"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

หนังสือซามูเอล ฉบับที่ 1

I. ซามูเอล

. ปฐมวัยของซามูเอลa

เอลคานาห์กับครอบครัวไปแสวงบุญที่เมืองชิโลห์

1 1มีชายผู้หนึ่งชื่อเอลคานาห์อยู่ที่เมืองรามาธาอิมb ในแถบภูเขาเอฟราอิม เขาเป็นชนเผ่าเอฟราอิมจากตระกูลศูฟ เป็นบุตรของเยโรฮัม ซึ่งเป็นบุตรของเอลีฮู บุตรของโทหุ บุตรของศูฟ 2เขามีภรรยาสองคน คนหนึ่งซื่อฮันนาห์ และอีกคนหนึ่งชื่อเปนินนาห์ นางเปนินนาห์มีบุตรชายหญิงหลายคน   แต่นางฮันนาห์ไม่มีบุตรเลย 3ทุกปี ชายผู้นี้จะเดินทางจากเมืองของตนขึ้นไปนมัสการและถวายบูชาแด่พระยาห์เวห์ จอมโยธาc ที่เมืองชิโลห์d (โฮฟนีและฟีเนหัส บุตรสองคนของเอลีเป็นสมณะของพระยาห์เวห์อยู่ที่นั่น)  

          4ทุกครั้งที่เอลคานาห์ถวายเครื่องบูชา เขาจะให้เนื้อสัตว์ที่ถวายภลายส่วนแก่นางเปนินนาห์ ภรรยา และบุตรชายหญิงทุกคนของนาง 5แต่เขาให้นางฮันนาห์เพียงส่วนเดียวe แม้ว่าเขาจะรักนางฮันนาห์มากกว่าก็ตาม เพราะพระยาห์เวห์ไม่ทรงให้นางมีบุตร 6นางเปนินนาห์ คู่แข่งมักจะเยาะเย้ยให้นางต้องอับอายและยั่วยุนางให้โกรธ ในการพระยาห์เวห์ไม่ทรงให้นางมีบุตร 7เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นปีแล้วปีเล่า ทุกครั้งที่ครอบครัวขางเอลคานาห์ขึ้นไปยังพระวิหารfของพระยาห์เวห์ นางเปนินนาห์มักจะเยาะเย้ยนางฮันนาห์ จนนางร้องไห้ไม่ยอมรับประทานอะไรเลย 8เอลคานาห์สามีของนาง จึงถามว่า 'ฮันนาห์ที่รัก เธอร้องไห้ทำไม? ทำไมเธอจึงไม่รับประทานอาหารเลยเล่า? ทำไมจึงเศร้าใจเช่นนี้? ฉันคนเดียวไม่ดีกว่าบุตรสิบคนหรือ?'

คำอธิษฐานของนางฮานาห์

          9ครั้งหนึ่งที่เมืองชิโลห์ เมื่อนางฮันนาห์รับประทานอาหารแล้ว ก็ลุกขึ้นไปอยู่เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์g สมณะเอลีนั่งอยู่ที่เก้าอี้ข้างประตูวิหารของพระยาห์เวห์ 10นางเศร้าโศกมากร้องไห้อย่างขมขื่น พลางอธิษฐานทูลพระยาห์เวห์ 11นางบนบานว่าดังนี้ “ข้าแต่พระยาห์เวห์ จอมโยธา! โปรดทอดพระเนตรมายังผู้รับใช้ที่มีความทุกข์ของพระองค์เถิด โปรดระลึกถึงข้าพเจ้า โปรดอย่าลืมผู้รับใช้ของพระองค์เลย ถ้าพระองค์ประทานบุตรชายคนหนึ่งแก่ผู้รับใช้ ข้าพเจ้าจะถวายเขาแด่พระยาห์เวห์ตลอดชีวิตของเขา ใบมีดจะไม่โกนศีรษะของเขาเลย'h

          12ขณะที่นางอธิษฐานทูลพระยาห์เวห์อยู่เป็นเวลานาน เอลีเฝ้าดูอากัปกิริยาจากริมฝีปากของนาง 13นางฮันนาห์อธิษฐานในใจ ริมฝีปากขมุบขมิบ แต่มิได้เปล่งเสียงออกมา เอลีคิดว่านางเมาเหล้าi 14จึงถามนางว่า 'เธอจะเมาอีกนานเท่าใด? จงเลิกเมาเสียเถิด' 15นางฮันนาห์ตอบว่า 'นายเข้าขา ดิฉันไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่นหรือเมรัยใดๆ ดิฉันเป็นหญิงมีความทุกข์สาหัส จึงอธิษฐานระบายความทุกข์ในใจเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 16อย่าคิดว่าผู้รับใช้ผู้นี้ของท่านเป็นหญิงเหลวไหลเลย ที่ดิฉันอธิษฐานเช่นนี้ ก็เพราะดิฉันเป็นทุกข์โศกเศร้ามาก' 17เอลีจึงว่า 'จงไปเป็นสุขเถิด ขอพระเจ้าแห่งอิสราเอลประทานให้ตามที่เธอทูลขอจากพระองค์' 18นางตอบว่า 'ขอท่านโปรดปรานผู้รับใช้ผู้นี้เถิด' แล้วนางก็ลาจากไปรับประทานอาหารและไม่เศร้าโศกอีก

ซามูเอลเกิด มารดานำเขามาถวายแด่พระเจ้า

          19วันรุ่งขึ้น เอลคานาห์และครอบครัวลุกขึ้นแต่เช้าตรู่นมัสการพระยาห์เวห์ แล้วเดินทางกลับบ้านที่เมืองรามาห์ เอลคานาห์หลับนอนกับนางฮันนาห์ภรรยา แล้วพระยาห์เวห์ทรงระลึกถึงนาง 20นางฮันนาห์ก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชาย เมื่อถึงเวลากำหนด นางตั้งชื่อเขาว่าซามูเอล 'เพราะนางเคยทูลขอบุตรนี้จากพระยาห์เวห์'j 21เมื่อเอลคานาห์ สามีกับครอบครัวขึ้นไปถวายเครื่องบูชาประจำปีแด่พระยาห์เวห์และแก้บน 22นางฮันนาห์ไม่ได้ขึ้นไปด้วย นางบอกสามีว่า 'พอเด็กหย่านมแล้วk ดิฉันจะพาเขาไปอยู่เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ เขาจะอยู่ที่นั่นตลอดไป' 23เอลคานาห์ สามีตอบว่า 'จงทำตามที่เธอเห็นดีเถิด จงอยู่บ้านจนกว่าลูกจะหย่านม ขอพระยาห์เวห์โปรดให้เป็นไปตามคำสัญญาของเธอเถิด'l ดังนั้น นางจึงอยู่บ้าน เลี้ยงดูบุตรจนกระทั่งเขาหย่านม

          24เมื่อเด็กหย่านมแล้ว นางก็พาเขาขึ้นไปที่พระวิหารของพระยาห์เวห์ที่เมืองชิโลห์ เอาโคหนุ่มอายุสามปีตัวหนึ่งm แป้งประมาณสองถังและเหล้าองุ่นหนึ่งถุงหนังไปด้วย ขณะนั้นเขายังเด็กมาก 25บิดามารดาฆ่าโคนั้นถวายบูชาและพาเด็กไปพบเอลี 26นางฮันนาห์กล่าวแก่เอลีว่า 'นายเจ้าขา จำดิฉันได้ไหม ดิฉันเป็นหญิงที่เคยยืนอธิษฐานทูลพระยาห์เวห์ที่นี่ต่อหน้าท่าน 27ดิฉันทูลขอเด็กคนนี้ และพระยาห์เวห์ก็ประทานให้ดิฉันตามคำทูลขอ 28บัดนี้ ดิฉันจึงขอถวายเขาแด่พระยาห์เวห์ เขาจะรับใช้พระยาห์เวห์ตาบเท่าที่เขามีชีวิตอยู่ แล้วบิดามารดา ก็นมัสการพระยาห์เวห์ที่นั่น


1a บทที่ 1-3 เล่าเรื่องสมบูรณ์ในตัว และเขียนไว้เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะนำมารวมเข้ากับ 1 ซมอ (ยกเว้น 2:27-36 ซึ่งเสริมเข้ามาในภายหลัง) ข้อความใน 3 บทนี้เป็นธรรมประเพณีของสักการสถานที่เมืองชิโลห์ แบ่งเป็นสามตอนคือ 1) เรื่องการเกิดของซามูเอลและการที่เขาถูกนำมาถวายให้อยู่ในสักการสถานที่เมืองชิโลห์ 2) เรื่องบุตรของเอลี 3) พระยาห์เวห์ทรงเปิดเผยพระองค์แก่ซามูเอล ซามูเอลเป็นบุคคลสำคัญที่เชื่อมเรื่องตอนที่หนึ่งและที่สามเข้าด้วยกัน ส่วนเรื่องความประพฤติเลวร้ายของบุตรของเอลี และการลงโทษที่ตามมาก็เชื่อมเรื่องตอนที่สองกับตอนที่สาม เรื่องราวทั้งหมดนี้เล่ากันมาตั้งแต่สมัยโบราณ และมีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์อย่างแน่นอน

b “รามาธาอิม” เมื่อนี้ยังมีอีกชื่อหนึ่งว่า รามาห์

c “พระยาห์เวห์จอมโยธา” หรือตามตัวอักษรว่า “พระยาห์เวห์แห่งกองทัพ” เราไม่ทราบชัดว่า “โยธา” หรือ “กองทัพ” ในที่นี้จะหมายถึงกองทัพอิสราเอลหรือกองทัพสวรรค์ คือ ดวงดาว ทูตสวรรค์ หรือฤทธิ์อำนาจอื่นๆในจักรวาล) ในพระคัมภีร์เราพบพระนาม “พระยาห์เวห์จอมโยธา” ที่นี่เป็นครั้งแรก และน่าสังเกตพระนามนี้เกี่ยวข้องกับศาสนพิธีในสักการสถานที่ชิโลห์ วลีที่ว่า 'พระยาห์เวห์จอมโยธา ผู้ประทับบนพระบัลลังก์เหนือบรรดาเครูบ’ จะพบเป็นครั้งแรกในเรื่องการเคลื่อนย้ายหีบพันธสัญญาจากเมืองชิโลห์ (4:4) พระนาม “พระยาห์เวห์จอมโยธา” นี้ใช้ในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับหีบพันธสัญญา และในภายหลังจะนำมาใช้ที่กรุงเยรูซาเล็ม เมื่อประดิษฐานหีบพันธสัญญาไว้ที่นั่น (2 ซมอ 6:2,18; 7:8,27) พระนามนี้มีจะพบได้อีกในเพลงสดุดีและใน อสย ยรม รวมทั้งในบรรดาประกาศกหลังสมัยเนรเทศ (โดยเฉพาะเศคาริยาห์)

d เมืองชิโลห์ในปัจจุบันคือเสอีลูน ประมาณสิบเก้ากิโลเมตรทางใต้ของเมืองนาบลูส เมืองชิโลห์ เป็นสถานที่ประดิษฐานหีบพันธสัญญาในสมัยผู้วินิจฉัย บางทีอาจจะก่อนนั้นตั้งแต่สมัยโยชูวาเสียด้วย (ดู ยชว 18:1 เชิงอรรถ a) ต่อมาสักการสถานแห่งนี้ถูกทำลาย (ดู สดด 78:60; ยรม 7:12; 26:6,9) ผู้ทำลายนี้อาจเป็นชาวฟีลิสเตียหลังชัยชนะที่มีบันทึกไว้ใน 1 ซมอ 4; การแสวงบุญประจำปีของชาวอิสรเาอลในสมัยนั้นยังคงทำกันในเทศกาลอยู่เพิง

e 'ส่วนเดียว' ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน -ฉบับแปลโบราณภาษาอาราเมอิกว่า “ส่วนเป็นสองเท่า” บางคนจึงแปลว่า “ส่วนพิเศษ”

f “พระวิหาร” แปลตามตัวอักษรว่า “บ้าน” –ที่เมืองชิโลห์นี้เป็นครั้งแรกที่ชาวอิสราเอลสร้างสักการสถานเป็นศิลา (ดู 1:9; 2,3,15) แทนกระโจมสักการสถานเคลื่อนที่ในสมัยเดินทางในถิ่นทุรกันดาร

g “เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก - ต้นฉบับภาษาฮีบรู

h ซามูเอลเป็นบุตรที่พระเจ้าประทานแก่หญิงหมันเช่นเดียวกับอิสอัค แซมสัน และยอห์นผู้ทำพิธีล้าง มารดาของซามูเอลถวายบุตรก่อนจะเกิดมาแด่พระเจ้าให้อยู่รับใช้พระองค์ในสักการสถาน การที่เด็กจะต้องไม่ตัดผมเป็นเครื่องหมายแสดงว่าเด็กนั้นถวายแด่พระเจ้าแล้ว เช่นเดียวกับแซมสัน แต่ในที่นี้ไม่มีกล่าวอย่างชัดเจนว่า ซามูเอลจะต้องเป็นนาศีร์ (ดู กดว 6:1 เชิงอรรถ a) ผิดกับในเรื่องแซมสัน (วนฉ 13:5)

i ชาวอิสราเอลมักอธิษฐานโดยออกเสียงให้คนอื่นได้ยิน วันฉลองมักจะเป็นโอกาสให้ผู้มาฉลองกินดื่มกันอย่างสนุกสนาน (อสย 22:13; อมส 2:8) เราจึงเข้าใจได้ง่ายว่าทำไมเอลีจึงพูดดูถูกนางฮานาห์เช่นนั้น

j ข้อความนี้ตั้งใจจะอธิบายความหมายของชื่อ “ซามูเอล” ให้แปลว่า “ทูลขอจากพระเจ้า” แต่ในความเป็นจริง คำว่า “ขอ” ในภาษาฮีบรูว่า “ชา-อาล” (shaal) จึงน่าจะเป็นชื่อ “ชา-อูล”มากกว่า ชื่อ “ซามูเอล” น่าจะมาจากคำว่า “เชม-เอล” (Shem-el) ซึ่งแปลว่า “พระนามของพระเจ้า” หรือ “พระนามคือเอล” การอธิบายชื่อในพระคัมภีร์มักจะคำนึงถึงเสียงที่คล้ายคลึงมากกว่ารากศัพท์ที่แท้จริง

k ในสมัยโบราณเด็กมักจะหย่านมเมื่อมีอายุ 2 หรือ 3 ปี เป็นอย่างน้อย และโอกาสหย่านมนี้มักจะมีการจัดงานเลี้ยงใหญ่ในครอบครัวด้วย (ปฐก 21:8)

l 'คำสัญญาของเธอ' แปลตามสำนวนแปลโบราณ และเอกสารที่กุมราน (4Q) ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ตามพระวาจาของพระองค์”

m 'โคหนุ่มอายุสามปีตัวหนึ่ง' แปลตามต้นฉบับภาษากรีกและซีเรียค – ต้นฉบับภาษาฮีบรู “โคสามตัว” ซึ่งขัดกับข้อ 25 กล่าวถึงโคตัวเดียว

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก