Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“แต่ใจของเขาอยู่ห่างไกลจากเรา”

33. ขนบธรรมเนียมของชาวฟาริสี (2)
- พระองค์ตรัสตอบว่า “ประกาศกอิสยาห์ได้พูดอย่างถูกต้องถึงท่าน คนหน้าซื่อใจคด ในพระคัมภีร์คำว่า "คนหน้าซื่อใจคด" บรรยายท่าทางของผู้ที่พูดอย่างหนึ่งแต่การกระทำของเขาแสดงออกอีกอย่างหนึ่ง หรือหมายถึงผู้ที่ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะได้รับคำชมเชยจากผู้อื่น (เทียบ มธ 6:2,5,16; 24:51) ในกรณีนี้ดังที่จะปรากฏชัดในข้อความจากประกาศกอิสยาห์ (อสย 29:13) พระเยซูเจ้าทรงใช้คำว่า "คนหน้าซื่อใจคด" ประณามความขัดแย้งระหว่างความกระตือรือร้นของชาวฟาริสีในการปฏิบัติข้อกำหนดของธรรมประเพณีอย่างเคร่งครัดให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้พบเห็น กับการละเลยเจตนาภายในของการปฏิบัติ ทั้ง ๆ ที่เจตนาเป็นคุณลักษณะสำคัญของกิจการมนุษย์

- ดังที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า 'ประชาชนเหล่านี้ให้เกียรติเราแต่ปาก แต่ใจของเขาอยู่ห่างไกลจากเรา ประโยคที่อ้างนี้คัดมาจากพระคัมภีร์ภาษากรีกที่เรียกกันว่าฉบับ "สารบบ 70 หรือ เซ็พทัวจินส์ (LXX: The Septuagint) ซึ่งแตกต่างกันบ้างจากต้นฉบับภาษาฮีบรูแต่มีความหมายเดียวกัน ประกาศกอิสยาห์ตำหนิชาวอิสราเอลร่วมสมัยที่ปฏิบัติคารวกิจต่อพระเจ้าโดยประกอบพิธีจารีตภายนอกอย่างเคร่งครัด แต่ไม่คำนึงถึงเจตนาภายในที่แท้จริงซึ่งต้องปรากฏในการดำเนินชีวิตที่ดี เราพบคำตำหนินี้บ่อย ๆ ในคำเทศน์สอนของบรรดาประกาศก (เทียบ อมส 5:21-22; ฮชย 6:6; อสย 1:11-20; ยรม 7:21 ฯลฯ) พระคริสตเจ้าทรงนำคำตำหนินี้มาประยุกต์ใช้กับชาวฟาริสีและบรรดาธรรมจารย์ ไม่เพียงเรื่องการล้างมือเท่านั้น แต่ในเรื่องการแสดงความเลื่อมใสศรัทธาทางศาสนาในทุกโอกาส

- เขานมัสการเราอย่างไร้ความหมาย เขาสั่งสอนบัญญัติของมนุษย์เหมือนกับเป็นสัจธรรม' พระเยซูเจ้าพร้อมกับประกาศกอิสยาห์ทรงประณามผู้ที่คิดว่าการตีความหมายธรรมบัญญัติและตัวบทธรรมบัญญัติมีคุณค่าเท่าเทียมกัน และยิ่งกว่านั้น บางครั้งเขายังคำนึงถึงการตีความหมายธรรมบัญญัติมาแทนตัวบทธรรมบัญญัติ เป็นที่ปรากฏชัดว่าคารวกิจที่ประกอบตามคำสั่งสอนเช่นนี้ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเพราะไม่สอดคล้องกับพระประสงค์ แต่ทำตามใจมนุษย์ ความเฉลียวฉลาดของมนุษย์เป็นพื้นฐานของศาสนาที่แท้จริงไม่ได้เพราะศาสนาไม่มาจากการค้นพบของมนุษย์ แต่มาจากการเชื่อฟังพระวาจาของพระเจ้า

- “ท่านทั้งหลายละเลยบทบัญญัติของพระเจ้ากลับไปถือขนบธรรมเนียมของมนุษย์” พระวาจานี้เน้นความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติบทบัญญัติหรือข้อกำหนดใด ๆ ของธรรมบัญญัติ กับ "ขนบธรรมเนียมของมนุษย์" ชาวฟาริสีซึ่งละเลยบทบัญญัติและยึดมั่นปฏิบัติขนบธรรมเนียมของมนุษย์ แสดงว่าเขาไม่สนใจปฏิบัติตามพระวาจา

- แล้วพระองค์ทรงเสริมว่า สำนวนนี้ไม่เกริ่นนำความคิดใหม่ แต่เพียงย้ำความคิดที่เพิ่งยืนยัน

- “ท่านช่างชำนาญในการละเลยบทบัญญัติของพระเจ้าเพื่อถือขนบธรรมเนียมของท่านเองเสียจริงๆ แปลตามตัวอักษรว่า "ท่านละเลยบทธรรมบัญญัติของพระเจ้าอย่างดี" แต่ในบริบทนี้กริยาวิเศษ "อย่างดี" ต้องการเน้นความเชี่ยวชาญของชาวฟาริสีในการนำขนบธรรมเนียมมาแทนบทบัญญัติของพระเจ้า น่าสังเกตความแตกต่างระหว่างคำว่า "บทบัญญัติของพระเจ้า" กับ "ขนบธรรมเนียมของท่าน" คำประณามนี้มีลักษณะรุนแรงและมุ่งไปสู่บุคคลเป้าหมาย

- เช่น โมเสสกล่าวว่า 'จงนับถือบิดามารดา และใครด่าบิดาหรือมารดา จะต้องรับโทษถึงตาย' ชื่อโมเสสในที่นี้หมายถึง "ธรรมบัญญัติของโมเสส" ข้อความนี้พบได้ใน อพย 20:12 และ อพย 21:17 นักบุญมาระโกอ้างข้อความนี้จากพระคัมภีร์ภาษากรีกฉบับ "สารบบ 70 อีกด้วย

- แต่ท่านกลับสอนว่า ‘ถ้าใครคนหนึ่งพูดกับบิดาหรือมารดาว่า ทรัพย์สินที่ลูกนำมาช่วยเหลือพ่อแม่ได้นั้นเป็นคอร์บัน คือของถวายแด่พระเจ้า คำว่า "คอร์บัน" เป็นคำภาษาอาราเมอิกซึ่งนักบุญมาระโกเอาใจใส่แปลเป็นภาษากรีกสำหรับผู้อ่านอยู่เสมอ (เทียบ 3:17; 5:41;15:34) หมายถึง "ของถวาย" "ของประทาน" หรือ "สิ่งที่บนบานไว้" ชาวยิวมักใช้คำนี้ควบคู่กับคำเจาะจงที่กำหนดกิจการหรือสิ่งของที่เขาถวายแด่พระเจ้า พระเยซูเจ้าทรงยกตัวอย่างของคำสาบานที่ชาวฟาริสีและบรรดาธรรมจารย์ใช้เพื่อปฏิเสธไม่ต้องช่วยเหลือบิดามารดาที่อยู่ในความต้องการ โดยอ้างว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของถวายแด่พระเจ้าแล้ว ทั้ง ๆ ที่บทบัญญัติของพระเจ้าเรียกร้องให้ช่วยเหลือ เพราะธรรมบัญญัติยังกำหนดไว้ว่า ทุกอย่างที่บนบานไว้เพื่อถวายแด่พระเจ้าจะใช้ในจุดประสงค์อื่น ๆ ไม่ได้ ด้วยวิธีนี้ชาวฟาริสีจึงอนุญาตให้ละเลยปฏิบัติตามบทบัญญัติ โดยอ้างความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเจ้า ต่อมา การปฏิบัติเช่นนี้ทำให้สำนวนนี้เป็นสูตรที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงคืนสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิของผู้อื่น แม้ก่อนที่จะถวายบางสิ่งบางอย่างแด่พระเจ้าในพระวิหาร


ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย