"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

พระเจ้าทรงเรียกซามูเอลa

3 1หนุ่มซามูเอลรับใช้พระยาห์เวห์อยู่ในความดูแลของเอลี ในสมัยนั้นพระดำรัสของพระยาห์เวห์มีน้อย และไม่ค่อยมีนิมิตจากพระองค์ 2คืนหนึ่ง เอลีซึ่งบัดนี้นัยน์ตามืดมัวจนเกือบจะมองอะไรไม่เห็นแล้ว นอนอยู่ในห้องของตน 3ดวงประทีปในสักการสถานของพระเจ้ายังไม่ดับ ซามูเอลกำลังนอนอยู่ในสักการสถานของพระยาห์เวห์ ที่มีหีบพันธสัญญาของพระเจ้าประดิษฐานอยู่b 4พระยาห์เวห์ทรงเรียกซามูเอล เขาทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่” 5แล้ววิ่งไปหาเอลีพูดว่า “ท่านเรียกข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แล้ว” แต่เอลีตอบว่า “พ่อไม่ได้เรียกลูก กลับไปนอนเถอะ” ซามูเอลก็กลับไปนอน 6พระยาห์เวห์ตรัสเรียกอีกว่า “ซามูเอล” ซามูเอลก็ลุกขึ้นไปหาเอลีพูดว่า “ท่านเรียกข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แล้ว” เอลีตอบว่า “ลูกเอ๋ย พ่อไม่ได้เรียกลูก กลับไปนอนเถอะ” 7ซามูเอลยังไม่รู้ว่าพระยาห์เวห์ทรงเรียกเขา เพราะพระยาห์เวห์ยังไม่ทรงเปิดเผยพระวาจาแก่เขามาก่อน 8พระยาห์เวห์ทรงเรียกซามูเอลอีกเป็นครั้งที่สาม เขาก็ลุกขึ้นไปหาเอลีพูดว่า “ท่านเรียกข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แล้ว” เอลีจึงเข้าใจว่า พระยาห์เวห์ตรัสเรียกเด็กนั้น 9เอลีบอกซามูเอลว่า “กลับไปนอนเถอะ ถ้ามีเสียงเรียกลูกอีกก็จงตอบว่า ‘ข้าแต่พระยาห์เวห์ ตรัสมาเถิด ผู้รับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู่’” ซามูเอลจึงกลับไปนอนในที่ของตน

10พระยาห์เวห์เสด็จมาประทับที่นั่น ตรัสเรียกเช่นครั้งก่อนว่า “ซามูเอล ซามูเอล” ซามูเอลทูลตอบว่า “ตรัสมาเถิด ผู้รับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู่” 11พระยาห์เวห์ตรัสกับซามูเอลว่า “เรากำลังจะทำอะไรอย่างหนึ่งในอิสราเอลซึ่งจะทำให้ทุกคนที่ได้ยินต้องตกตะลึง 12ในวันนั้น เราจะทำตามคำของเราตั้งแต่ต้นจนปลายc ให้เหตุร้ายที่เรากล่าวไว้เกิดขึ้นแก่เอลีและครอบครัวของเขา 13เราบอกเขาแล้วว่า เราจะลงโทษครอบครัวของเขาตลอดไป เพราะเขารู้ว่า บุตรของตนทำความชั่ว ลบหลู่พระเจ้าd แต่เขาไม่ได้แก้ไขความประพฤติของบุตร 14ดังนั้น เราจึงสาบานจะลงโทษครอบครัวของเอลีว่า จะไม่มีเครื่องบูชาหรือของถวายใดๆ ชดเชยความชั่วร้ายของครอบครัวของเอลีได้เลย”

15ซามูเอลนอนอยู่จนถึงรุ่งเช้า แล้วไปเปิดประตูวิหารของพระยาห์เวห์ ซามูเอลไม่กล้าบอกเอลีให้รู้เรื่องนิมิตนี้ 16เอลีเรียกซามูเอลมาหาพูดว่า “ซามูเอล ลูกเอ๋ย” เขาตอบว่า “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่แล้ว” 17เอลีจึงถามว่า “พระองค์ทรงบอกอะไรแก่ลูกบ้าง อย่าปิดบังพ่อเลย ขอพระเจ้าทรงลงโทษลูกอย่างหนัก ถ้าลูกปิดบังพระวาจาแม้คำเดียวที่พระเจ้าทรงบอกลูก” 18ซามูเอลจึงเล่าทุกอย่างให้เอลีรู้ มิได้ปิดบังไว้เลย เอลีกล่าวว่า “พระองค์ทรงเป็นพระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเห็นว่าอะไรดี ก็ขอพระองค์ทรงกระทำเถิด”

19ซามูเอลเจริญวัยขึ้น พระยาห์เวห์สถิตกับเขา และทรงทำให้คำพูดทุกคำของซามูเอลเป็นจริง 20ดังนั้น ชาวอิสราเอลทุกคนตั้งแต่เมืองดานจนถึงเมืองเบเออร์เชบารู้ว่า ซามูเอลได้รับแต่งตั้งเป็นประกาศกของพระยาห์เวห์ 21พระยาห์เวห์ยังทรงปรากฏองค์ที่เมืองชิโลห์ต่อไป ทรงสำแดงพระองค์แก่ซามูเอลที่เมืองชิโลห์โดยตรัสกับเขา

 

3 a เรื่องนี้ทำให้เราทราบเป็นครั้งแรกว่าพระเจ้าทรงเรียกซามูเอลให้เป็นประกาศก (ข้อ 20) การเปิดเผยนี้ไม่ใช่ความฝัน เพราะเสียงเรียกปลุกซามูเอลให้ตื่น อีกทั้งไม่ใช่เป็น “นิมิต” นอกจากในความหมายกว้างๆ เพราะซามูเอลได้ยินเพียงพระสุรเสียงของพระเจ้า แต่ไม่เห็นพระองค์

b “หีบพันธสัญญา” แปลตามตัวอักษรว่า “หีบของพระเจ้า” ชาวอิสราเอลเชื่อว่า พระยาห์เวห์ประทับอยู่เหนือหีบพันธสัญญา และทรงมีรับสั่งจากที่นั่น (ดู อพย 25:22; อสย 6)

c ผู้เรียบเรียงคงเติมวลี “ตั้งแต่ต้นจนปลาย” นี้ในภายหลังเป็นการพาดพิงถึงข้อความใน 2:27-36

d “พระเจ้า” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก