพิโรธต่อพระองค์ 3อย่างไรก็ตาม พระองค์ยังทรงทำความดีไว้บ้าง ทรงทำลายเสาไม้ศักดิ์สิทธิ์ให้หมดไปจากแผ่นดิน และทรงตั้งพระทัยแสวงหาพระเจ้า”

 

กษัตริย์เยโฮชาฟัททรงปฏิรูประบบพิจารณาคดีb

          4กษัตริย์เยโฮชาฟัทประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มระยะหนึ่ง แล้วจึงเสด็จไปพบประชากรตั้งแต่เมืองเบเออร์เชบาถึงดินแดนแถบภูเขาเอฟราอิม เพื่อนำประชากรกลับมาหาพระยาห์เวห์พระเจ้าของบรรพบุรุษ 5พระองค์ทรงแต่งตั้งผู้พิพากษาไว้ในแต่ละเมืองป้อมของราชอาณาจักรยูดาห์ 6ทรงกำชับผู้พิพากษาเหล่านั้นว่า “จงระวังการกระทำของท่านให้ดี เพราะท่านมีทั้งอำนาจตัดสินที่มาจากมนุษย์และอำนาจจากพระยาห์เวห์ พระองค์จะสถิตกับท่านเมื่อท่านตัดสินคดี 7ดังนั้น จงยำเกรงพระยาห์เวห์เถิด จงพิจารณาคดีอย่างระมัดระวัง เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราทรงทนความอยุติธรรมไม่ได้ พระองค์ไม่ทรงลำเอียง และไม่ทรงรับสินบน”

          8กษัตริย์เยโฮชาฟัทยังทรงแต่งตั้งชนเลวี สมณะ และหัวหน้าครอบครัวแห่งอิสราเอล เป็นผู้พิพากษาในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพิจารณาคดีพิพาทของผู้อาศัยในกรุงเยรูซาเล็มcในพระนามพระยาห์เวห์ 9พระองค์ทรงสั่งผู้พิพากษาเหล่านี้ว่า “ท่านทั้งหลายจงทำการนี้ด้วยความยำเกรงพระยาห์เวห์ ด้วยความซื่อสัตย์และเต็มใจ 10เมื่อพี่น้องของท่านผู้อาศัยในเมืองต่างๆ นำคดีมาให้ท่านพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นคดีฆาตกรรม คดีละเมิดธรรมบัญญัติ บทบัญญัติ ข้อกำหนด หรือพระวินิจฉัย ท่านทั้งหลายจงสั่งสอนเขาว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อจะไม่ทำผิดต่อพระยาห์เวห์ พระเจ้าจะได้ไม่ทรงลงโทษท่านและพี่น้องของท่าน จงทำเช่นนี้แล้วท่านจะไม่มีความผิด 11 อามาริยาห์มหาสมณะจะมีอำนาจสูงสุดในทุกคดีทางศาสนา และเศบาดียาห์บุตรของอิชมาเอลเจ้านายของชนเผ่ายูดาห์จะมีอำนาจสูงสุดในทุกคดีทางบ้านเมือง ชนเลวีจะเป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการท่านในศาล จงปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญเถิด พระยาห์เวห์จะสถิตกับผู้ประพฤติดี”

 

19 a หนังสือพงศ์กษัตริย์ไม่กล่าวถึงประกาศกเยฮู แต่เขาปรากฏตัวที่นี่เพราะผู้เขียนพงศาวดารคิดว่าการที่กษัตริย์เยโฮชาฟัททรงเป็นพันธมิตรกับกษัตริย์นั้นไม่พอพระทัยพระเจ้า ถึงกระนั้น ความดีของกษัตริย์เยโฮชาฟัททำให้พระองค์ทรงได้รับอภัยโทษ

b แม้หนังสือพงศ์กษัตริย์มิได้กล่าวถึงการปฏิรูปครั้งนี้ กระนั้นก็ดี เหตุการณ์นี้คงต้องเกิดขึ้นจริงๆ แต่การเรียบเรียงเรื่องราวอาจได้รับอิทธิพลมาจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ และจากสภาพการณ์ในสมัยของผู้เขียนพงศาวดาร กษัตริย์เยโฮชาฟัททรงตั้งระบบการพิจารณาคดีส่วนกลางนอกเหนือจากศาลท้องถิ่น ทำให้กษัตริย์ไม่ต้องรับภาระหนักในฐานะผู้พิพากษาสูงสุด การปฏิรูปครั้งนี้อาจมีอิทธิพลต่อการเล่าเรื่องถึงการพิจารณาคดีของโมเสส (ดู อพย 18:13 เชิงอรรถ g) และเป็นพื้นฐานของกฎหมายต่างๆ ใน ฉธบ 16:18-20; 17:8-13 มาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปทางศาสนา (ข้อ 4) ศาลตัดสินคดีในพระนามของพระยาห์เวห์ (ข้อ 6, 8) และมีอำนาจในเรื่องเกี่ยวกับศาสนา (ข้อ 10-11) อีกด้วย

c “ผู้อาศัยในกรุงเยรูซาเล็ม” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เขาทั้งหลาย (= ผู้พิพากษา) กลับมายังกรุงเยรูซาเล็ม”

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก