Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
““เอฟฟาธา” แปลว่า “จงเปิดเถิด” ”

35. พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนใบ้หูหนวก (2)
- ทันใดนั้นหูของเขากลับได้ยิน พระวาจาของพระเยซูเจ้าเกิดผลทันทีทันใด (เทียบ 1:42; 2:12; 5:29)   โรคภัยไข้เจ็บซึ่งทำให้สิ่งสร้างของพระองค์บิดเบือนก็ได้รับการซ่อมแซมจนปรากฏงดงามดังเดิม อัศจรรย์นี้เป็นเครื่องหมายของการสร้างใหม่ที่พระเจ้าจะทรงริเริ่มในอนาคต แรกเริ่มเมื่อพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างโลก ทุกสิ่งปรากฏว่าดี (เทียบ ปฐก 1) ในวันที่สุดท้ายพระองค์จะทรง "ทำทุกสิ่งขึ้นใหม่" (วว 21:5)


     
- สิ่งที่ขัดลิ้นอยู่ก็หลุด เขาพูดได้ชัดเจน คำว่า "สิ่งที่ขัดลิ้น" ชวนให้คิดว่านี่เป็นเหตุผลที่ทำให้คนหูหนวกพูดไม่ได้ ไม่ใช่เพราะเขาหูหนวกตั้งแต่กำเนิด  เพราะทันทีเมื่อลิ้นได้รับการรักษาก็พูดได้ชัดเจน เราจึงสันนิษฐานว่าเมื่อเป็นเด็กเขาคงเคยได้ยินและพูดได้ แล้ววันหนึ่งอาจจะป่วยมีสิ่งมาขัดที่ลิ้นและเกิดโรคที่ให้หูหนวก 
   
- พระเยซูเจ้าทรงห้ามประชาชนเหล่านั้นมิให้พูดเรื่องนี้กับผู้ใด นี่เป็นพระบัญชาของพระเยซูเจ้าสำหรับประชาชนทุกคนผู้อยู่บริเวณนั้น ไม่ใช่เพียงคนที่เคยเป็นใบ้หูหนวก นักบุญมาระโกเน้นบ่อย ๆ ว่า พระเยซูเจ้าไม่ทรงพระประสงค์ให้ประชาชนประกาศว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์ (เทียบ 1:34; 1:44; 5:43; 8:26) ยิ่งกว่านั้น พระองค์ประทับอยู่ในเขตแดนของคนต่างศาสนา และไม่ทรงพระประสงค์ให้ประชาชนคิดว่า พระองค์ทรงเป็นผู้วิเศษที่ใช้เวทย์มนต์คาถารักษาโรคเช่นเดียวกับพวกพ้องคนในบริเวณนั้น 
 
- แต่ยิ่งห้าม ก็ยิ่งเล่าลือกันมากขึ้น ทุกครั้งที่พระเยซูเจ้าทรงห้ามผู้ใดไม่ให้ประกาศอัศจรรย์ของพระองค์แก่ผู้อื่น ผู้นั้นมีความกระตือรือร้นที่จะเล่าเหตุการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นให้ผู้อื่นฟัง  

- ต่างก็ประหลาดใจมาก ความประหลาดใจและความงงงันเป็นปฏิกิริยาทั่วไปของมนุษย์ เมื่อเขาต้องเผชิญหน้ากับการกระทำอัศจรรย์ของพระเยซูเจ้า หรือการเทศนาสั่งสอนของพระองค์ (เทียบ 1:22; 6:2; 10:26; 11:18)  แต่ยังไม่เป็นความเชื่อที่พระองค์ทรงต้องการให้เกิดขึ้น

- กล่าวว่า “คนคนนี้ทำสิ่งใดดีทั้งนั้น เขาทำให้คนหูหนวกกลับได้ยิน และคนใบ้กลับพูดได้” ถ้อยคำเหล่านี้ที่แสดงความประหลาดใจของประชาชน ชวนเราให้คิดถึงข้อความจากพระคัมภีร์ 2 ตอน คือ วลีที่ว่า “คนคนนี้ทำสิ่งใดดีทั้งนั้น"  คล้ายคลึงกับคำตัดสินของพระเจ้าเมื่อทรงสร้างโลก "พระเจ้าทรงเห็นว่าทุกสิ่งที่ทรงสร้างนั้นดีมาก" (ปฐก 1:31) อีกวลีหนึ่งที่ว่า "เขาทำให้คนหูหนวกกลับได้ยิน และคนใบ้กลับพูดได้” ชวนให้คิดถึงข้อความจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ที่ว่า "แล้วนัยน์ตาของคนตาบอดจะมองเห็น หูของคนหูหนวกจะได้ยิน...และคนใบ้จะร้องตะโกนด้วยความยินดี" (อสย 35:5-6)  พระเยซูเจ้าจะทรงอ้างถึงข้อความนี้เมื่อบรรดาศิษย์ของนักบุญยอห์นผู้ทำพิธีล้างมาทูลถามพระองค์ว่า เป็นพระเมสสิยาห์หรือไม่ (เทียบ มธ 11:5-6; ลก 7:22) ดังนั้น  แม้ชาวทศบุรีจึงใช้ถ้อยคำเหล่านี้เพื่อแสดงเพียงความประหลาดใจในอำนาจการรักษาโรคของพระคริสตเจ้าเท่านั้น คริสตชนผู้ได้อ่านคำยืนยันนี้เข้าใจว่า เป็นการประกาศความเชื่อในศักดิ์ศรีพระเมสสิยาห์ของพระเยซูเจ้า ดังที่คนต่างศาสนาจะได้รับการเปิดเผยในอนาคต   

b)    ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
1.    พระเจ้าเป็นพระวาจา ทรงถ่ายทอดพระองค์และทรงมอบพระองค์เองเป็นของประทานแก่ผู้อื่น มนุษย์ที่รับฟังพระวาจาของพระองค์ ก็สามารถตอบสนองและสนทนากับพระองค์ได้ ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาแห่งพระวาจา และการฟังพระวาจานั้นคือความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ตรัสกับเรา ดังนั้น การเป็นคนใบ้หูหนวกเป็นเหตุร้ายแรงที่สุดสำหรับมนุษย์

2.    บุคคลนึ่งเป็นใบ้เพราะเกิดมาหูหนวก เมื่อใดเขาหายจากหูหนวกก็จะพูดได้ เราสนทนากับผู้อื่นได้ถ้าเราฟังเขาก่อน แต่น่าเสียดาย มนุษย์ส่วนใหญ่ชอบพูดมากกว่าฟัง เขาจึงอยู่นิ่งเฉยต่อหน้าพระวาจาของพระเจ้า ทั้ง ๆ ที่พระวาจานั้นทำให้เป็นบุตรของพระองค์ และถ่ายทอดพระเมตตากรุณาของพระองค์แก่เรา

3.    โดยปกติแล้ว พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ต่อหน้าประชาชนที่มาพบพระองค์ แต่ในกรณีนี้ พระเยซูเจ้าทรงนำคนใบ้หูหนวกออกจากผู้คนไปอยู่ตามลำพัง ทรงรักษาเขา พระองค์ทรงไวต่อความรู้สึกของผู้พิการ ทรงแสดงอากัปกริยาเพียงสองต่อสองเพราะไม่ทรงต้องการให้เขาอับอายผู้อื่น พระเยซูเจ้าทรงเป็นตัวอย่างของผู้ที่มีใจสุภาพอ่อนโยน แม้ขณะที่กำลังประทานพระพรแก่ผู้อื่น

4.    บางครั้งเราปฏิบัติตนเหมือนคนใบ้ เพราะไม่ประกาศพระวาจาแก่ผู้อื่น สิ่งที่ขัดขวางลิ้นของเราไม่ให้พูดก็คือ ความเเก่ห็นแก่ตัว ความขลาดเขลา ความหวาดระแวง ซึ่งทำให้เราไม่กล้าพูดอย่างตรงไปตรงมาถึงพระเจ้าและความอยุติธรรมของสังคม

5.    ประสบการณ์ชีวิตสอนเราว่า ไม่มีวันที่เราจะปฏิบัติตามพระวาจาของพระเยซูเจ้าในพระวรสารได้ทั้งหมด พระองค์ทรงท้าทายเราให้มีความรัก ความรอดพ้น ความเรียบง่ายและความเข้มแข็งที่มนุษย์มองข้ามไปเพราะติดใจในทรัพย์สมบัติเล็ก ๆ น้อย ๆ ของโลกนี้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย