Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บาทหลวง  ผศ. วสันต์  พิรุฬห์วงศ์  คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์อบรมพระคัมภีร์หัวข้อ “หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ”
                  แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดโครงการอบรมพระคัมภีร์สำหรับคริสตชน ครูคำสอน ผู้นำบีอีซี และผู้สนใจ หัวข้อ “หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ” เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้คริสตชนศึกษาพระวาจาของพระเจ้า  มีความเข้าใจ  ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสตเจ้า และตระหนักว่าพระองค์ยังคงประทับอยู่กับเราในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ พระวาจา  ศีลศักดิ์สิทธิ์ ในชุมชนแห่งความเชื่อของคริสตชน  (แผนอภิบาลภาคปฏิบัติอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี ค.ศ.2016 ข้อ 4 )
::::แผ่นพับรายละเอียด:::: :::::ใบตอบรับ :::::


เวลาจัดอบรม         ทุกวันเสาร์ : เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6, 13, 20 และ 27 กุมภาพันธ์ 2016
สถานที่จัดอบรม     ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ สามพราน
วิทยากร             บาทหลวง  ผศ. วสันต์  พิรุฬห์วงศ์  คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์
ค่าลงทะเบียน     100 บาท  (จำนวน 4 เสาร์)
ติดต่อได้ที่ :         คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณหรือ อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข
                         แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
                         2/4 หมู่6  ถนนเพชรเกษมต. ท่าข้าม    อ. สามพราน  จ. นครปฐม 73110
                         โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33โทรสาร 0-2429-0120
                         E-mail:bangkokbible@yahoo.com