Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ท่านไม่เข้าใจอุปมานี้ แล้วจะเข้าใจอุปมาอื่นๆ ได้อย่างไร”

18. พระเยซูเจ้าทรงอธิบายอุปมาเรื่องผู้หว่าน (2 ) 
 -เมล็ดที่ตกบนหินหมายถึงบุคคลที่ได้ฟังพระวาจาและมีความยินดีรับไว้ทันที นี่เป็นบุคคลเป้าหมายกลุ่มที่ สองที่พระพระวาจาของพระเจ้ากล่าวถึง เขาไม่เพียงฟังด้วยหูเท่านั้น แต่เขามีความกระตือรือร้น ยอมรับพระวาจาด้วยความยินดี เห็นว่าพระวาจาสวยงามและพยายามปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
-แต่เขาไม่มีรากในตัว จึงไม่มั่นคง หมายความว่าเขามีความกระตือรือร้นอย่างผิวเผิน เมล็ดซึ่งหมายถึงพระวาจาไม่เข้าในจิตใจ เปรียบเทียบกับเมล็ดในพื้นหินที่มีดินน้อย เมล็ดพืชก็งอกขึ้นทันทีเพราะดินไม่ลึก และต้นอ่อนก็ถูกแดดเผา

-เมื่อเผชิญความยากลำบากหรือถูกข่มเหงเพราะพระวาจานั้น คำว่า “ความยากลำบาก" กับคำว่า “ถูกข่มเหง” เป็นคำเฉพาะของพระศาสนจักรสมัยแรก ๆ บรรยายประสบการณ์คริสตชนที่ถูกอำนาจทางการเมืองเบียดเบียนไม่เพียงจากภายนอก แต่ยังเป็นการเบียดเบียนภายในคือ ความกังวลใจของคริสตชน นักบุญเปาโลและพระศาสนจักรแรกเริ่มสอนเสมอเช่นกันว่า ความยากลำบากและการถูกข่มเหงเป็นโอกาสให้ความเชื่อของคริสตชนเข้มแข็งมากขึ้น

-เขาก็ยอมแพ้ทันที  คำภาษากรีกหมายถึง "สะดุดล้ม" หรือ "ถูกขัดขวาง" หมายความว่าพระวาจาของพระเจ้าเข้าใจยาก เมื่อฟังพระวาจาแล้วเขาอาจเปลี่ยนใจไม่ยอมรับคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า ดังที่เราพบในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์นว่า เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนเรื่องปังที่ลงมาจากสวรรค์ คือศีลมหาสนิท"ศิษย์หลายคนเปลี่ยนใจ ไม่ติดตามพระองค์อีกต่อไป"(ยน 6:66)นักบุญมาระโกเล่าว่าในสวนเกทเสมนีเมื่อพระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม"ศิษย์ทุกคนทิ้งพระองค์ แล้วหนีไป"(มก 14:50)หมายถึงความท้อแท้ของบรรดาศิษย์

-เมล็ดที่ตกในพงหนามหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจา นี่เป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่สามคือผู้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้า และพยายามประนีประนอมการเรียกร้องระหว่างการลับใจกับความสะดวกสบายของตน

         พงหนามหมายถึงสิ่งที่ทำให้กังวลใจ หรืองสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง จนกระทั่งครอบงำความปรารถนาของจิตใจ เป็นรูปเคารพที่เราบูชาแทนพระเจ้าเมื่อพระองค์ไม่ทรงเอกในจิตใจนักบุญมาระโกอ้างรูปเคารพสามรูปแบบคือ
1. ความวุ่นวายในทางโลก หมายถึงความห่วงใย ความกังวลใจในสภาพชีวิต การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดในชีวิตประจำวัน
2. ความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติ คือความปรารถนาแรงกล้าที่จะเป็นเจ้าครอบครองสิ่งต่าง ๆ เพื่อจะนำมาซึ่งความสุขและความมั่นคั่งทุกรูปแบบ
3. ความโลภในสิ่งอื่น ๆ หมายถึงกิเลสที่กระตุ้นมนุษย์ให้แสวงหาความสุข ความเพลิดเพลิน ความพึงพอใจ พระเยซูเจ้าทรงตักเตือนเรื่องทรัพย์สมบัติเป็นพิเศษ เพราะผู้ใดไม่พร้อมที่จะสละทุกสิ่งก็เป็นศิษย์ของพระองค์ไม่ได้ น่าสังเกตว่าคนทั่วไปคิดว่า รูปเคารพทั่งสามรูปแบบนี้ ไม่เป็นพงหนามสำหรับตน  เป็นสิ่งน่าปรารถนา แต่พระเยซูเจ้าทรงสอนว่า สิ่งเหล่านี้เข้ามาปกคลุมพระวาจาไว้ จึงไม่เกิดผล

-ส่วนเมล็ดพืชที่ตกในที่ดินดี หมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาแล้วรับไว้
นี่เป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่สี่  คือผู้ที่ฟังพระวาจาอย่างดีและนำไปปฏิบัติ แต่น่าสังเกตว่า เขาจะเกิดผลได้ไม่เพียงเพราะรับพระวาจาเท่านั้น แต่เพราะพลังที่มาจากพระวาจา เป็นพระวาจาที่ทำให้เกิดผลไม่ใช่มนุษย์ดังนั้น ถ้าคนหนึ่งยิ่งฟังพระวาจาและรับไว้ใจจิตใจก็ยิ่งจะบังเกิดผล

-จึงเกิดผลสามสิบเท่า หกสิบเท่า และร้อยเท่า
”ดูเหมือนว่าพระวาจาจะเกิดผลแบบไม่น่าเชื่อ ไร้ขีดจำกัด เพราะเงื่อนไขเดียวที่ทำให้เกิดผลคือการฟังพระวาจา และพระวาจาไม่มีขอบเขตเช่นเดียวกับพระเจ้าปิตาจารย์บางคนอธิบายข้อความนี้ โดยแยกการดำเนินชีวิตจิตของคริสตชนเป็น 3 สถานภาพ เช่น นักบุญซีเปรียนเขียนว่าผู้ฟังพระวาจาและเกิดผล 100 เปอร์เซ็นต์คือบรรดามรณสักขี ผู้ฟังพระวาจาและเกิดผล 60 เปอร์เซ็นต์หมายถึงหญิงพรหมจารี ผู้ฟังพระวาจาและเกิดผล 30 เปอร์เซ็นต์หมายถึงคริสตชนทั่วไป ส่วนนักบุญเยโรมอธิบายว่า ผู้ฟังพระวาจาและเกิดผล100 เปอร์เซ็นต์หมายถึงหญิงพรหมจารี  ผู้ฟังพระวาจาและเกิดผล 60 เปอร์เซ็นต์หมายถึงหญิงม่ายและผู้ดำเนินชีวิตบริสุทธิ์  ผู้ฟังพระวาจาและเกิดผล 30 เปอร์เซ็นต์หมายถึงบุคคลที่แต่งงานแล้ว

            อย่างไรก็ตาม การอธิบายเช่นนี้เป็นความคิดในสมัยต่อมา เป็นการประยุกต์ความคิดในสมัยของนักบุญมาระโกอีกทอดหนึ่ง แต่ถ้าเราพิจารณาความหมายของอุปมาเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเล่าพระองค์คงทรงพระประสงค์ที่จะอธิบายว่า แม้ทรงเอาพระทัยใส่ในการประกาศพระวาจาและอาณาจักรสวรรค์ที่กำลังมาถึงแก่ทุกคนแล้ว แต่ผู้ฟังหลายคนจงใจไม่ยอมรับคำสั่งสอนของพระองค์ โดยอ้างว่าเครื่องหมายอัศจรรย์ยต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงกระทำมาจากอำนาจของปีศาจเอลเบลซาอูล(เทียบ มก 3:22)บางคนฟังพระวาจาแต่ไม่เกิดผลเช่นชาวเมืองคาเปอรนาอุม (เทียบ มธ 11:20-22)มีเพียงไม่กี่คนที่ฟังพระวาจาและปฏิบัติตาม(เทียบ มธ 7:21; รม 2:13; ยก 1:22)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย