"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

II. ซามูเอลและกษัตริย์ซาอูล

ก: การสถาปนาระบอบกษัตริย์a

           ประชาชนขอมีกษัตริย์b

 

8 1เมื่อซามูเอลชราแล้ว เขาแต่งตั้งบุตรของตนขึ้นเป็นผู้วินิจฉัยสำหรับชาวอิสราเอลc 2บุตรคนแรกชื่อโยเอล บุตรคนที่สองชื่ออาบียาห์ ทั้งสองทำหน้าที่ผู้วินิจฉัยอยู่ที่เมืองเบเออร์เชบา 3แต่บุตรทั้งสองไม่ประพฤติตามแบบอย่างของบิดา เขาแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง รับเงินสินบนและตัดสินอย่างไม่ยุติธรรม 4บรรดาผู้อาวุโสของชาวอิสราเอลจึงมาชุมนุมกันไปหาซามูเอลที่รามาห์ กล่าวว่า 5'ท่านชราแล้ว และบุตรของท่านไม่ประพฤติตามแบบอย่างของท่าน เพราะฉะนั้น ขอให้ท่านแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นปกครองพวกเราเหมือนกับชนชาติอื่นเถิด'd 6ซามูเอลไม่พอใจที่เขาเหล่านั้นขอกษัตริย์มาปกครอง จึงอธิษฐานต่อพระยาห์เวห์ 7พระยาห์เวห์ตรัสตอบซามูเอลว่า 'จงฟังถ้อยคำทุกประการที่ประชาชนพูดกับท่านเถิด เขาไม่ได้ละทิ้งท่านแต่ละทิ้งเรา ไม่ยอมให้เราเป็นกษัตริย์ปกครองเขา 8ตั้งแต่วันที่เรานำพวกเขาออกจากประเทศอียิปต์จนถึงทุกวันนี้ เขาทำกับเราโดยหันเหไปนมัสการพระอื่นอย่างไร บัดนี้เขาก็ทำกับท่านอย่างนั้น 9เพราะฉะนั้น ท่านจงฟังข้อเสนอของเขาเถิด แต่จงเตือนเขาอย่างชัดเจน บอกให้เขาทราบว่ากษัตริย์ซึ่งจะปกครองเขานั้นมีสิทธิอะไรบ้าง'

ผลร้ายของระบอบกษัตริย์

          10ซามูเอลบอกให้ประชาชนที่มาขอกษัตริย์ทราบทุกอย่างที่พระยาห์เวห์ตรัส 11เขากล่าวว่า 'นี่เป็นสิทธิของกษัตริย์ที่จะมาปกครองท่านe พระองค์จะทรงเกณฑ์บรรดาบุตรชายของท่านไปเป็นทหารประจำรถรบและประจำม้า วิ่งนำหน้ารถรบของพระองค์ 12พระองค์จะทรงแต่งตั้งบุตรของท่านบางคนเป็นนายทหารคุมทหารพันคนบ้าง ห้าสิบคนบ้าง พระองค์จะทรงบังคับบุตรของท่านให้ไถนาและเก็บเกี่ยวผลผลิตจากทุ่งนาของพระองค์หรือให้เป็นช่างทำอาวุธและอุปกรณ์รถรบของพระองค์ 13พระองค์จะทรงเกณฑ์บุตรสาวของท่านไปทำน้ำหอม ปรุงอาหารและทำขนมสำหรับพระองค์ 14พระองค์จะทรงยึดทุ่งนา สวนองุ่นและสวนมะกอกเทศดีที่สุดของท่านไปให้ข้าราชบริพารของพระองค์ 15พระองค์จะทรงชักหนึ่งในสิบจากข้าวและผลองุ่น ไปยกให้ข้าราชสำนักและข้าราชการอื่นๆ 16พระองค์จะทรงเอาทาสชายหญิง ฝูงโค และท่านและลาfที่ดีที่สุดของท่านไปทำงานให้พระองค์ 17พระองค์จะทรงเอาหนึ่งในสิบจากฝูงแพะแกะของท่าน และท่านจะต้องเป็นทาสของพระองค์ 18เมื่อถึงเวลานั้นกษัตริย์ที่ท่านได้เลือกสำหรับท่านนี้จะเป็น เหตุให้ท่านร้องขอความช่วยเหลือ แต่ในวันนั้น พระยาห์เวห์จะไม่ทรงฟังท่าน'

19ประชาชนไม่ยอมฟังเสียงของซามูเอล กลับพูดว่า 'จะไม่เป็นเช่นนี้ พวกเราต้องการกษัตริย์ปกครอง 20เราจะได้เป็นเหมือนชนชาติอื่นที่มีกษัตริย์ปกครอง พระองค์จะทรงนำพวกเราออกไปสู้รบกับศัตรูพร้อมกับเรา' 21ซามูเอลฟังถ้อยคำทุกประการที่ประชาชนได้กล่าว และนำเรื่องไปทูลพระยาห์เวห์ 22พระยาห์เวห์จึงตรัสกับซามูเอลว่า 'จงทำตามข้อเสนอของเขาให้เขามีกษัตริย์ปกครองเถิด' แล้วซามูเอลบอกชาวอิสราเอลว่า 'แต่ละคนจงกลับไปเมืองของตนเถิด'g


8a การสถาปนาระบอบกษัตริย์เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ทั้งทางการเมืองและทางศาสนาของชาวอิสราเอล สักการสถานอันเป็นที่ประดิษฐานหีบพันธสัญญาที่เมืองชิโลห์ถูกทำลายแล้ว และชาวฟีลิสเตียคุกคามความปลอดภัยของชาวอิสราเอล ประชาชนส่วนหนึ่งขอมีกษัตริย์ “เหมือนชนชาติอื่นๆ” เหมือนกับที่ประชาชนเคยขอให้กิเดโอนเป็นกษัตริย์ใน วนฉ 8:22ฯ และดังที่อาบีเมเลคพยายามตั้งตนเป็นกษัตริย์ใน วนฉ 9:1 แต่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งมีความคิดเห็นตรงกันข้ามว่า พระยาห์เวห์ทรงเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลแต่พระองค์เดียว พระองค์จะทรงจัดหาผู้นำให้ตามที่สถานการณ์เรียกร้อง ดังที่เคยทรงกระทำในสมัยของผู้วินิจฉัย เพราะความคิดทั้งสองนี้ถูกนำมาเรียบเรียงไว้คู่กันในเรื่องเล่าเกี่ยวกับการสถาปนาระบอบกษัตริย์ ไม่เป็นการถูกต้องนักที่จะเรียกแนวความคิดทั้งสองนี้ว่าเป็น “ธรรมประเพณีต่อต้านระบอบกษัตริย์” (บทที่ 8; 10:17-24; บทที่ 12) และ”ะรรมประเพณีสนับสนุนระบอบกษัตริย์ (9:1-10:16) ธรรมประเพณีที่แตกต่างกันนี้ น่าจะมาจากสักการสถานสองแห่ง แต่มีความคิดตรงกันเรื่องบทบาทของซามูเอลในด้านประวัติศาสตร์และศาสนา ซามูเอลมีบทบาทสำคัญในการสถาปนาระบอบกษัตริย์ซึ่งเคารพสิทธิของพระเจ้าเหนือประชาชน ระบอบกษัตริย์นี้ไม่ประสบความสำเร็จในรัชสมัยของกษัตริย์ซาอูล แต่จะประสบความสำเร็จในรัชสมัยของกษัตริย์ดาวิด ซึ่งทรงมีบุคลิกภาพสามารถทำให้บาบาททางศาสนาและทางการเมืองของกษัตริย์เข้ากันได้อย่างกลมกลืน พระองค์ยังทรงรวมคุณลักษณะของผู้นำทางการเมืองและหน้าที่ของผู้รับเจิมของพระยาห์เวห์เข้าด้วยกันได้อย่างดี ความสมดุลย์ตามอุดมการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในบรรดากษัตริย์ผู้สืบตำแหน่งของพระองค์ ดังนั้น กษัตริย์ดาวิดจึงทรงเป็นต้นแบบของกษัตริย์ในอนาคต ซึ่งพระเจ้าจะทรงส่งมาช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดพ้น พระองค์คือพระเมสสิยาห์ ผู้รับเจิมของพระเจ้า

b เรื่องนี้น่าจะเล่ากันในสักการสถานที่เมืองรามาห์ ซามูเอลไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของประชาชนที่ต้องการมีกษัตริย์เหมือนชนชาติอื่น (ดู ข้อ 5 เชิงอรรถ d) แต่เขาเห็นด้วยกับระบอบกษัตริย์ที่เคารพสิทธิพิเศษของพระยาห์เวห์

c ดู บทที่ 7:2 เชิงอรรถ b

d ชาวอิสราเอลลืมไปว่า ตนไม่เหมือนกับชนชาติอื่น ถ้าเขาปฏิบัติตามแบบอย่างของชนชาติอื่น และปฏิเสธไม่ยอมรับพระยาห์เวห์ซึ่งเป็นกษัตริย์ปกครองเขา (ดู ข้อ 7 และ 12:12) เขาก็จะทรยศต่อการที่พระยาห์เวห์ทรงเรียกเขามาเป็นประชากรของพระองค์

e แต่ก่อนมักจะคิดกันว่า 'สิทธิของกษัตริย์' ที่กล่าวนี้สะท้อนสภาพการณ์ในรัชสมัยของกษัตริย์ซาโลมอนและผู้สืบตำแหน่งซึ่งใช้อำนาจปกครองอย่างไม่ถูกต้อง แต่นักวิชาการในสมัยนี้ได้ค้นพบเอกสารที่แสดงว่า   เรื่องทำนองนี้เป็นสภาพการณ์ที่พบได้ในอาณาจักรของชาวคานาอันก่อนที่ชาวอิสราเอลจะเข้ามายึดครองแผ่นดินเสียด้วย

f 'โค' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'ชายหนุ่ม'

g ผู้เรียบเรียงเสริมประโยคนี้เพื่อเตรียมเล่าเรื่องการเจิมซาอูลเป็นกษัตริย์ใน 9:1-10:16

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก