Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพัง”

29.อัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้า ( มก 6:30-33 )
6 30บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน 31พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร 32พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดตามลำพังพร้อมกับบรรดาอัครสาวก 33ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่างๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน


a)    อธิบายความหมาย
ข้อความนี้เล่าเรื่องต่อเนื่องจากข้อความใน 6 :6ข-13 เมื่อพระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกทั้ง 12 คน ไปประกาศข่าวดี และในเวลาเดียวกันยังเป็นบทนำของเรื่องพระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปัง เป็นบทนำที่ช่วยผู้อ่านให้เข้าใจความหมายของอัศจรรย์ประการนี้

- บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้า บรรดาอัครสาวกมีความสุขเพราะเหตุผล 2 ประการ ประการแรกเพราะได้ประสบความสำเร็จในการประกาศข่าวดี และยินดีที่จะรายงานถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ประการที่ 2 เพราะเขาได้กลับมาอยู่กับพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นจุดประสงค์กระแสเรียกของตน "พระองค์จึงทรงแต่งตั้งอัครสาวกสิบสองคนให้อยู่กับพระองค์ และเพื่อจะทรงส่งเขาออกไปเทศน์สอน" (มก 3:14)

- และทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่ง บางทีบรรดาอัครสาวกได้แจ้งข่าวให้พระเยซูเจ้าทรงทราบว่า ยอห์นผู้ทำพิธีล้างถูกประหารชีวิตแล้ว ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้พระเยซูเจ้าทรงตัดสินพระทัยจะทรงนำบรรดาอัครสาวกไปตามลำพังในที่สงัดอีกด้วย

- ที่เขาได้ทำและได้สอน กริยาสองคำนี้แสดงลักษณะของการเทศน์สอนของบรรดาอัครสาวกคือ ก่อนอื่น เขาเล่ากิจการน่าอัศจรรย์ที่ได้กระทำ แล้วเสริมเรื่องที่เขาได้สั่งสอนประชาชน ในที่นี้ นักบุญมาระโกแสดงให้เห็นว่าบรรดาอัครสาวกปฏิบัติภารกิจตามพระฉบับของพระเยซูเจ้าอย่างดีเยี่ยม เพราะพระองค์ทรงประกาศข่าวดีของพระเจ้า (เทียบ มก 1:14, 38,39) ทรงสั่งสอน (เทียบ มก 1:21; 2:13; 4:1; 6:2-6) ทรงขับไล่ปีศาจ (เทียบ มก 1:26-27, 34, 39; 5:1-13) และทรงรักษาผู้ป่วย (เทียบ มก 1:31, 34, 41-42; ฯลฯ)

- พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” พระเยซูเจ้าทรงเป็นห่วงและทรงเอาพระทัยใส่บรรดาศิษย์ของพระองค์ การอยู่ห่างจากความวุ่นวายของประชาชนไม่มีจุดประสงค์เพียงเพื่อพักผ่อนเท่านั้น แต่เป็นโอกาสที่จะได้สนทนาอย่างเป็นกันเองในกลุ่ม เพื่อเขาทั้งหลายจะได้มีความรู้มากยิ่งขึ้นถึง "ธรรมล้ำลึกเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้า" (มก 4:11) เหมือนกับว่า การปฏิบัติภารกิจนี้มีสองจังหวะคือ การประกาศข่าวดีช่วงเวลาหนึ่ง แล้วหยุดมาอยู่ในที่สงัดอีกช่วงหนึ่ง เพื่อพักผ่อนและอธิษฐานภาวนา (เทียบ มก 1:35, 45; 6:46; 9:2) การกระทำทั้งสองจังหวะนี้มีความจำเป็นเพื่อทดสอบการปฏิบัติภารกิจและความซื่อสัตย์ต่อพระวาจาของพระเจ้า

- เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร การประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าและของบรรดาอัครสาวกทำให้ประชาชนมีความกระตือรือร้นต้องการพบพระองค์พร้อมกับบรรดาศิษย์ จนกระทั่งมีคนไปมาขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา การที่บรรดาอัครสาวกไม่มีเวลาแม้กินอาหารเป็นการเตรียมเรื่องที่จะเล่าต่อไปเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปัง (เทียบ มก 6:34-44)

- พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดตามลำพังพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ในที่นี้ไม่บอกว่าสถานที่เงียบสงัดอยู่ที่ใด อย่างไรก็ตาม โดยปกติพระเยซูเจ้าทรงเลือกเมืองคาเปอรนาอุมเป็นศูนย์กลางของการเทศนาสั่งสอน ที่สงัดนี้คงจะอยู่ไม่ไกลจากเมือง เพราะประชาชนเดินเท้าไปพบพระองค์ได้ (เทียบ มก 6:33)    นักบุญลูกาเล่าเรื่องเช่นเดียวกันโดยบันทึกว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองเบธไซดา (เทียบ ลก 9:10) ซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกของทะเลสาบกาลิลี ห่างจากเมืองคาเปอรนาอุมประมาณ 10 กิโลเมตร   

- ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่างๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน ขณะที่พระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือข้ามทะเลสาบจากฝั่งตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออก ประชาชนเดินเท้าเลียบไปตามชายขอบทะเลสาบและถึงสถานที่จุดมุ่งหมายของเรือก่อนพระเยซูเจ้ามาถึง

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย