Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“จงระวังอย่าให้ใครหลอกลวงท่านได้”

68. ความทุกข์จะเริ่มขึ้น ความทุกขเวทนาอย่างใหญ่หลวงของกรุงเยรูซาเล็ม (มก 13:5-23)
      13 5พระเยซูเจ้าจึงตรัสตอบว่า “จงระวังอย่าให้ใครหลอกลวงท่านได้ 6หลายคนจะอ้างนามของเราพูดว่า ‘เราเป็นพระคริสต์’ และจะหลอกลวงคนจำนวนมากให้หลงผิดไป 7เมื่อท่านทั้งหลายได้ยินข่าวลือเรื่องสงครามทั้งใกล้และไกล จงอย่าตกใจ เหตุการณ์เหล่านี้จำเป็นต้องเกิดขึ้น แต่ยังไม่ถึงวาระสุดท้าย 8ชนชาติหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกชนชาติหนึ่ง อาณาจักรหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกอาณาจักรหนึ่ง แผ่นดินไหวและความอดอยากจะเกิดขึ้นหลายแห่ง จะเป็นเหมือนการเริ่มต้นของความทุกข์ในการคลอดบุตร


         9“จงระวังตัวให้ดี เขาจะมอบท่านให้ศาล ท่านจะถูกทุบตีในศาลาธรรม และท่านจะยืนต่อหน้าผู้ว่าราชการและกษัตริย์เพราะเรา เพื่อเป็นพยานถึงเราต่อหน้าพวกเขา 10แต่ก่อนหน้านั้นข่าวดีจะต้องได้รับการประกาศแก่ชนทุกชาติแล้ว

          11“เมื่อเขานำท่านไปส่งมอบนั้น จงอย่ากังวลเลยว่าจะต้องพูดอะไร แต่จงพูดตามที่พระเจ้าทรงดลใจในเวลานั้นเถิด เพราะผู้พูดนั้นไม่ใช่ท่าน แต่เป็นพระจิตเจ้า 12พี่น้องจะกล่าวโทษกัน พ่อจะกล่าวโทษลูก ลูกจะลุกขึ้นมากล่าวหาพ่อแม่เพื่อให้ถูกประหารชีวิต 13ท่านทั้งหลายจะเป็นที่จงเกลียดจงชังของทุกคนเพราะนามของเรา แต่ผู้ใดยืนหยัดอยู่จนถึงวาระสุดท้าย ผู้นั้นก็จะรอดพ้น
14“เมื่อใดที่ท่านทั้งหลายเห็นผู้ทำลายที่น่ารังเกียจยืนอยู่ในที่ไม่สมควร ผู้อ่านจงเข้าใจเองเถิดว่าหมายถึงอะไร เมื่อนั้น ให้ผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขา 15ผู้ที่อยู่บนดาดฟ้าก็อย่าลงมาเก็บข้าวของในบ้าน 16ผู้ที่อยู่ในทุ่งนา จงอย่ากลับไปเอาเสื้อคลุมที่บ้าน 17น่าสงสารหญิงมีครรภ์และแม่ลูกอ่อนในวันนั้น 18จงอธิษฐานภาวนาอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในฤดูหนาว 19เพราะในเวลานั้น จะมีความทุกขเวทนาอย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่พระเจ้าทรงสร้างโลกมาจนถึงบัดนี้ และจะไม่มีต่อไปอีกเลย 20ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงให้วันเหล่านั้นสั้นลงแล้ว มนุษย์ทุกคนก็จะพินาศ แต่พระองค์ทรงให้วันเหล่านั้นสั้นลงเพราะทรงเห็นแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้

      21“เวลานั้น ถ้าผู้ใดบอกท่านว่า ‘พระคริสต์อยู่ที่นี่’ หรือ ‘พระคริสต์อยู่ที่นั่น’ จงอย่าเชื่อ 22เพราะจะมีพระคริสต์เทียมและประกาศกเทียมหลายคนเกิดขึ้น จะทำเครื่องหมายอัศจรรย์และปาฏิหาริย์ ถ้าเป็นไปได้จะหลอกลวงผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ 23ท่านทั้งหลายจงระวังให้ดี เราได้กล่าวถึงเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ให้ฟังไว้ก่อนแล้ว

อธิบายความหมาย
             คำปราศรัยของพระเยซูเจ้าเรื่องอันตวิทยาไม่เป็นความคิดที่ใช้ภาษาสัญลักษณ์เพื่อบรรยายการทำลายล้างโลก หรือเป็นความคิดที่ใช้จินตนาการเพื่อแสวงหาเครื่องหมายและคำพยากรณ์เกี่ยวกับอวสานของโลก แต่เป็นคำตักเตือนสำหรับผู้มีความเชื่อให้มุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความตึงเครียด เพื่ออนาคตใหม่ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้จะเป็นจริง คริสตชนไม่รอคอยอวสานของโลก แต่รอคอยสิ่งที่เขาหวังไว้ให้สำเร็จลุล่วงไป เมื่อบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จกลับมา ในการพิจารณาบทนำของคำปราศรัยที่เราได้อ่านเมื่อครั้งที่แล้ว บรรดาศิษย์แสดงความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเครื่องหมายกาลเวลาของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันสิ้นพิภพ ส่วนในข้อความนี้พระเยซูเจ้าไม่สนพระทัยความอยากรู้อยากเห็นของบรรดาอัครสาวก แต่ทรงต้องการให้กลุ่มคริสตชนในอนาคตกล้าเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในหมู่เขาและโดยรอบอย่างถูกต้อง

- พระเยซูเจ้าจึงตรัสตอบว่า “จงระวังอย่าให้ใครหลอกลวงท่านได้ บรรดาศิษย์อยู่ในอันตรายที่จะเข้าใจผิดและปล่อยให้ผู้ที่ไม่มีหลักศีลธรรมหลอกลวงเขา เมื่อโลกนี้ดูเหมือนจะแตกสลาย มนุษย์ต้องระวังพ่อค้าผู้ขายยาจอมปลอมที่โฆษณาสรรพคุณรักษาโรคทุกชนิด หรือบุคคลเท็จเทียมที่เสนอตนว่าเป็นผู้ช่วยให้รอดพ้น

- หลายคนจะอ้างนามของเรา ในบริบทนี้และตามพระวาจาที่เราจะพบในข้อ 21-22 การอ้างพระนามในที่นี้หมายถึงการแย่งชิงพระนามของพระคริสตเจ้า ดังนั้น พระเยซูเจ้าจึงทรงยืนยันอำนาจของพระเมสสิยาห์อย่างเป็นนัย ๆ

- พูดว่า ‘เราเป็นพระคริสต์’ และจะหลอกลวงคนจำนวนมากให้หลงผิดไป หมายถึงบุคคลที่ชาวอิสราเอลรอคอยด้วยความหวังคือพระเมสสิยาห์ ประวัติศาสตร์ของชาวยิวในศตวรรษแรกของคริสตกาลบันทึกชื่อของบุคคลหลายคนที่หลอกลวงหรือปลุกระดมประชาชน โดยอ้างว่าตนมีอำนาจวิเศษทางศาสนา (เทียบ กจ 5:35-37; 8:9-10; 21:38) บุคคลแรกในจำนวนนี้ที่ชาวยิวตั้งชื่อว่าพระเมสสิยาห์คือ บาร์ โคเซบา (Bar Koseba) หัวหน้าของผู้กบฏต่อรัฐบาลโรมในปี 132 -135

- เมื่อท่านทั้งหลายได้ยินข่าวลือเรื่องสงครามทั้งใกล้และไกล จงอย่าตกใจ เหตุการณ์เหล่านี้จำเป็นต้องเกิดขึ้น นี่ไม่ใช่การอ้างเหตุผลอธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดสงครามและภัยพิบัติ แต่เป็นการอ้างทัศนคติของปัญญาชนในสมัยนั้นที่ใช้ภาษาสัญลักษณ์ เพื่ออธิบายประวัติศาสตร์มนุษย์ว่ามีจุดจบตามแผนการของพระเจ้า ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถคาดคะเนได้

- แต่ยังไม่ถึงวาระสุดท้าย ชนชาติหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกชนชาติหนึ่ง อาณาจักรหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกอาณาจักรหนึ่ง แผ่นดินไหวและความอดอยากจะเกิดขึ้นหลายแห่ง สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็จำเป็นต้องเกิดขึ้น (เทียบ อสย 19:2; 2 พศด 15:6) แต่ไม่เป็นจุดจบโลกเก่าแก่หรือเครื่องหมายของอวสานกาล เป็นเพียงเครื่องหมายแสดงการเริ่มต้นของความทุกขเวทนา ดังนั้น สงคราม แผ่นดินไหวและความอดอยาก ต้องไม่ทำให้บรรดาศิษย์หวาดกลัว เพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดประวัติศาสตร์และไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการสิ้นพิภพ และไม่เป็นเครื่องหมายของอวสานกาลเช่นกัน พันธสัญญาเดิมเคยอ้างถึงภัยพิบัติเหล่านี้บ่อย ๆ พระเยซูเจ้าจึงไม่ตรัสถึงเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนที่กรุงเยรูซาเล็มจะถูกทำลาย ดังที่บางคนตีความหมาย

- จะเป็นเหมือนการเริ่มต้นของความทุกข์ในการคลอดบุตร ภาพของ “ความทุกข์ในการคลอดบุตร” เป็นภาพที่มาจากวัฒนธรรมกรีก เพื่ออธิบายความเจ็บปวดที่รุนแรงมาก (เทียบ อสย 13:8; ฮชย 13:13; สดด 48:7; กจ 2:24; 1 ธส 5:3) และในเวลาเดียวกัน ยังเป็นการประกาศล่วงหน้าถึงความชื่นชมยินดีของโลกใหม่ (เทียบ มคา 4:10; ยน 16:21) บางทีพระวาจาของพระเยซูเจ้าอาจไม่ต้องการเน้นเหตุการณ์ที่เล่ามานี้ แต่ต้องการเน้นความหมายที่เหตุการณ์เหล่านี้เกริ่นนำไปสู่ยุคใหม่

- “จงระวังตัวให้ดี เขาจะมอบท่านให้ศาล ท่านจะถูกทุบตีในศาลาธรรม และท่านจะยืนต่อหน้าผู้ว่าราชการและกษัตริย์เพราะเรา เพื่อเป็นพยานถึงเราต่อหน้าพวกเขา นี่คือทัศนคติของผู้ที่ต้องการเป็นศิษย์ติดตามพระคริสตเจ้า เพราะพระองค์ทรงมีประสบการณ์เช่นนี้และทรงยืนหยัดจนถึงวาระสุดท้าย พระชนมชีพของพระองค์จะต้องปรากฏซ้ำอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของบรรดาศิษย์ นี่เป็นวิธีเดียวเพื่อเป็นพยานถึงพระองค์

- แต่ก่อนหน้านั้นข่าวดีจะต้องได้รับการประกาศแก่ชนทุกชาติแล้ว นี่เป็นภารกิจของคริสตชนที่จะต้องประกาศข่าวดีแก่นานาชาติ (เทียบ มธ 10:18; 24:14; ลก 21:24; รม 11:13-18) เป็นไปไม่ได้ที่การสิ้นพิภพจะเกิดขึ้นอย่างเร็ววัน เพราะยังมีชนชาติอีกมากมายที่จะต้องได้รับการประกาศข่าวดี

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย