Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คำเชิญชวนสุดท้ายa

         55. 1ท่านทั้งหลายที่กระหาย จงมาดื่มน้ำ

          แม้ผู้ไม่มีเงิน จงมาเถิด จงมาซื้อและกิน

          แม้ไม่มีเงิน จงมาซื้อเหล้าองุ่นและน้ำนม

          โดยไม่ต้องเสียเงิน

2ทำไมท่านต้องเสียเงินสำหรับสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร

และใช้ค่าจ้างแรงงานเพื่อซื้อสิ่งที่ไม่ทำให้อิ่ม

จงตั้งใจฟังเรา แล้วท่านจะได้กินสิ่งดี

จะลิ้มอาหารรสอร่อย

3จงเงี่ยหูมาหาเราเถิด

จงฟัง แล้วท่านจะมีชีวิต

เราจะทำพันธสัญญานิรันดรกับท่าน

ทำให้ความรักมั่นคงที่เราได้สัญญาไว้แก่ดาวิดbเป็นความจริง

4ดูซิ เราได้แต่งตั้งเขาให้เป็นพยานต่อชนชาติทั้งหลาย

เป็นผู้นำและเป็นผู้บังคับบัญชาชนชาติทั้งปวง

5ดูซิ ท่านจะร้องเรียกชนชาติที่ท่านไม่รู้จัก

และชนชาติที่ไม่รู้จักท่านจะวิ่งมาหาท่าน

เพราะเห็นแก่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่าน พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ของอิสราเอล

เพราะพระองค์ทรงทำให้ท่านรุ่งเรือง

6จงแสวงหาพระยาห์เวห์เมื่อพระองค์ทรงยอมให้เราพบ

จงทูลขอเมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้

7คนชั่วร้ายจงละทิ้งทางของตน

และคนอธรรมจงละทิ้งความคิดของตน

เขาจงกลับมาหาพระยาห์เวห์

พระองค์จะทรงสงสารเขา

และจงกลับมาหาพระเจ้าของเรา

เพราะพระองค์ประทานอภัยให้มากมาย

8“ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่าน

ทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเรา”

- พระยาห์เวห์ตรัส -

9สวรรค์อยู่สูงกว่าแผ่นดินฉันใด

ทางของเราก็อยู่สูงกว่าทางของท่าน

และความคิดของเราก็อยู่เหนือความคิดของท่านฉันนั้น

10“ฝนและหิมะลงมาจากท้องฟ้า

และไม่กลับไปที่นั่นถ้าไม่ได้รดแผ่นดิน

ทำให้แผ่นดินอุดม ทำให้พืชงอกขึ้น

เพื่อให้ผู้หว่านมีเมล็ดพันธุ์ และให้ผู้กินมีอาหารฉันใด

11ถ้อยคำที่ออกจากปากของเรา

จะไม่กลับมาหาเราโดยไม่เกิดผล

ไม่ทำตามที่เราปรารถนา

และไม่บรรลุจุดประสงค์ที่เราส่งมาฉันนั้น”c

สรุปd

          12ใช่แล้ว ท่านทั้งหลายจะออกไปด้วยความยินดี

          จะถูกนำไปอย่างปลอดภัย

          ภูเขาและเนินเขาจะเปล่งเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีต่อหน้าท่าน

          ต้นไม้ทั้งหลายในท้องทุ่งจะปรบมือ

13ต้นสนไซเปรสจะเจริญเติบโตขึ้นแทนกอหนาม

ต้นน้ำมันเขียวจะเจริญเติบโตขึ้นแทนต้นตำแย

การนี้จะเป็นเกียรติยศแด่พระยาห์เวห์

จะเป็นเครื่องหมายอัศจรรย์ตลอดไป

ซึ่งไม่มีวันจะถูกทำลาย

55 a คำเชิญชวนครั้งสุดท้ายให้มีส่วนในพระพรต่างๆของพันธสัญญาใหม่ (ข้อ 1-5) และให้กลับใจขณะที่ยังมีโอกาสอยู่ (ข้อ 6-11) – ข้อ 1-2 ชวนให้คิดถึงคำเชิญของปรีชาญาณให้มาร่วมงานเลี้ยงที่เธอจัดเตรียมไว้ (สภษ 9:1-6)

b เรื่อง “พันธสัญญานิรันดร” นี้ (59:21; 61:8) ซึ่งเป็นพันธสัญญาใหม่ด้วย – ดู ยรม 31:31 เชิงอรรถ l – เป็นคำเตือนให้ระลึกถึงพระสัญญาที่ทรงกระทำไว้กับกษัตริย์ดาวิด พบเพียงครั้งเดียวใน “อิสยาห์ที่สอง” ซึ่งไม่กล่าวถึงการรื้อฟื้นระบอบกษัตริย์ปกครองขึ้นมาอีกเลย

c พระวาจาของพระยาห์เวห์เปรียบเสมือน “ผู้สื่อข่าว” ซึ่งจะไม่กลับมาจนกว่าจะได้ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว – ที่ตรงนี้ประกาศกพูดถึง “พระวาจา” เหมือนกับเป็นบุคคลหนึ่ง เช่นเดียวกับที่ “ปรีชาญาณ” เคยได้รับการกล่าวถึงที่อื่น (สภษ 8:22 เชิงอรรถ i) หรือเหมือนกับ “พระจิต(ของพระยาห์เวห์)” – ดู อสย 11:2 เชิงอรรถ c.

d ข้อความสรุปของหนังสือบันทึกคำปลอบโยนกลับมาที่ความคิดหลักเรื่อง “การอพยพ” ครั้งใหม่ และกล่าวถึงความยินดีของการได้กลับมายังบ้านเกิดเมืองนอน – ถิ่นทุรกันดารที่ประชากรต้องเดินทางผ่านจะกลายเป็นพื้นดินอุดมสมบูรณ์ – เทียบ 43:19; 44:3-4.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย