"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ประกาศผลการประกวดผลงาน ในโอกาสวันพระคัมภีร์ 2018
ประกาศผลการประกวดผลงาน

ในโอกาสวันพระคัมภีร์
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 2018

***********************************************1.ประกวดภาพระบายสี "พระเยซูเจ้าที่ฉันรู้จัก"
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

รางวัลชนะเลิศ  
เด็กหญิงสุปรียา   ราชิวงศ์   ชั้น ป.3/1

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ นาแก  อัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
เด็กหญิงกัญญาภัค   ลักษมีการค้า     ชั้น ป.3/4       

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
เด็กชายณัฐพัชร์    สุจันทรา  ชั้น ป.3

โรงเรียนเทวรักษ์   สังฆมณฑลจันทบุรี

รางวัลชมเชย
เด็กหญิงพิมฑ์ฬภัช    นาคเสน  ชั้น ป.3/1

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  สังฆมณฑลเชียงใหม่

2.ประกวดภาพระบายสี "พระเยซูเจ้าที่ฉันรู้จัก"
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงกัลยกร    นรมั่ง    ชั้น ป.6/1

โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา   อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
เด็กหญิงจันทรา   ใจเอื้อ    ชั้น ป.6/1

โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สังฆมณฑลจันทบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
เด็กหญิงปรางทิพย์    สายเคน    ชั้น ป.5/3

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี     สังฆมณฑลอุบลราชธานี

รางวัลชมเชย
เด็กหญิงปุญญภัทร  บุญเล็ก   ชั้น ป.5/1

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา      อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ


3.ประกวดวาดภาพระบายสี "พระเยซูเจ้าที่ฉันรู้จัก"
ระดับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงปุณญิศา  เฟื่องฟู

โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์   อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
นายสำเนา   ไทยทอง
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี  สังฆมณฑลราชบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
นางสาวพิมพ์นิภา   เผือกเพี้ยน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล    อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รางวัลชมเชย
นางสาวอริสรา     ทิวาวรรณวงศ์

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

4.ประกวดบทความ
หัวข้อ "บอกเล่าประสบการณ์การประกาศพระวาจาในชีวิตของฉัน"

ระดับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ
นายสิทธิโชค   ดำรงศักดิ์

สังฆมณฑลราชบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
นางสาวนุจรินทร์   จิตต์อุทัศ

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
นางสาวผไทมาส   จงเจริญ

สังฆมณฑลราชบุรี

รางวัลชมเชย 1
นางสาวธัญรัตน์   ลำแพนไพรี

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
รางวัลชมเชย 2
ซิสเตอร์ธิติภรณ์   วงษ์มีแก้ว

อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

5.ประกวดแต่งเพลง"จากข้อความพระคัมภีร์"
ระดับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ
เพลง จงทำอย่างนั้นกับเขาก่อน (มธ. 7:12)
นายดิศพงษ์     จิตร์บำรุง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค   สังฆมณฑลราชบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
เพลง อาหารใจ (มธ. 4:4)
นางสาวอารีรัตน์    พร้อมไพรสุข
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
เพลง การให้ทาน (มธ. 6:3-4)
นายดิศพงษ์    จิตร์บำรุง
วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค    สังฆมณฑลราชบุรี

รางวัลชมเชย 1
เพลง พระเจ้าสร้างโลก (ปฐก. 1:1-31)
นายศีลวัตร   ดาลุนพัน
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

รางวัลชมเชย 2
เพลง ผู้ใดไม่มีบาป (ยน. 8:1-11)
ทีม      นางสาวธนินท์ธร    คำทองสุข

          นางสาววรรณศิริ    ผลประมูล
          นายศุภพิชญ์  คำทองสุข
โรงเรียนอัสสัมชัญ    อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก