Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2017
สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน นหม 8:1-4ก,5-6 / ลก 10:1-12
“ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย” (ลก10:2) พระเยซูเจ้าได้ทรงส่งบรรดาอัครสาวกของพระองค์ไปยังดินแดน ที่ไม่เป็นมิตร เพื่อประกาศพระราชัยของพระเป็นเจ้า ต่อจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงส่งสานุศิษย์กลุ่มใหญ่ (จำนวน 72 คน ที่หมายถึงจำนวนชนชาติทั้งหลายทั่วโลก ตามที่ปรากฏใน (ปฐก 12) พวกเขาเหล่านี้เป็นเหมือนกับคนงาน ที่ถูกส่งไปเพื่อเตรียมที่ผืนนา สำหรับการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์ที่กำลังจะมาถึง พวกเขาเป็นตัวแทนของพระเยซูเจ้าในทุกๆบ้าน ที่พวกเขาได้เข้าไป และสมควรที่จะได้รับความช่วยเหลือ

ในการประกาศพระวรสาร พระเยซูเจ้าทรงเตือนบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ว่า พวกเขาเหมือนกับลูกแกะ ที่จะต้องตกเป็นเหยื่อของบรรดาสุนัขป่า พวกเขาได้รับความช่วยเหลือและการปกป้อง จากพระญาณสอดส่องของพระเป็นเจ้า ในฐานะเป็นผู้นำข่าวของพระเยซูเจ้า พวกเขาจะต้องตักเตือนประชาชนให้กลับใจ เพราะพระราชัยของพระเป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว การพิพากษาที่เข้มงวดอยู่ใกล้แล้วเพราะว่าพวกเขาปฏิเสธ ที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขา เมืองโคราซินและเบธไซดานั้น ไม่ดีกว่าเมืองโสโดมที่ได้ถูกทำลาย เพราะความชั่วร้ายของชาวเมือง ส่วนเมืองคาร์เปอร์นาอุมนั้น เป็นเมืองที่พระเยซูทรงใช้เป็นที่ทำงานในแคว้นกาลิลี แต่พวกชาวเมืองก็ไม่ได้เรียนรู้ ข่าวสารจากพระเมสสิยาห์ เมืองไทระและไซดอน แม้เป็นเมืองของคนต่างชาติ แต่ก็ยังสามรถอ่านเครื่องหมายที่คนอื่นได้ละเลยไป...ท่านได้ช่วยเหลือคนที่ประกาศข่าวดี ในด้านการเงินและการสวดภาวนาหรือไม่?..ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดทรงปกป้องและเพิ่มพลังแก่คนที่ทำงาน เพื่อประกาศพระวรสารทั่วโลกในขณะนี้เทอญ

          “ไม่มีประชาชนถึง 100 คนในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่รังเกียจพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก แต่มีประชาชนหลายล้านคน ที่รังเกียจ เพราะเข้าใจพระศาสนจักรอย่างผิดๆ” (พระสังฆราช ฟุลตัน เจ ชีน)...”มงกุฎของคนที่มีความสุภาพภายในใจ และถูกดูหมิ่นจากบุคคลภายนอก ให้พวกจำไว้ว่า พวกเขากำลังเลียนแบบพระเยซูเจ้าอย่างเต็มที่” (นักบุญ แบร์นาแด๊ต).

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย