Get Adobe Flash player

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017
สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน รม 1:1-7 / ลก 11:29-32
         “คนยุคนี้เป็นคนชั่วร้าย อยากเห็นเครื่องหมาย แต่จะไม่มีเครื่องหมายใดได้เห็น นอกจากเครื่องหมายของประกาศกโยนาห์เท่านั้น” (ลก11:29) เมื่อประชาชนต้องการเครื่องหมายสำคัญจากพระเยซูเจ้า เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำนั้น เป็นอัศจรรย์แท้ พระองค์ได้ตำหนิพวกเขา ที่ขาดความเชื่อ พระองค์ยังได้ประกาศว่าเครื่องหมายอันเดียวที่จะให้กับพวกเขา คือ เครื่องหมายของความตายและการกลับคืนชีพ ของประกาศกโยนาห์จากท้องปลาวาฬ (ยนา 2 ) เมื่อโยนาห์ได้ถูกส่งไปเพื่อประกาศข่าวแก่ชาวเมืองนินะเวห์ ในอัสซีเรีย ซึ่งเป็นศัตรูของประชากรอิสราเอล ท่านรู้สึกประหลาดใจเมื่อคนเหล่านั้นได้กลับใจและได้มาหาพระเป็นเจ้า (ยนา 3:1-10)

พระเยซูเจ้าก็ คือ ประกาศกที่ใหญ่กว่าโยนาห์ บรรดาคนต่างศาสนาต่างยอมข่าวดีของพระองค์ มากกว่าประชากรของพระองค์เอง พระเยซูเจ้าได้ให้ข้อสังเกตว่าพระราชินีแห่งเชบา ได้เสด็จมาจากเมืองไกล เพื่อที่จะได้เรียนรู้ถึงปรีชาญาณของกษัตริย์โซโลมอน (1พกษ 10:1-10) ตรงกันข้าม พระเยซูเจ้า คือ ปรีชาญาณของพระเป็นเจ้า ซึ่งได้ถูกส่งมา แต่ถูกปฏิเสธ แม้ว่าพระองค์จะมาจากพระเป็นเจ้า เพื่อที่จะให้พระพรแห่งความรอดแก่พวกเขาก็ตาม...ท่านเป็นเหมือนโยนาห์หรือไม่ ที่ลังเลใจที่จะนำข่าวของพระเป็นเจ้า ไปประกาศให้แก่คนอื่น?...ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาป และรับฟังพระวาจาของพระองค์ด้วยความเอาใจใส่

          วันนี้ เราระลึกถึงนักบุญมาร์การิตา ซึ่งได้หายจากโรคเป็นอัมพาต หลังจากที่ท่านได้เห็นแม่พระประจักษ์มา ท่านพร้อมเสมอที่จะมอบชีวิตให้แก่พระเป็นเจ้า หลังจากที่ท่านได้เห็นภาพนิมิตของพระเยซูเจ้า ผู้ทรงถูกสวมมงกุฏหนามแล้ว ท่านได้สมัครเข้าเป็นนักบวชในคณะแม่พระเสด็จเยี่ยมเยียนในปี 1671 ท่านได้รับการเผยแสดงจากพระเยซูเจ้าในปี 1675 ที่ได้มอบคำสัญญา 12 ข้อแก่ท่าน และแก่ผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ต่อมาคำสัญญานี้ได้เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก หนึ่งในคำสัญญา 12 ข้อนั้น พระฤทัยได้สัญญาว่าพระองค์จะประทานสันติภาพแก่ครอบครัวของคนที่มีความศรัทธา.