Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทเพลงขอบพระคุณa

25. 1ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า

          ข้าพเจ้าจะยกย่องและสรรเสริญพระนามของพระองค์

          เพราะพระองค์ทรงทำสิ่งมหัศจรรย์

          ตามแผนการมั่นคงและแน่นอนที่ทรงดำริไว้นานมาแล้ว

          2เพราะพระองค์ทรงทำให้เมืองเป็นกองหิน

          ทรงทำลายป้อมปราการให้เป็นซากปรักหักพัง

          เมืองป้อมของคนต่างด้าวไม่เป็นเมืองอีกต่อไป

          และจะไม่มีวันก่อสร้างขึ้นมาอีก

          3เพราะเหตุนี้ ประชากรที่แข็งแรงจะถวายพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระองค์

          เมืองของนานาชาติที่โหดร้ายจะยำเกรงพระองค์

          4พระองค์ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของผู้อ่อนแอ

          ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของผู้ขัดสนที่มีความกังวลใจ

          ทรงเป็นที่หลบภัยจากลมพายุ

          ทรงเป็นร่มกันความร้อน

          ผู้โหดร้ายเป็นเหมือนลมพายุในฤดูหนาวb

          5เสียงของคนต่างด้าวเป็นเหมือนความร้อนในแผ่นดินแห้งแล้ง

          พระองค์ทรงระงับความร้อนด้วยร่มเมฆ

          เสียงเพลงของผู้โหดร้ายก็เงียบลง

พระเจ้าทรงจัดงานเลี้ยงc

          6พระยาห์เวห์จอมจักรวาลทรงจัดเตรียมงานเลี้ยงฉลอง

          สำหรับประชากรทุกชาติบนภูเขานี้

          เป็นงานเลี้ยงที่มีอาหารนานาชนิด

          เป็นงานเลี้ยงที่มีเหล้าองุ่นชั้นดี

          มีอาหารเลิศรสและเหล้าองุ่นที่เลือกสรรแล้ว

          7บนภูเขานี้ พระองค์จะทรงทำลายผ้าคลุม

ที่คลุมหน้าประชากรทั้งหลาย

และจะทรงทำลายม่านซึ่งกางอยู่เหนือนานาชาติ

8พระองค์จะทรงทำลายความตายตลอดไป

องค์พระผู้เป็นเจ้า พระยาห์เวห์จะทรงเช็ดน้ำตาจากใบหน้าของทุกคน

จะทรงช่วยประชากรของพระองค์

ให้พ้นจากการถูกลบหลู่ทั่วแผ่นดิน

เพราะพระยาห์เวห์ได้ตรัสแล้ว

9วันนั้น เขาจะพูดกันว่า

“นี่คือพระเจ้าของเรา

เราเคยหวังว่าพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอดพ้น

นี่คือพระยาห์เวห์ เราเคยมีความหวังในพระองค์

เราจงชื่นชมยินดีที่พระองค์ทรงช่วยเราให้รอดพ้นเถิด”

10เพราะพระหัตถ์ของพระยาห์เวห์จะพักอยู่บนภูเขานี้

โมอับdจะถูกเหยียบย่ำลงที่พื้น

เหมือนเหยียบฟางลงที่กองมูลสัตว์

11เขาจะเหยียดมือที่นั่น

เหมือนคนว่ายน้ำกางแขนว่ายน้ำ

แต่พระองค์จะทรงกดความเย่อหยิ่งของเขาให้ต่ำลง

แม้มือของเขาจะพยายามขัดขืน

12พระองค์จะทรงทลายป้อมปราการสูงที่กำแพงเมืองนั้น

จะทรงทำลายให้ราบถึงพื้นดิน กลายเป็นฝุ่นดิน

25 a บทประพันธ์บทนี้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเล่าไปก่อนหน้านี้ คือการทำลายเมืองในข้อ 2; 24:10 - การกลับใจของประชาชาติที่อยู่ห่างไกลในข้อ 3; 24:15 และชัยชนะเหนือคนหยิ่งยโสในข้อ 2,4; 24:21-22.

b “ฤดูหนาว” – แปลโดยคาดคะเน (qor) – ต้นบับภาษาฮีบรูว่า “กำแพง” (qir).

c บทประพันธ์บทนี้ใช้และขยายความคิดที่เป็นสากล ซึ่งพบได้ในข้อเขียนของประกาศกก่อนหน้านั้น 2:2-3; 56:6-8; 60:11-14; ศคย 8:20; 14:16 ฯลฯ – ผู้ประพันธ์บรรยายถึงการที่ชนต่างชาติหลั่งไหลเข้ามายังกรุงเยรูซาเล็มเหมือนมาร่วมงานเลี้ยงใหญ่ จากพลังบันดาลใจของข้อความนี้ ความคิดเรื่องงานเลี้ยงในยุคพระเมสสิยาห์จึงเป็นที่กล่าวขวัญถึงในศาสนายูดาย และปรากฏในพันธสัญญาใหม่ – มธ 22:2-10; ลก 14:14,16-24.

d “โมอับ” – ดู 24:7 เชิงอรรถ d – ถึงกระนั้น การกล่าวถึงโมอับก็ดูแปลก เพราะชื่อนี้เป็นชื่อวิสามัญนามคำเดียวในบทประพันธ์บทนี้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย