Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2017
สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงนักบุญ ฟรังซิส แห่งอัสซีซี
บทอ่าน นหม 2:1-8 / ลก 9:57-62
     “ผู้ใดที่จับคันไถแล้วเหลียวดูข้างหลัง ผู้นั้นก็ไม่เหมาะสมกับพระอาณาจักรของพระเจ้า” (ลก9:62) พระวรสารในวันนี้ ได้กล่าวว่าการที่จะเป็นศิษย์ที่ติดตามพระเยซูเจ้านั้น หมายถึงการที่ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีแม้แต่ที่หนุนศีรษะ ตามที่พระเยซูเจ้าได้เคยตรัสสอนไว้ และพร้อมที่จะปฏิเสธความมั่นคง และความสัมพันธ์ เพื่อเห็นแก่พระราชัยสวรรค์

ชีวิตของฟรังซิส อัสซีซี คือ แบบอย่างของผู้ติดตามพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง ท่านเป็นบุตรของพ่อค้าผ้าที่ร่ำรวย และได้เจริญชีวิตในวัยรุ่นนอกลู่นอกทาง การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านเกิดขึ้น เมื่อท่านได้เข้าไปในวัดของนักบุญดามีอาโน ขณะที่ท่านกำลังสวดภาวนาอยู่นั้นเอง ท่านได้ยินเสียงพระเยซูเจ้าตรัสจากไม้กางเขนว่า “ฟรังซิส ท่านจงบูรณะวัดของเราเถิด” ท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านได้ยินนั้น หมายความถึงการบูรณะวัดที่กำลังทรุดโทรมหลังนั้น ท่านได้กลับไปบ้าน และได้นำอุปกรณ์การก่อสร้างไปขาย เพื่อจะได้เงินมาบูรณะวัด บิดาของท่านได้กล่าวหาว่าท่านเป็นขโมย จึงได้จับฟรังซิสไปคุกเข่าต่อหน้าพระสังฆราช และชาวเมือง แล้วเรียกร้องให้ฟรังซิสคืนเงิน และสละสิทธิ์ของการเป็นทายาท ฟรังซิสได้คืนเงินทั้งหมด ได้ถอดเสื้อผ้าออก และคืนให้แก่บิดา พร้อมทั้งประกาศว่า ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป บิดาที่แท้จริงของท่าน ก็คือพระบิดาเจ้าบนสวรรค์ ท่านได้ยึดพระวรสาร เป็นแนวทางในการเจริญชีวิต และเลียนแบบชีวิตของพระเยซูเจ้า ท่านได้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าหยาบ ได้ขอทานเป็นการเลี้ยงชีพ ได้เยี่ยมเยียนโรงพยาบาล ได้ไปดูแลคนเจ็บป่วย ได้เอาใจใส่คนโรคเรื้อน ได้เทศน์เรื่องความบริสุทธิ์และสันติภาพ ยังได้แต่งเพลงสรรเสริญพระเป็นเจ้าและธรรมชาติ มองดูทุกคนเป็นพี่เป็นน้อง

        ความประพฤติของท่านดึงดูดคน ให้ติดตามท่าน และในปี 1209 ได้ก่อนตั้งคณะฟรังซิสกัน พร้อมกับได้รับพระพรของพระสันตะปาปา และในปี 1212 แคลร์แห่งอัสซีซีได้กลายเป็นลูกวิญญาณของท่าน และได้เป็นผู้ก่อตั้งคณะนักบวชหญิง “แคลร์ผู้ยากจน” ท่านได้รับรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ที่มีเลือดไหลตลอด 2 ปี ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย