Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน


Bibliodrama Workshop

           บีบลีโอดรามา  (Bibliodrama)   เป็นการศึกษาพระคัมภีร์  (อาศัยการแสดงท่าทาง) แบบหนึ่ง  ซึ่งช่วยให้เรารู้จักเนื้อหาและโลกของพระคัมภีร์  (สมัยนั้น)  ดีขึ้น  ด้วยการพยายามค้นพบด้วยตนเอง  และเข้าใจสังคมโดยอาศัยตัวบทพระคัมภีร์

          บีบลีโอดรามา ได้จัดขึ้นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังการประชุมสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Catholic  Biblical  Federation - Southeast  Asia : CBF-SEA) ครั้งที่ 2 วันที่ 6-13 กันยายน ค.ศ.1998 ณ ศูนย์อภิบาล  ซานคารอส ประเทศฟิลิปปินส์ (ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ เวียตนาม ไทย พม่า ลาว กัมพูชา)   ทางคณะกรรมการฯได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Bibliodrama วันที่ 15-20 กันยายน ค.ศ.1998  มีคนไทยที่เข้าร่วมประชุมและเข้าคอร์สบีบลีโอดรามาด้วย คือ คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส คุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คุณครูกมลา สุริยพงศ์ประไพ 

         ต่อมาคุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล ผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้เชิญวิทยากร 2 ท่านจากประเทศฟิลิปปินส์  คือ คุณพ่อ Oscar Alunday, SVD และ คุณMary Almonte ,  Notre Dame de Vie  institute โดยมีวิทยากรผู้ช่วย คือ พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ (ผู้แปลภาษาอังกฤษ) ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าฯ และคุณครูประภา วีระศิลป์ คณะกรรมการฯ แผนก คริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบีบลีโอดรามาครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2012 บ้านผู้หว่าน มีผู้เข้ารับการอบรม 65 คน

         หลังจากนั้น ทีมวิทยากรจากคณะกรรมการฯแผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ ซึ่งประกอบด้วย  ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ คุณครูประภา วีระศิลป์ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คุณรพีพร ระดมกิจ และคุณสุพรรณิการ์ จุงใจ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการบีบลีโอดรามาโดยวิทยากรคนไทยเป็นครั้งแรกให้กับนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ชั้นปี 1 จำนวน 34 คน ในวันที่ 8-10 ตุลาคม 2012    ณ วิทยาลัยแสงธรรม 
ต่อมาคุณพ่ออเนก นามวงษ์ ผู้อำนวยการแผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรีได้เชิญทีมวิทยากรคณะกรรมการฯแผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ คือ ซิสเตอร์บังอร มธุรสสุวรรณ คุณครูประภา วีระศิลป์ คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม คุณรพีพร ระดมกิจ และคุณสุพรรณิการ์ จุงใจ ไปให้การอบรมคอร์สบีบลีโอดรามาให้กับครูคำสอนและครูคาทอลิกของสังฆมณฑล ในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2012 จำนวน 50 คน  ณ สำนักมิสซังสังฆมณฑลจันทบุรี ด้วย

        การอบรมเชิงปฏิบัติการ Bibliodrama  เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เข้าใจพระวาจาของพระเจ้าโดยวิทยากรจะช่วยให้เข้าใจพระวาจา  โดยอาศัย  การสนทนา  การสัมภาษณ์  ท่าทาง  การแสดง  และการรับบทบาทของบุคคลในเนื้อเรื่องพระคัมภีร์  เน้นสภาพสังคม  และวัฒนธรรม  เราแต่ละคนจะค้นพบสถานที่เฉพาะในเรื่องราวจากพระคัมภีร์  ความประทับใจขึ้นอยู่กับกระบวนการฟังพระวาจา  ด้วยหู  หัวใจ  มือ  และสติปัญญา  ด้วยวิธีการนี้  จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัว  เข้าใจพระวาจาลึกซึ้งขึ้น  ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลง  และดำเนินชีวิตในสังคมดีขึ้น

           และขอประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าว่าทางแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะจัดคอร์สการอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมผู้นำ Bibliodrama อีกครั้งหนึ่ง โดยคุณพ่อ Oscar Alunday และ คุณMary Almonte ในวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2013 ณ บ้านผู้หว่าน สนใจติดต่อได้ที่ อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข โทรศัพท์ 0-2429-0124 ถึง 33 หรือ E-mail: thaibible@hotmail.com

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย