Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระยาห์เวห์โปรดปรานกรุงเยรูซาเล็มa

         54. 1กรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเสมือนหญิงหมันผู้ไม่เคยคลอดบุตรเอ๋ย

          เจ้าผู้ไม่เคยเจ็บครรภ์

          จงโห่ร้องด้วยความยินดีเถิด

          เพราะบุตรของหญิงที่ถูกทอดทิ้ง

          จะมีจำนวนมากกว่าบุตรของหญิงที่ยังมีสามี

            - พระยาห์เวห์ตรัส -

2จงขยายสถานที่ให้กระโจมของเจ้า

จงขึงม่านของที่อาศัยของเจ้าออกให้กว้าง

อย่ารั้งสิ่งใดไว้ จงต่อเชือกให้ยาว

จงทำให้หลักกระโจมมั่นคงขึ้นเถิด

3เพราะเจ้าจะขยายออกไปทั้งทางขวาและทางซ้าย

พงศ์พันธุ์ของเจ้าจะยึดครองนานาชาติ

จะทำให้เมืองร้างมีคนอาศัยอยู่

4อย่ากลัวเลย เพราะเจ้าจะไม่ต้องอับอาย

อย่าวุ่นวายใจ เพราะเจ้าจะไม่ต้องละอายอีก

เจ้าจะลืมความอับอายในวัยสาวของเจ้าb

เจ้าจะไม่ระลึกอีกต่อไปถึงความอัปยศที่เจ้าเคยเป็นหม้าย

5เพราะพระผู้สร้างเจ้าเป็นพระสวามีของเจ้า

พระนามของพระองค์คือพระยาห์เวห์จอมจักรวาล

พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ของอิสราเอลเป็นพระผู้ไถ่เจ้า

พระองค์ทรงพระนามว่าพระเจ้าแห่งสากลโลก

6ใช่แล้ว พระยาห์เวห์ได้ทรงเรียกเจ้า

เหมือนเรียกภรรยาซึ่งถูกทอดทิ้งและเป็นทุกข์ใจ

พระเจ้าของเจ้าตรัสว่า

ภรรยาที่แต่งงานในวัยเยาว์จะถูกทอดทิ้งได้หรือ

7เราได้ละทิ้งเจ้าอยู่ชั่วครู่เดียว

แต่เราจะรับเจ้าคืนมาด้วยความสงสารอย่างยิ่ง

8เมื่อเราโกรธมาก เราไม่ให้เจ้าเห็นหน้าอยู่ครู่หนึ่ง

แต่เราสงสารเจ้าด้วยความรักมั่นคงนิรันดรc

พระยาห์เวห์ พระผู้ไถ่เจ้าตรัสดังนี้

9สำหรับเราจะเป็นเหมือนในสมัยของโนอาห์

เราปฏิญาณว่าน้ำเหมือนในสมัยของโนอาห์

จะไม่ท่วมแผ่นดินอีกเลยฉันใด

เราก็ปฏิญาณว่าเราจะไม่โกรธเจ้า

และจะไม่ตำหนิเจ้าอีกฉันนั้น

10แม้ภูเขาจะเคลื่อนย้าย และเนินเขาจะคลอนแคลน

ความรักมั่นคงของเราจะไม่พรากไปจากเจ้า

และพันธสัญญาที่เราสัญญาจะประทานสันติภาพแก่เจ้า

จะไม่คลอนแคลนเลย

พระยาห์เวห์ผู้ทรงสงสารเจ้าตรัสดังนี้

กรุงเยรูซาเล็มใหม่d

          11เจ้าผู้เป็นทุกข์ใจ ถูกพายุโหมกระหน่ำ

ไม่มีผู้ปลอบโยน

ดูซิ เราจะวางก้อนหินของเจ้าไว้บนพลวง

และวางรากฐานของเจ้าไว้บนนิล

12เราจะใช้ทับทิมทำยอดกำแพงเมือง

ใช้โกเมนทำประตูเมือง

ใช้เพชรนิลจินดาทำกำแพงทั้งสิ้นของเจ้า

13บรรดาบุตรของเจ้าจะได้รับคำสั่งสอนจากพระยาห์เวห์

บุตรของเจ้าจะมีความสุขความเจริญอย่างยิ่ง

14เจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้บนความชอบธรรม

จะอยู่ห่างไกลจากการถูกข่มเหงและจะไม่ต้องกลัว

จะอยู่ห่างจากความหวาดกลัว

เพราะสิ่งนี้จะไม่เข้ามาใกล้เจ้า

15ดูซิ ถ้าผู้ใดเข้าโจมตีเจ้า ก็มิใช่เรา

ผู้ใดโจมตีเจ้า ผู้นั้นก็จะล้มลงต่อหน้าเจ้า

16ดูซิ เราได้สร้างช่างเหล็กผู้เป่ากองถ่านที่ลุกเป็นไฟ

ทำให้เป็นอาวุธสำหรับใช้งาน

เราก็สร้างผู้ทำลายที่จะใช้อาวุธนั้นด้วย

17ไม่มีอาวุธใดที่ทำขึ้นเพื่อต่อสู้เจ้าจะประสบผลสำเร็จ

ทุกคนที่ลุกขึ้นกล่าวหาเจ้าในการพิจารณาคดีก็จะถูกปรับโทษ

นี่เป็นส่วนมรดกของบรรดาผู้รับใช้พระยาห์เวห์

และเขาจะชนะคดีเพราะเรา

- พระเจ้าตรัส -

54 a ประกาศกใช้ภาพพจน์ที่เคยใช้กันมาเพื่อบรรยายความแตกต่างระหว่างอดีตของกรุงเยรูซาเล็มกับการสถาปนานครนี้ขึ้นใหม่ซึ่งกำลังจะมาถึง คือภาพของ “ภรรยาที่เป็นหมันจะมีบุตร” (เทียบ 1 ซมอ 2:5; สดด 113:9) ภาพของ “ภรรยาที่หย่าร้างไปแล้วจะกลับมาอีก” (เทียบ ฮชย 1:16-17) แต่เขาจะย้ำว่านางจะได้รับความรักความโปรดปรานดั้งเดิมอีก ขณะที่ประกาศกก่อนหน้านั้นมักจะเห็นแต่การลงโทษที่รออยู่ (เทียบ ยรม 3:1,6-12; อสค บทที่ 16, 23; ฮชย บทที่ 1-3).

b “ความอับอายในวัยสาว” หมายถึงการที่อิสราเอลเป็นคนต่างด้าวอยู่ในอียิปต์ เมื่อพระยาห์เวห์ยังไม่เป็น “พระสวามี” ของประชากรอิสราเอล *** “ความอัปยศที่เจ้าเคยเป็นหม้าย” หมายถึงการถูกเนรเทศที่กรุงบาบิโลน เมื่อพระยาห์เวห์ดูเหมือนจะทรงทอดทิ้งประชากรของพระองค์อีก

c เรื่อง “ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์” ต่อประชากรของพระองค์ – ดู 43:4; ฉธบ 4:37; 7:8; 10:15; ยรม 31:3; ศฟย 3:17; มลค 1:2 – ซึ่งเป็นเหมือน “ความรักของบิดาต่อบุตร” (อสย 1:2; 49:14-16; ยรม 31:20; ฮชย 2:25; 11:1ฯ) หรือเหมือน “ความรักของสามีต่อภรรยา” (อสย 62:4-5; ยรม 2:2; 31:21-22; อสค 16:8,60; ฮชย 2:16-17,21-22; 3:1) – ที่นี่ “ความรักมั่นคง” ถูกกล่าวถึงเป็นเหมือนของประทานที่ทรงให้โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทน

d ตรงข้ามกับการบรรยายเหมือนจริงใน อสค บทที่ 40-48 ประกาศกกล่าวเป็นนิมิตที่เป็นสัญลักษณ์ถึงความรุ่งเรืองในอนาคต ซึ่งเป็นความยินดีที่จะพัฒนาในภาคสุดท้ายของหนังสือ บทที่ 60, 62; 65:16-25.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย