"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


Bibliodrama Workshop

           บีบลีโอดรามา  (Bibliodrama)   เป็นการศึกษาพระคัมภีร์  (อาศัยการแสดงท่าทาง) แบบหนึ่ง  ซึ่งช่วยให้เรารู้จักเนื้อหาและโลกของพระคัมภีร์  (สมัยนั้น)  ดีขึ้น  ด้วยการพยายามค้นพบด้วยตนเอง  และเข้าใจสังคมโดยอาศัยตัวบทพระคัมภีร์

          บีบลีโอดรามา ได้จัดขึ้นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังการประชุมสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic  Biblical  Federation - Southeast  Asia : CBF-SEA) ครั้งที่ 2 วันที่ 6-13 กันยายน ค.ศ.1998 ณ ศูนย์อภิบาล  ซานคารอส ประเทศฟิลิปปินส์ (ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ เวียตนาม ไทย พม่า ลาว กัมพูชา)   ทางคณะกรรมการฯได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Bibliodrama วันที่ 15-20 กันยายน ค.ศ.1998  มีคนไทยที่เข้าร่วมประชุมและเข้าคอร์สบีบลีโอดรามาด้วย คือ คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส คุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ 

         ต่อมาคุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล ผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้เชิญวิทยากร 2 ท่านจากประเทศฟิลิปปินส์  คือ คุณพ่อ Oscar Alunday, SVD และ คุณMary Almonte ,  Notre Dame de Vie  institute โดยมีวิทยากรผู้ช่วย คือ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ (ผู้แปลภาษาอังกฤษ) ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าฯ และคุณครูประภา วีระศิลป์ คณะกรรมการฯ แผนก คริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบีบลีโอดรามาครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2012 บ้านผู้หว่าน มีผู้เข้ารับการอบรม 65 คน

         หลังจากนั้น ทีมวิทยากรจากคณะกรรมการฯแผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ ซึ่งประกอบด้วย  ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ คุณครูประภา วีระศิลป์ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คุณรพีพร ระดมกิจ และคุณสุพรรณิการ์ จุงใจ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการบีบลีโอดรามาโดยวิทยากรคนไทยเป็นครั้งแรกให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ชั้นปี 1 จำนวน 34 คน ในวันที่ 8-10 ตุลาคม 2012    ณ วิทยาลัยแสงธรรม 
ต่อมาคุณพ่ออเนก นามวงษ์ ผู้อำนวยการแผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรีได้เชิญทีมวิทยากรคณะกรรมการฯแผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ คือ ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ คุณครูประภา วีระศิลป์ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม คุณรพีพร ระดมกิจ และคุณสุพรรณิการ์ จุงใจ ไปให้การอบรมคอร์สบีบลีโอดรามาให้กับครูคำสอนและครูคาทอลิกของสังฆมณฑล ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2012 จำนวน 50 คน  ณ สำนักมิสซังสังฆมณฑลจันทบุรี ด้วย

        การอบรมเชิงปฏิบัติการ Bibliodrama  เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เข้าใจพระวาจาของพระเจ้าโดยวิทยากรจะช่วยให้เข้าใจพระวาจา  โดยอาศัย  การสนทนา  การสัมภาษณ์  ท่าทาง  การแสดง  และการรับบทบาทของบุคคลในเนื้อเรื่องพระคัมภีร์  เน้นสภาพสังคม  และวัฒนธรรม  เราแต่ละคนจะค้นพบสถานที่เฉพาะในเรื่องราวจากพระคัมภีร์  ความประทับใจขึ้นอยู่กับกระบวนการฟังพระวาจา  ด้วยหู  หัวใจ  มือ  และสติปัญญา  ด้วยวิธีการนี้  จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัว  เข้าใจพระวาจาลึกซึ้งขึ้น  ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลง  และดำเนินชีวิตในสังคมดีขึ้น

           และขอประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าว่าทางแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะจัดคอร์สการอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมผู้นำ Bibliodrama อีกครั้งหนึ่ง โดยคุณพ่อ Oscar Alunday และ คุณMary Almonte ในวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2013 ณ บ้านผู้หว่าน สนใจติดต่อได้ที่ อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก