Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

10    1ขณะที่เอสรากำลังอธิษฐานภาวนากราบลงต่อหน้าพระวิหารของพระเจ้า ร้องไห้สารภาพความผิดอยู่นั้น ชาวอิสราเอลกลุ่มใหญ่ทั้งชายหญิงและเด็กมาชุมนุมกันรอบเขา ประชาชนทุกคนร้องไห้สะอึกสะอื้น 2แล้วเชคานยาห์บุตรของเยคีเอล จากเชื้อสายของเอลามพูดกับเอสราว่า “พวกเราทั้งหลายไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าของเรา เพราะไปแต่งงานกับหญิงต่างชาติจากชนชาติอื่นๆในท้องถิ่น แม้เราได้ทำผิดเช่นนี้ ก็ยังมีความหวังอยู่สำหรับอิสราเอล 3บัดนี้ พวกเราจงทำพันธสัญญากับพระเจ้าของเราที่จะส่งภรรยาเหล่านี้และบุตรซึ่งเกิดจากนางกลับไปให้หมดตามคำแนะนำของเจ้านายของข้าพเจ้าa และของบรรดาผู้ยำเกรงบทบัญญัติของพระเจ้าของเรา เราจะปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ 4ท่านจงลุกขึ้นเถิด เพราะเป็นหน้าที่ของท่าน พวกเราจะอยู่กับท่าน จงเข้มแข็งและปฏิบัติเถิด” 5เอสราจึงลุกขึ้นให้บรรดาหัวหน้าสมณะ หัวหน้าชนเลวี และชาวอิสราเอลทุกคนสาบานว่าจะปฏิบัติตามที่พูดนี้ เขาทั้งหลายก็สาบาน 6แล้วเอสราก็เดินจากหน้าพระวิหารของพระเจ้าเข้าไปในห้องของเยโฮคานัน บุตรเอลียาชีบ เขาค้างคืนbอยู่ที่นั่นโดยไม่กินไม่ดื่ม เพราะเป็นทุกข์ที่ผู้กลับจากถิ่นเนรเทศไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า

     7มีการประกาศทั่วแคว้นยูดาห์และที่กรุงเยรูซาเล็ม ให้บรรดาผู้กลับจากถิ่นเนรเทศมาชุมนุมกันที่กรุงเยรูซาเล็ม 8บรรดาหัวหน้าและผู้อาวุโสกำหนดว่าถ้าผู้ใดไม่มาภายในสามวัน จะต้องถูกริบทรัพย์สมบัติทั้งหมดc และจะต้องถูกขับไล่ออกจากชุมชนของผู้กลับจากถิ่นเนรเทศ 9ชายทุกคนจากเผ่ายูดาห์และเบนยามินมาชุมนุมกันที่กรุงเยรูซาเล็มภายในสามวัน คือวันที่ยี่สิบเดือนที่เก้า ประชาชนทั้งปวงมาอยู่ที่ลานหน้าพระวิหารของพระเจ้า ทุกคนตัวสั่นเพราะเหตุการณ์นี้และเพราะฝนตกหนัก 10เอสราสมณะลุกขึ้นพูดกับเขาทั้งหลายว่า “ท่านทั้งหลายไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าไปแต่งงานกับหญิงต่างชาติ ทำให้อิสราเอลมีความผิดมากขึ้น 11บัดนี้ จงสรรเสริญพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษเถิด และจงปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ จงแยกตัวออกจากชนชาติอื่นของแผ่นดินและจากภรรยาต่างชาติ” 12ที่ประชุมทั้งหมดตอบเสียงดังว่า “ใช่แล้ว เราต้องทำตามที่ท่านพูด 13แต่ที่นี่พวกเรามีจำนวนมากและขณะนี้เป็นฤดูฝน เราทนยืนอยู่กลางแจ้งเช่นนี้ไม่ได้ เรื่องนี้จะจัดการให้เสร็จในวันหนึ่งหรือสองวันไม่ได้ เพราะพวกเราหลายคนได้ทำบาปในเรื่องนี้ 14ให้ผู้นำของเราอยู่ที่นี่แทนที่ประชุมทั้งหมดd แล้วทุกคนตามหัวเมืองต่างๆที่ได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติ จะกลับมาตามเวลากำหนดพร้อมกับบรรดาผู้อาวุโสและผู้พิพากษาของเมืองที่ตนอาศัยอยู่ จนกว่าพระพิโรธแรงกล้าของพระเจ้าของเราในเรื่องนี้จะพ้นไปจากเรา” 15มีแต่โยนาธานบุตรอาสาห์เอล และยาไซยาห์บุตรทิกวาห์เท่านั้นที่คัดค้านข้อเสนอนี้ โดยมีเมชุลลามและชับเบธัยชนเลวีที่สนับสนุนเขาทั้งสองคนe 16บรรดาผู้ที่กลับมาจากถิ่นเนรเทศล้วนปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ เอสราสมณะจึงเลือกfชายบางคนซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวที่สืบมาจากต้นตระกูลเดียวกันโดยระบุชื่อของแต่ละคนไว้ วันแรกของเดือนที่สิบ เขาก็เริ่มประชุมกันพิจารณาเรื่องนี้ 17การพิจารณาเรื่องชายทุกคนที่แต่งงานกับหญิงต่างชาติก็จบลงในวันแรกของเดือนที่หนึ่ง

รายชื่อของผู้แต่งงานกับหญิงต่างชาติg

          18ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของผู้ที่แต่งงานกับหญิงต่างชาติ

          ในหมู่บรรดาสมณะ จากเชื้อสายของเยชูอาบุตรโยซาดักและบรรดาพี่น้อง คือ มาอาเสยาห์ เอลีเยเซอร์ ยารีบ และเกดาลียาห์ 19เขาทั้งหลายสาบานว่าจะหย่าภรรยาของตนและถวายแกะเพศผู้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาชดเชยความผิดh

          20จากเชื้อสายของอิมเมอร์ คือ คานานีและเศบาดียาห์

          21จากเชื้อสายของคาริม คือ มาอาเสยาห์ เอลียาห์ เชไมยาห์ เยคีเอล และอุสซียาห์

          22จากเชื้อสายของปาชคูร์ คือ เอลีโอเอนัย มาอาเสยาห์ อิชมาเอล เนธันเอล โยซาบาด และเอลาสาห์

          23ในหมู่ชนเลวี คือ โยซาบาด ชิเมอี เคลายาห์ ซึ่งมีชื่ออีกว่า เคลิทา เปธาคิยาห์ ยูดาห์ และเอลีเยเซอร์

          24ในหมู่นักขับร้อง คือ เอลียาซีบi

          ในหมู่ผู้เฝ้าประตูพระวิหาร คือ ชัลลูม เทเลม และอุรี

          25ในหมู่ชาวอิสราเอลทั่วไป

          จากเชื้อสายของปาโรช คือ รามียาห์ อิสซียาห์ มัลคียาห์ มิยามิน เอเลอาซาร์ มัลคียาห์ และเบไนยาห์

          26จากเชื้อสายของเอลาม คือ มัทธนียาห์ เศคาริยาห์ เยคีเอล อับดี เยเรโมท และเอลียาห์

          27จากเชื้อสายของศัทธู คือ เอลีโอเอนัย เอลียาชีบ มัทธานิยาห์ เยเรโมท ศาบาด และอาซีซา

          28จากเชื้อสายของเบบัย คือ เยโฮคานัน คานันยาห์ ศับบัย และอัทลัย

          29จากเชื้อสายของบานี คือ เมชุลลาม มัลลูค อาดายาห์ ยาชูบ เชอัล และเยเรโมท

          30จากเชื้อสายของปาคัทโมอับ คือ อัดนา เคลาลา เบไนยาห์ มาอาเสยาห์ มัทธานียาห์ เบซาเลล บินนุย และมนัสเสห์

          31จากเชื้อสายของคาริม คือ เอลีเอเซอร์ อิสซียาห์ มัลคียาห์ เชไมยาห์ ชิเมโอน 32เบนยามิน มัลลูค เชมาริยาห์

          33จากเชื้อสายของคาชูม คือ มัทเธนัย มัทธัตตาห์ ศาบาด เอลีเฟเลท เยเรมัย มนัสเสห์ และชิเมอี

          34จากเชื้อสายของบานี คือ มาอาดัย อัมราม อูเอล 35เบไนยาห์ เบดยาห์ เคลุฮี 36วานยาห์ เมเรโมท เอลียาชีบ 37มัทธานิยาห์ มัทเธนัย และยาอาสุ

          38จากเชื้อสายของบินนุย คือ ชิเมอี 39เชเลมยาห์ นาธัน และอาดายาห์

          40จากเชื้อสายของศักกาย คือ ชาชัย ชารัย 41อาซาเรล เชเลมยาห์ เชมาริยาห์ 42ชัลลูม อามาริยาห์ และโยเซฟ

          43จากเชื้อสายของเนโบ คือ เยอีเอล มัททีธิยาห์ ศาบาด เศบินา ยาดดัย โยเอล และเบไนยาห์

          44คนเหล่านี้ทุกคนได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติ แต่ก็หย่าร้างกับภรรยา และส่งนางกับลูกๆกลับไปj

  1. 10 a . “เจ้านายของข้าพเจ้า” หมายถึงเอสรา – แต่บางคนแปลวลีนี้ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” (เพราะคำที่ใช้คือ adonay ซึ่งเป็นพระนามที่ใช้แทนพระนาม “ยาห์เวห์” อีกด้วย)

b “ค้างคืน” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีกของ 1 เอสดราส 9:2 – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ไป”

c “ริบทรัพย์สมบัติทั้งหมด” – คำนี้ (herem) ในสมัยก่อนหมายถึงการทำลายสิ่งของหรือศัตรูให้หมดสิ้น (ดู ลนต 27:28 เชิงอรรถ e; ยชว 6:17 เชิงอรรถ c) แต่ในสมัยของเอสรา คำนี้มีความหมายอ่อนลง เมื่อใช้กับสิ่งของหมายถึงการริบทรัพย์สมบัติให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระวิหารเท่านั้น

d “แทนที่ประชุมทั้งหมด” หมายถึงคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าครอบครัวบางคน

e การคัดค้านดูเหมือนจะมาจากผู้กระตือรือร้นที่ต้องการให้จัดการเรื่องนี้โดยเร็ว และคิดว่าข้อเสนอดังกล่าวทำให้การดำเนินงานต้องล่าช้าเกินไป

f “(เอสรา..)เลือก” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีกของ 1 เอสดราส 9:16 – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เขาทั้งหลายได้เลือกเอสรา”

g รายงานของเอสราเรื่องการหย่าร้างภรรยาต่างชาติ (9:1 – 10:17) มีต่อในข้อ 19 และจบลงที่ข้อ 44ข -- ผู้เขียนพงศาวดารได้นำข้อมูลเป็นรายชื่อของผู้ทำผิดเรื่องนี้มาเสริมไว้ในข้อ 18,20-44ก  -- รายชื่อเหล่านี้อาจได้มาจากเอกสารที่เก็บรักษาไว้ในพระวิหาร แต่ก็คงได้ขัดเกลาให้สอดคล้องกับข้อมูลใน อสร 2 (= นหม 7) และ อสร 8 *** 4 ครอบครัวของบรรดาสมณะเป็นครอบครัวเดียวกับที่พบใน อสร 2:36-39 ส่วนครอบครัวฆราวาส 7 ครอบครัวยังพบได้อีกใน อสร 2:3-35 และ 8:3-14 – ในการแปลนี้เรายังขัดเกลาชื่อของบางคนให้สอดคล้องกับ 1 เอสดราส และสำนวนแปลโบราณบางฉบับด้วย

h “เครื่องบูชาชดเชยความผิด” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีกและ 1 เอสดราส 9:20 – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ผู้มีความผิด”

i 1 เอสดราส 9:24 เสริมชื่อ “และศัคคูร์”

j “ส่งนางกับลูกๆกลับไป” – แปลตาม 1 เอสดราส 9:36 – ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย