Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

  1. 1เดือนนิสาน ปีที่ยี่สิบแห่งรัชกาลกษัตริย์อารทาเซอร์ซีสa เมื่อถึงเวลาที่กษัตริย์ต้องเสวยเหล้าองุ่น ข้าพเจ้าก็นำเหล้าองุ่นมาถวายพระองค์ ข้าพเจ้าไม่เคยเศร้าโศกเฉพาะพระพักตร์bพระองค์ 2กษัตริย์ตรัสถามข้าพเจ้าว่า “ทำไมท่านจึงมีใบหน้าเศร้าหมอง ท่านไม่ได้เจ็บป่วย ท่านคงจะเป็นทุกข์ใจแน่ๆ” ข้าพเจ้ามีความกลัวยิ่งนัก 3ทูลตอบกษัตริย์ว่า “ขอพระราชาทรงพระเจริญตลอดไปเถิด ใบหน้าของข้าพเจ้าจะไม่เศร้าหมองได้อย่างไรในเมื่อเมืองที่บรรพบุรุษของข้าพเจ้าถูกฝังไว้ยังเป็นซากปรักหักพัง และประตูเมืองก็ถูกไฟเผาทำลาย” 4กษัตริย์ตรัสถามข้าพเจ้าว่า “ท่านอยากจะขออะไร” ข้าพเจ้าจึงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าแห่งสวรรค์ 5แล้วทูลกษัตริย์ว่า “ถ้าพระองค์พอพระทัย และถ้าผู้รับใช้ของพระองค์เป็นที่โปรดปรานเฉพาะพระพักตร์ ขอทรงอนุญาตให้ข้าพเจ้าไปยังแคว้นยูดาห์ ในเมืองที่มีหลุมศพของบรรพบุรุษ เพื่อข้าพเจ้าจะได้สร้างเมืองขึ้นใหม่” 6กษัตริย์กับพระราชินีซึ่งประทับอยู่เคียงข้างตรัสถามข้าพเจ้าว่า “ท่านจะไปนานสักเท่าใด และจะกลับมาเมื่อใด” ข้าพเจ้าก็ทูลกำหนดเวลาให้ทรงทราบ พระองค์ก็พอพระทัย จึงทรงอนุญาต

          7ข้าพเจ้าทูลขอกษัตริย์อีกว่า “ถ้าพระราชาพอพระทัย ขอประทานพระราชสารให้ข้าพเจ้านำไปถึงผู้ว่าราชการแคว้นตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติส เพื่อเขาจะได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าผ่านไปจนถึงแคว้นยูดาห์ 8และขอพระองค์ประทานพระราชสารถึงอาสาฟเจ้าพนักงานป่าไม้หลวง เพื่อเขาจะได้จัดหาไม้ให้ข้าพเจ้าสำหรับทำประตูป้อมของพระวิหาร ทำประตูที่กำแพงเมือง และสร้างบ้านที่ข้าพเจ้าจะเข้าพักอาศัย” กษัตริย์ประทานให้ตามที่ข้าพเจ้าทูลขอ เพราะพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงพระกรุณาช่วยเหลือข้าพเจ้า

          9กษัตริย์ยังทรงจัดให้นายทหารและกองทหารม้าไปกับข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้ามาถึงแคว้นตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติส มอบพระราชสารให้แก่ผู้ว่าราชการ 10แต่สันบาลลัทชาวโคโรน และโทบีอาห์ ข้าราชการของแคว้นอัมโมนc รู้ว่าข้าพเจ้ามาถึงก็ไม่พอใจมากที่มีคนมาดูแลให้ชาวอิสราเอลอยู่เป็นสุข

การตกลงใจสร้างกำแพงกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่

            11ข้าพเจ้ามาถึงกรุงเยรูซาเล็มและพักอยู่ที่นั่นสามวัน 12ไม่ได้บอกให้ผู้ใดรู้ว่าพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงดลใจข้าพเจ้าให้ทำสิ่งใดสำหรับกรุงเยรูซาเล็ม ข้าพเจ้าลุกขึ้นเวลากลางคืนไปกับบางคน ไม่มีสัตว์อื่นไปด้วยนอกจากลาที่ข้าพเจ้าขี่อยู่ 13ข้าพเจ้าออกไปในเวลากลางคืนทางประตูหุบเขา มุ่งสู่บ่อน้ำพุมังกร ไปถึงประตูกองขยะ ข้าพเจ้าตรวจซากกำแพงกรุงเยรูซาเล็มที่ปรักหักพังd และประตูเมืองที่ถูกไฟเผา 14ข้าพเจ้าเดินต่อไปยังประตูน้ำพุถึงสระหลวง แต่ไม่มีทางให้ลาซึ่งข้าพเจ้าขี่อยู่ผ่านไปได้ 15คืนนั้น ข้าพเจ้าจึงกลับขึ้นไปทางหุบเขาeพร้อมกับตรวจกำแพงเมืองไปด้วย แล้วกลับเข้าเมืองทางประตูหุบเขาและกลับบ้าน 16บรรดาข้าราชการไม่รู้ว่าข้าพเจ้าไปไหนหรือทำอะไร ข้าพเจ้ายังไม่ได้บอกเรื่องใดกับชาวยิว บรรดาสมณะ หัวหน้า ข้าราชการหรือผู้ใดที่จะรับผิดชอบการงาน

          17แต่บัดนี้ข้าพเจ้าพูดกับเขาทั้งหลายว่า “ท่านทั้งหลายเห็นแล้วว่าพวกเราตกอยู่ในสภาพเลวร้ายอย่างไร กรุงเยรูซาเล็มปรักหักพัง ประตูเมืองถูกไฟเผา มาเถิด พวกเราจงสร้างกำแพงกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ เราจะได้ไม่ต้องอับอายอีก” 18ข้าพเจ้าบอกเขาทั้งหลายว่าพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงพระกรุณาช่วยเหลือข้าพเจ้า และเล่าถึงพระวาจาที่กษัตริย์ตรัสกับข้าพเจ้า เขาทั้งหลายจึงตอบว่า “พวกเราจงลงมือก่อสร้างกันเถิด” แล้วเขาก็ลงมือทำงานด้วยความมุ่งมั่น

          19เมื่อสันบาลลัทชาวโคโรน และโทบีอาห์ข้าราชการของแคว้นอัมโมน กับเกเชมfชาวอาหรับรู้เรื่อง ก็หัวเราะเยาะดูถูกพวกเรา ถามว่า “ท่านทั้งหลายกำลังทำอะไรกัน ท่านต้องการจะกบฏต่อกษัตริย์หรือ” 20ข้าพเจ้าจึงตอบว่า “พระเจ้าแห่งสวรรค์จะประทานความสำเร็จให้พวกเรา เราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ เราจะลงมือก่อสร้าง แต่ท่านทั้งหลายไม่มีส่วน ไม่มีสิทธิ์ ไม่มีอดีตที่ควรระลึกถึงในกรุงเยรูซาเล็มเลย”

2 a “เดือนนิสาน ปีที่ยี่สิบแห่งรัชกาลกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส” ตรงกับเดือนมีนาคม-เมษายน ปี 445 ก.ค.ศ. ประมาณ 3 เดือนหลังจากที่คานานีมาพบเนหะมีย์

b “เฉพาะพระพักตร์” – ยังแปลได้อีกว่า “มาก่อน”

c เรารู้จัก “สันบาลลัท” ในฐานะที่เป็นผู้ว่าราชการแคว้นสะมาเรีย – ส่วน “โทบีอาห์” เป็นชาวยิว เป็นข้าราชการของแคว้นอัมโมน อยู่ใต้อำนาจของสันบาลลัท

d “กำแพงกรุงเยรูซาเล็มที่ปรักหักพัง” – แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับไม่ชัดเจน

e “กลับขึ้นไปทางหุบเขา” – หุบเขานี้คือห้วยขิดโรนด้านตะวันออกของกรุงเยรูซาเล็ม เชิงภูเขามะกอกเทศ (ดูแผนที่กรุงเยรูซาเล็ม)

f “เกเชม” -- คือคนเดียวกันกับที่ชื่อว่า “กัชมู” ใน 6:6 – เป็นกษัตริย์ของสหพันธ์อาหรับแห่งเคดาร์ ซึ่งมีอาณาเขตแผ่ขยายมาถึงช่วงใต้ของดินแดนฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนและปาเลสไตน์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย