Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“เขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไป แต่เป็นเนื้อเดียวกัน”

50.คำถามเรื่องการหย่าร้าง (2)
- พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เพราะใจดื้อแข็งกระด้างของท่านโมเสสจึงได้เขียนบัญญัติข้อนี้ไว้ พระเยซูเจ้าทรงยอมรับว่าโมเสสเคยอนุญาตให้หย่าร้างโดยมีเงื่อนไขเฉพาะเพื่อเห็นแก่ผลประโยชน์ของสตรี แต่ยังทรงอธิบายอย่างชัดเจนว่า พระเจ้าประทานข้ออนุญาตนี้ให้มีผลเพียงชั่วคราว เพราะใจแข็งกระด้างของชาวยิว  (เทียบ ฉธบ10:16; อสค 3:7) ซึ่งไม่เข้าใจแผนการแรกเริ่มพระเจ้า


- แต่เมื่อแรกสร้างโลกนั้นพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง พระเยซูเจ้าทรงชี้แจงว่าการหย่าร้างที่โมเสสอนุญาตนั้นมีผลเพียงระยะเวลาชั่วคราวเท่านั้น เพราะพระคัมภีร์อธิบายว่าความแตกต่างระหว่างชายและหญิงเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า (เทียบ ปฐก 1:27) เพื่อการมีบุตรสืบสกุลและมุ่งไปสู่การสมรสชายเดียวหญิงเดียวตลอดไป ไม่อาจแยกออกจากกันได้  ดังที่หนังสือปฐมกาลบันทึกต่อไปว่า  “ดังนั้นชายจะละบิดามารดาและชายหญิงจะเป็นเนื้อเดียวกันดังนี้เขาจึงไม่เป็นสองอีกต่อไปแต่เป็นเนื้อเดียวกัน”(ปฐก 2:24)

- “ดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงรวมกันไว้มนุษย์อย่าแยกเลย” พระเยซูเจ้าจึงทรงสรุปคำตอบของคำถามเกี่ยวกับการหย่าร้างอย่างชัดเจนโดยอ้างคำพังเพยดังกล่าวนี้ คือจะหย่าร้างกันไม่ได้เลย

- เมื่อกลับเข้าไปในบ้านแล้วบรรดาศิษย์ทูลถามถึงเรื่องนี้อีก นี่เป็นวิธีการเขียนของนักบุญมาระโก คือ ทุกครั้งที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนเรื่องสำคัญๆ จบแล้ว ก็มีการอธิบายเพิ่มเติมสำหรับบรรดาศิษย์โดยเฉพาะ (เทียบ 2:1; 3:20; 7:17; 9:28, 33) นักพระคัมภีร์บางคนคิดว่า บ้านหลังนี้ยังเป็นบ้านของนักบุญเปโตรที่เมืองคาเปอร์นาอุม (เทียบ 9:33) ถ้าเป็นเช่นนี้แล้ว การถกเถียงกันเรื่องการหย่าร้างคงจะเกิดขึ้นในเมืองนี้ เมื่อพระองค์ทรงตัดสินพระทัยที่จะออกเดินทาง

- พระองค์จึงตรัสตอบว่า “ผู้ใดหย่าร้างภรรยาและแต่งงานกับอีกคนหนึ่งก็ทำผิดประเวณีต่อภรรยาคนเดิม คำสอนนี้ขัดแย้งกับธรรมประเพณีของชาวยิวซึ่งคิดว่า ชายมีอนุญาตให้ทั้งหย่าร้างและแต่งงานกับภรรยาใหม่ได้ แต่พระเยซูเจ้าทรงประณามทั้งการหย่าร้างและการแต่งงานใหม่ การหย่าร้างเป็นการกระทำผิดต่อแผนการของพระเจ้า และการแต่งงานใหม่ก็ถือว่าเป็นการผิดประเวณี เพราะคู่สมรสยังต้องรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันอยู่เสมอ

- และถ้าหญิงคนหนึ่งหย่ากับสามีไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่งก็ทำผิดประเวณีเช่นเดียวกัน ” พระวาจานี้ดูเหมือนได้รับแรงบันดาลใจจากกฎหมายกรีก – โรมัน ซึ่งกำหนดว่าภรรยามีสิทธิจะหย่าร้างจากสามีและแต่งงานใหม่  บางคนจึงคิดว่า นักบุญมาระโกประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ที่พระเยซูเจ้าทรงกำหนดไว้ให้เข้ากับวัฒนธรรมของคนต่างศาสนา และการประยุกต์ใช้เช่นนี้ก็กลายเป็นข้อกำหนดของพระศาสนจักสมัยแรก ๆ ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์อีกบางคนยังคิดว่า ชาวฟาริสีได้ทูลถามพระเยซูเจ้าเรื่องการหย่าร้าง เพื่อบังคับพระองค์ให้ทรงตัดสินสถานการณ์ของกษัตริย์เฮโรด อันทิปาส ผู้ทรงหย่าร้างจากภรรยาคนเดิม เพื่อสมรสกับนางเฮโรเดียส ภรรยาของฟิลิป ผู้เป็นน้องชาย

a)    ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
      1.    ไม่มีกฎหมายใด ๆ ของมนุษย์ที่สามารถก่อให้เกิดความรัก หรือทำให้ความรักที่ตายไปแล้วฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ พระเจ้า พระผู้สร้างสรรพสิ่งทรงเป็นบ่อเกิดแรกเริ่มของความรัก พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นประทานโอกาสให้ชายและหญิงพัฒนาความรักของกันและกันจนบรรลุความสมบูรณ์

     2.    ความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงเป็นภาพลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์คือ เป็นทั้งของประทานและการยอมรับกัน ความรักที่ซื่อสัตย์และสมบูรณ์เท่านั้นสะท้อนความรักของพระเจ้า

       3.    ความหมายของการสมรสไม่ใช่เพียงเพื่อสืบสกุล ตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของตน หรือเพื่อชนะความอ้างว้างและความรู้สึกว่าตนยังเป็นบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ เพราะความสัมพันธ์กันเป็นลักษณะจำเป็นของมนุษย์ ดังที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า “มนุษย์อยู่คนเพียงคนเดียวนั้นไม่ดีเลย” (ปฐก 2:18) การสมรสเป็นพระธรรมล้ำลึกที่แสดงออกอย่างเต็มเปี่ยมในความรักสัมบูรณ์ต่อพระเจ้า เพราะมนุษย์บรรลุความสมบูรณ์ในความรักนี้

      4.    เราจึงควรวอนขอพระเจ้าให้ประทานความเข้าใจเกี่ยวกับพระธรรมล้ำลึกเรื่องการสมรส ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์นั่นเอง วอนขอพระองค์ทรงช่วยเราให้หายจากการมีใจแข็งกระด้าง ประทานจิตใจที่เปิดรับความรักของพระองค์ ประทานความรักที่ซื่อสัตย์และเมตตากรุณา เพื่อเราจะได้รู้จักให้อภัยแก่ผู้อื่นและยอมรับการอภัยจากผู้อื่น รู้จักเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย