Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

II. ซามูเอลและกษัตริย์ซาอูล

ก: การสถาปนาระบอบกษัตริย์a

           ประชาชนขอมีกษัตริย์b

 

8 1เมื่อซามูเอลชราแล้ว เขาแต่งตั้งบุตรของตนขึ้นเป็นผู้วินิจฉัยสำหรับชาวอิสราเอลc 2บุตรคนแรกชื่อโยเอล บุตรคนที่สองชื่ออาบียาห์ ทั้งสองทำหน้าที่ผู้วินิจฉัยอยู่ที่เมืองเบเออร์เชบา 3แต่บุตรทั้งสองไม่ประพฤติตามแบบอย่างของบิดา เขาแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง รับเงินสินบนและตัดสินอย่างไม่ยุติธรรม 4บรรดาผู้อาวุโสของชาวอิสราเอลจึงมาชุมนุมกันไปหาซามูเอลที่รามาห์ กล่าวว่า 5'ท่านชราแล้ว และบุตรของท่านไม่ประพฤติตามแบบอย่างของท่าน เพราะฉะนั้น ขอให้ท่านแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นปกครองพวกเราเหมือนกับชนชาติอื่นเถิด'd 6ซามูเอลไม่พอใจที่เขาเหล่านั้นขอกษัตริย์มาปกครอง จึงอธิษฐานต่อพระยาห์เวห์ 7พระยาห์เวห์ตรัสตอบซามูเอลว่า 'จงฟังถ้อยคำทุกประการที่ประชาชนพูดกับท่านเถิด เขาไม่ได้ละทิ้งท่านแต่ละทิ้งเรา ไม่ยอมให้เราเป็นกษัตริย์ปกครองเขา 8ตั้งแต่วันที่เรานำพวกเขาออกจากประเทศอียิปต์จนถึงทุกวันนี้ เขาทำกับเราโดยหันเหไปนมัสการพระอื่นอย่างไร บัดนี้เขาก็ทำกับท่านอย่างนั้น 9เพราะฉะนั้น ท่านจงฟังข้อเสนอของเขาเถิด แต่จงเตือนเขาอย่างชัดเจน บอกให้เขาทราบว่ากษัตริย์ซึ่งจะปกครองเขานั้นมีสิทธิอะไรบ้าง'

ผลร้ายของระบอบกษัตริย์

          10ซามูเอลบอกให้ประชาชนที่มาขอกษัตริย์ทราบทุกอย่างที่พระยาห์เวห์ตรัส 11เขากล่าวว่า 'นี่เป็นสิทธิของกษัตริย์ที่จะมาปกครองท่านe พระองค์จะทรงเกณฑ์บรรดาบุตรชายของท่านไปเป็นทหารประจำรถรบและประจำม้า วิ่งนำหน้ารถรบของพระองค์ 12พระองค์จะทรงแต่งตั้งบุตรของท่านบางคนเป็นนายทหารคุมทหารพันคนบ้าง ห้าสิบคนบ้าง พระองค์จะทรงบังคับบุตรของท่านให้ไถนาและเก็บเกี่ยวผลผลิตจากทุ่งนาของพระองค์หรือให้เป็นช่างทำอาวุธและอุปกรณ์รถรบของพระองค์ 13พระองค์จะทรงเกณฑ์บุตรสาวของท่านไปทำน้ำหอม ปรุงอาหารและทำขนมสำหรับพระองค์ 14พระองค์จะทรงยึดทุ่งนา สวนองุ่นและสวนมะกอกเทศดีที่สุดของท่านไปให้ข้าราชบริพารของพระองค์ 15พระองค์จะทรงชักหนึ่งในสิบจากข้าวและผลองุ่น ไปยกให้ข้าราชสำนักและข้าราชการอื่นๆ 16พระองค์จะทรงเอาทาสชายหญิง ฝูงโค และท่านและลาfที่ดีที่สุดของท่านไปทำงานให้พระองค์ 17พระองค์จะทรงเอาหนึ่งในสิบจากฝูงแพะแกะของท่าน และท่านจะต้องเป็นทาสของพระองค์ 18เมื่อถึงเวลานั้นกษัตริย์ที่ท่านได้เลือกสำหรับท่านนี้จะเป็น เหตุให้ท่านร้องขอความช่วยเหลือ แต่ในวันนั้น พระยาห์เวห์จะไม่ทรงฟังท่าน'

19ประชาชนไม่ยอมฟังเสียงของซามูเอล กลับพูดว่า 'จะไม่เป็นเช่นนี้ พวกเราต้องการกษัตริย์ปกครอง 20เราจะได้เป็นเหมือนชนชาติอื่นที่มีกษัตริย์ปกครอง พระองค์จะทรงนำพวกเราออกไปสู้รบกับศัตรูพร้อมกับเรา' 21ซามูเอลฟังถ้อยคำทุกประการที่ประชาชนได้กล่าว และนำเรื่องไปทูลพระยาห์เวห์ 22พระยาห์เวห์จึงตรัสกับซามูเอลว่า 'จงทำตามข้อเสนอของเขาให้เขามีกษัตริย์ปกครองเถิด' แล้วซามูเอลบอกชาวอิสราเอลว่า 'แต่ละคนจงกลับไปเมืองของตนเถิด'g


8a การสถาปนาระบอบกษัตริย์เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ทั้งทางการเมืองและทางศาสนาของชาวอิสราเอล สักการสถานอันเป็นที่ประดิษฐานหีบพันธสัญญาที่เมืองชิโลห์ถูกทำลายแล้ว และชาวฟีลิสเตียคุกคามความปลอดภัยของชาวอิสราเอล ประชาชนส่วนหนึ่งขอมีกษัตริย์ “เหมือนชนชาติอื่นๆ” เหมือนกับที่ประชาชนเคยขอให้กิเดโอนเป็นกษัตริย์ใน วนฉ 8:22ฯ และดังที่อาบีเมเลคพยายามตั้งตนเป็นกษัตริย์ใน วนฉ 9:1 แต่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นตรงกันข้ามว่า พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลแต่พระองค์เดียว พระองค์จะทรงจัดหาผู้นำให้ตามที่สถานการณ์เรียกร้อง ดังที่เคยทรงกระทำในสมัยของผู้วินิจฉัย เพราะความคิดทั้งสองนี้ถูกนำมาเรียบเรียงไว้คู่กันในเรื่องเล่าเกี่ยวกับการสถาปนาระบอบกษัตริย์ ไม่เป็นการถูกต้องนักที่จะเรียกแนวความคิดทั้งสองนี้ว่าเป็น “ธรรมประเพณีต่อต้านระบอบกษัตริย์” (บทที่ 8; 10:17-24; บทที่ 12) และ”ะรรมประเพณีสนับสนุนระบอบกษัตริย์ (9:1-10:16) ธรรมประเพณีที่แตกต่างกันนี้ น่าจะมาจากสักการสถานสองแห่ง แต่มีความคิดตรงกันเรื่องบทบาทของซามูเอลในด้านประวัติศาสตร์และศาสนา ซามูเอลมีบทบาทสำคัญในการสถาปนาระบอบกษัตริย์ซึ่งเคารพสิทธิของพระเจ้าเหนือประชาชน ระบอบกษัตริย์นี้ไม่ประสบความสำเร็จในรัชสมัยของกษัตริย์ซาอูล แต่จะประสบความสำเร็จในรัชสมัยของกษัตริย์ดาวิด ซึ่งทรงมีบุคลิกภาพสามารถทำให้บาบาททางศาสนาและทางการเมืองของกษัตริย์เข้ากันได้อย่างกลมกลืน พระองค์ยังทรงรวมคุณลักษณะของผู้นำทางการเมืองและหน้าที่ของผู้รับเจิมของพระยาห์เวห์เข้าด้วยกันได้อย่างดี ความสมดุลย์ตามอุดมการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในบรรดากษัตริย์ผู้สืบตำแหน่งของพระองค์ ดังนั้น กษัตริย์ดาวิดจึงทรงเป็นต้นแบบของกษัตริย์ในอนาคต ซึ่งพระเจ้าจะทรงส่งมาช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดพ้น พระองค์คือพระเมสสิยาห์ ผู้รับเจิมของพระเจ้า

b เรื่องนี้น่าจะเล่ากันในสักการสถานที่เมืองรามาห์ ซามูเอลไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของประชาชนที่ต้องการมีกษัตริย์เหมือนชนชาติอื่น (ดู ข้อ 5 เชิงอรรถ d) แต่เขาเห็นด้วยกับระบอบกษัตริย์ที่เคารพสิทธิพิเศษของพระยาห์เวห์

c ดู บทที่ 7:2 เชิงอรรถ b

d ชาวอิสราเอลลืมไปว่า ตนไม่เหมือนกับชนชาติอื่น ถ้าเขาปฏิบัติตามแบบอย่างของชนชาติอื่น และปฏิเสธไม่ยอมรับพระยาห์เวห์ซึ่งเป็นกษัตริย์ปกครองเขา (ดู ข้อ 7 และ 12:12) เขาก็จะทรยศต่อการที่พระยาห์เวห์ทรงเรียกเขามาเป็นประชากรของพระองค์

e แต่ก่อนมักจะคิดกันว่า 'สิทธิของกษัตริย์' ที่กล่าวนี้สะท้อนสภาพการณ์ในรัชสมัยของกษัตริย์ซาโลมอนและผู้สืบตำแหน่งซึ่งใช้อำนาจปกครองอย่างไม่ถูกต้อง แต่นักวิชาการในสมัยนี้ได้ค้นพบเอกสารที่แสดงว่า   เรื่องทำนองนี้เป็นสภาพการณ์ที่พบได้ในอาณาจักรของชาวคานาอันก่อนที่ชาวอิสราเอลจะเข้ามายึดครองแผ่นดินเสียด้วย

f 'โค' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'ชายหนุ่ม'

g ผู้เรียบเรียงเสริมประโยคนี้เพื่อเตรียมเล่าเรื่องการเจิมซาอูลเป็นกษัตริย์ใน 9:1-10:16

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย