Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด”

5. พระเยซูเจ้าทรงเริ่มประกาศข่าวดี (4)

ง)    คำตักเตือนของพระเยซูเจ้า (ต่อ)
            ความเชื่อเป็นสิ่งแรกและพื้นฐานที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องจากผู้ปรารถนาเป็นศิษย์ของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระประสงค์นี้ในรูปแบบต่าง ๆ ของพระราชกิจ ทรงเปิดเผยพระอานุภาพซึ่งปลดปล่อยและช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นโดยการกระทำอัศจรรย์ ทรงเชิญชวนอยู่เสมอให้ทุกคนมีความเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงเชิญชวนผู้ถูกกดขี่ข่มเหง ถูกคุกคามและผู้มีความทุกข์กังวลใจ อัศจรรย์ของพระเยซูเจ้าเรื่องทรงปลุกบุตรหญิงของไยรัสให้คืนชีพ (เทียบ มก 5:21-43)  และเรื่องบิดากับลูกผู้ถูกปีศาจสิง (เทียบ มก 9:14-27) แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องความเชื่อก่อนทรงกระทำอัศจรรย์ เมื่อไยรัสได้รับข่าวว่าบุตรหญิงของตนตายไปแล้ว พระเยซูเจ้าตรัสว่า “อย่ากลัวเลย จงมีความเชื่อไว้เถิด”(มก 5:36) พระองค์ตรัสกับบิดาของผู้ถูกปีศาจสิงว่า  “ทุกสิ่งเป็นไปได้ทั้งนั้นสำหรับผู้มีความเชื่อ”(มก 9:23) แล้วบิดาตอบด้วยความมั่นใจว่า “ข้าพเข้าเชื่อ โปรดช่วยความเชื่ออันเล็กน้อยของข้าพเจ้าด้วยเถิด” (มก 5:24)

              เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม พระองค์ทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์อย่างพิเศษ โดยเริ่มตรัสว่า “จงมีความเชื่อในพระเจ้าเถิด” (มก 11:22) พระองค์ทรงเรียกร้องความเชื่อเช่นเดียวกับเมื่อทรงเริ่มประกาศข่าวดี บรรดาศิษย์ต้องมีความเชื่อแท้จริง ต้องมีความไว้วางใจโดยไม่มีขอบเขตเพื่อสอดคล้องกับธรรมชาติพระเจ้าผู้ทรงมีพระอานุภาพและพระทัยดีอย่างไร้ขอบเขต ความเชื่อนี้สำคัญมาก เพราะมนุษย์ที่ไม่มีความเชื่อย่อมปิดตัวต่อพระเจ้าและต่อพระราชกิจของพระเยซูเจ้าผู้ทรงใช้กิจการของพระองค์เพื่อเปิดเผยพระเจ้า แต่มนุษย์ที่เปิดใจต่อพระเจ้า เขาก็พร้อมที่จะยอมรับพระวาจาและกิจการของพระเยซูเจ้าอย่างไม่มีข้อสงสัย

             เราควรสังเกตลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งของการประกาศข่าวดี พระเยซูเจ้าทรงเริ่มเทศนาสั่งสอนโดยอธิบายความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ก่อนอื่นใด พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้เปิดเผยพระเจ้า กิจการและท่าทีของพระเจ้าเป็นพื้นฐานและจุดอ้างอิงสำหรับทุกสิ่งที่จะถ่ายทอดต่อไป เพียงพระเยซูเจ้าเท่านั้นทรงชี้ให้มนุษย์รู้ว่าต้องทำสิ่งใด กิจการของมนุษย์ต้องเป็นการตอบสนองกิจการของพระเจ้าที่ทรงกระทำแล้ว

              ข่าวสารทั้งหมดของพระเยซูเจ้าเป็นข่าวดีเรื่องพระเจ้า ความจริงนี้เห็นได้ชัดในการเปิดเผยกิจการของพระเจ้าผู้ทรงช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น และยังเห็นได้ชัดในคำตักเตือนที่พระเยซูเจ้าตรัสกับมนุษย์ คำตักเตือนนี้เป็นของประทานประเสริฐจากพระองค์ เพราะชี้แนะมนุษย์ให้รู้จักวิธีรับข่าวสารอย่างถูกต้อง

              สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 เทศน์ในมิสซาปิดงานเยาวชนโลกในประเทศสเปน ปี ค.ศ.  2011 มีใจความว่า "ความเชื่อไม่ได้เป็นผลลัพธ์จากความพยายามของมนุษย์ ไม่ได้เป็นผลจากเหตุผลประสามนุษย์ แต่ความเชื่อเป็นของขวัญจากพระเจ้า ความเชื่อเริ่มที่พระเจ้า ผู้ทรงเปิดใจเราและเชิญเราให้ร่วมแบ่งปันความศักดิ์สิทธิ์กับพระองค์ ความเชื่อไม่เพียงบอกเราว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ใดเท่านั้น แต่ช่วยเปิดประตูความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ความเชื่อนี่แหละคือการเปิดเผยของพระเจ้าให้เรารับรู้"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย