Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2015
สัปดาห์ที่สี่ เทศกาลมหาพรต

ยน 7:1-2,10,25-30…

1หลังจากนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลี พระองค์ไม่ทรงพระประสงค์ จะเสด็จไปทั่วแคว้นยูเดียเพราะชาวยิวกำลังพยายามจะฆ่าพระองค์ 2งานฉลองเทศกาลอยู่เพิงของชาวยิวใกล้เข้ามาแล้ว 10อย่างไรก็ตาม หลังจากที่บรรดาพี่น้องของพระองค์ขึ้นไปร่วมงานฉลองแล้ว พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปด้วยอย่างเงียบ ๆ ไม่ทรงประสงค์จะให้ผู้ใดเห็น 
25ชาวเยรูซาเล็มบางคนพูดว่า “คนนี้มิใช่หรือที่เขาพยายามจะฆ่า 26ดูซิ คนนี้กำลังพูดคุยอย่างเปิดเผย และไม่มีใครห้ามปรามเขา หรือบางทีบรรดาหัวหน้าอาจ ยอมรับว่าเขาเป็นพระคริสต์ 27พวกเรารู้ว่าคนนี้มาจากไหน พระคริสต์นั้น เมื่อเสด็จมา ไม่มีใครรู้ว่าพระองค์เสด็จมาจากไหน”


28ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงสอนในพระวิหาร พระองค์ตรัสเสียงดังว่า ท่านทั้งหลายรู้จักเรา และรู้ว่าเรามาจากไหน เราไม่ได้มาตามใจตนเอง พระองค์ผู้ทรงส่งเรามาทรงสัจจะ ท่านไม่รู้จักพระองค์ 29แต่เรารู้จักพระองค์ เพราะเรามาจากพระองค์ และพระองค์ทรงส่งเรามา
30คนเหล่านั้นพยายามจะจับกุมพระองค์ แต่ไม่มีใครลงมือ เพราะเวลาของพระองค์ยังมาไม่ถึง

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง


• พ่อเชื่อความจริงที่ได้ยินจากพระคัมภีร์เสมอว่า “พระวาจาของพระเจ้าจะถูกจองจำไม่ได้” พระวาจาของพระเจ้าจะถูกกักกันไม่ได้เป็นอันขาด... พ่อคิดว่าสิ่งเรื่องนี้สำคัญที่สุดที่พระวาจาของพระเจ้าจะต้องได้รับการ ประกาศ “ชาวเยรูซาเล็มบางคนพูดว่า “คนนี้มิใช่หรือที่เขาพยายามจะฆ่า ดูซิ คนนี้กำลังพูดคุยอย่างเปิดเผย และไม่มีใครห้ามปรามเขา” เราเห็นในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้ามิได้เกรงกลัวต่อการต่อต้านหรือแม้แต่จะฆ่าพระองค์... แต่พระองค์ยังคงประกาศพระวาจาต่อไปอย่างเปิดเผยจริงๆ


• พ่อชอบความจริงจากพระเยซูเจ้าเองที่ทำให้เราเห็นว่า จำเป็น จำเป็นจริงๆ ที่เราจะต้องมีการประกาศพระวาจาของพระเจ้า “พระวาจาของพระเจ้าจะถูกจองจำไม่ได้”


• พ่อเพิ่งได้จัดประชุมเล็กๆกับเจ้าหน้าที่พระคัมภีร์ของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เราได้ช่วยกันเลือกหนทางวิธการและหาหนทางจริงว่า

o จะทำอย่างไรหนอให้พระวาจาของพระเจ้าได้ประกาศออกไป 

o ทำอย่างไรหนอที่เราจะทำให้พระคัมภีร์ได้เป็นคุณค่าของชีวิตของเราคริสตชน

• พ่อยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย... พ่อทัศไนย์ คมกฤส อาจารย์ผู้แปลพระคัมภีร์ท่านได้เลือกพระวาจาของพระเจ้าตอนหนึ่งให้พวกเรา เป็นพระบัญชาของพระเยซูคริสตเจ้า ก่อนที่พระองค์จะเสด็จสู่สวรรค์... พ่อรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้พ่อและคณะทำงานเพื่อพระคัมภีร์ได้มุ่งหน้า ต่อไปอย่างมากที่เราจะทำงานเพื่อพระวาจา 

o ถ้อยคำนั้น คือคำว่า “เป็นประจักษ์พยานจนสุดปลายแผ่นดินโลก” (Witnesses to the ends of the world) แรงบันดาลใจจากหนังสือกิจการอัครสาวก (กจ 1:8) พระเยซูเจ้าได้ตรัสกับบรรดาศิษย์ เป็นพระบัญชาให้พวกเขาต้องไปเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์จนสุดปลายแผ่นดิน

• พี่น้องที่รัก วันนี้พ่ออยากชวนให้เราได้คิดถึงเรื่อง การเป็นประจักษ์พยานจริงๆ ครับ

o พระเยซูเจ้า พระองค์เอง คือ ประจักษ์พยานยิ่งใหญ่ที่สุด
แห่งความรักของพระเจ้าพระบิดา ประจักษ์พยานแห่งความรักที่รักจนมอบพระบุตรสุดที่รักของพระองค์

o จากพระเยซูเจ้า โดยการนำขององค์พระจิตเจ้า.. บรรดาอัครสาวก็ได้เป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระเจ้าเช่นเดียวกัน

• “ประจักษ์พยาน” Witness สังคมโลกปัจจุบันของเราก็เป็นเช่นนั้น... สังคมโลกปัจจุบันต้องการการประกาศข่าวดีด้วยชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานที่ ซื่อสัตย์ และไม่กลัวความตายจากการเบียดเบียน...

• เวลานี้เกิดขึ้นสำหรับพระศาสนจักรในตะวันออกกลาง ในหลายประเทศที่พระศาสนจักรดำเนินชีวิตอยู่ ในบางประเทศที่แสนลำบาก ณ ปัจจุบันเพราะการเบียดเบียนทางศาสนาและเบียดบังความดีและความจริง ความโหดร้ายที่มนุษย์กระทำกับมนุษย์ด้วยกันเพราะความเกลียดชังและใช้เหตุผล ที่งมงายทางศาสนาและความเชื่อผิดๆ

o มีพระสังฆราชหลายองค์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสิ้นชีวิตเพราะการเบียดเบียนทางศาสนา ในประเทศที่พระศาสนจักรมีชีวิตอยู่ ณ ปัจจุบันจริงๆ
o มีคริสตชนจำนวนมาถูกขู่คุกคามให้ทิ้งศาสนาและความเชื่อ ถ้าไม่ละทิ้งหรือเปลี่ยนศาสนาก็ต้องสิ้นชีวิตอย่างทารุณ

o มีการขับไล่คริสตชนหรือคนที่ถือต่างศาสนา โดยใช้เหตุผลทางศาสนาให้ต้องออกเดินทางเข้าไปในถิ่นทุรกันดารที่ต้องขาด อาหาร ขาดน้ำ บังคับให้อพยพเข้าไปในหุบเขาแห่งความตาย ซึ่งร้อยละเจ็ดสิบจะต้องตายเพราะความร้อนและขาดน้ำ คนจำนวนนับหมื่นนับแสนคนต้องออกไปเผชิญความตายอย่างโหดร้าย

o มีการเบียดเบียนทางศาสนาอย่างรุนแรงและลงลึก... นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆ และเป็นความจริง

• พี่น้องที่รัก แต่พระวาจาของพระเจ้า ความจริงแห่งความรักของพระเจ้า ข่าวดีจะถูกจองจำไม่ได้เป็นอันขาด เราต้องเป็นประจักษ์พยานจริงๆ ต้องกล้าหาญที่จะประกาศข่าวดีต่อไปอย่างไม่เก่งกลัว... พ่อขอย้ำพระวาจาจากพระวรสารนักบุญยอห์นวันนี้ให้ชัดอีก “ชาวเยรูซาเล็มบางคนพูดว่า “คนนี้มิใช่หรือที่เขาพยายามจะฆ่า ดูซิ คนนี้กำลังพูดคุยอย่างเปิดเผย และไม่มีใครห้ามปรามเขา”


• พ่ออยากให้เราทบทวนจริงๆถึงตัวเรา บทบาทของเราครับ บทบาทในฐานะคริสตชน ซึ่งเรามี “พันธกิจประกาศข่าวดี” นี่คือกิจการอันเป็นพันธะแห่งศีลล้างบาป... หลีกเลี่ยงไม่ได้... ไม่ประกาศไม่ได้ ตรงนี้เราควรไตร่ตรองครับ พระเยซูเจ้าเองแม้ถูกขัดขวางและพยายามทำร้ายพระองค์ แต่พระองค์ไม่เคยหยุดยั้ง ไม่เคยกลัวที่จะประกาศข่าวดี... และทรงเป็นประจักษ์พยานยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยชีวิตขอพระองค์ “พยานยิ่งใหญ่แห่งการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน”


• พ่อขอเน้นเรื่องการเป็นประจักษ์พยานที่จำเป็น จำเป็นเพื่อการประกาศข่าวดีใหม่ตามคำสอนของสมัชชาฯของเราที่กำลังจะมาถึงนี้ ให้เราได้ไตร่ตรองเอกสารนี้กันหน่อยนะครับ... พ่อคัดมาจากสิ่งที่พ่อได้ยกร่างไว้ในเอกสารสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย...

o “การประกาศข่าวดีใหม่ เป็นพันธกิจที่เป็นธรรมชาติแท้ของชีวิตคริสตชนคาทอลิกทุกคน” และแน่นอนที่สุดคือคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยทุกคน ทุกคนจริงๆ 

o โดยอาศัยศีลล้างบาป ทำให้ชีวิตติดสนิทกับพระคริสตเจ้าและได้พบปะกับพระองค์ในความเชื่อ (เทียบ รม 6) 

o ทุกคนจึงได้รับการเชื้อเชิญ ให้ร่วมประกาศความเชื่อทั้งด้วยวาจาและการกระทำเพื่อเป็นประจักษ์พยานแห่ง องค์พระเยซูคริสต์ และการประกาศตนเช่นนั้นทำให้พระศาสนจักรพบอัตลักษณ์ของตน ว่าเป็นพระวรกายขององค์พระคริสต์เจ้า (เทียบ 1คร 12 และเทียบ LG 7) 

o มีพระหรรษทานของพระจิตเจ้าช่วยนำทางไปสู่พระบิดา ดังนั้น ทุกคนจึงมีหน้าที่พิเศษอันจะต้องทำให้เห็นได้ว่าความเชื่อในพระคริสตเจ้า นั้นให้ความหมายและความหวังอะไรต่อชีวิตของตนและต่อชุมชน 

o ยิ่งเมื่อเราตระหนักมากขึ้นว่าพระคริสตเจ้าทรงสถิตในตัวเรา และในท่ามกลางเรา ยิ่งต้องปรารถนาจะแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วย

• ปัจจุบันนี้เราจะเป็นประจักษ์พยานกล้าหาญในการประกาศข่าวดีได้อย่างไร พ่อมีข้อคิดที่เขียนไว้ให้เราได้ไตร่ตรองกันและต้องกล้าเปลี่ยนแปลงจริงๆ 

o พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเรียกร้องเราอย่างแรงว่า เราต้องเป็น “พระศาสนจักรที่ยากจนเพื่อคนยากจน ต้องเลือกอยู่ข้างคนจนเป็นอันดับแรก” คือเป้าหมายใหญ่สุดของการก้าวออกไปเป็นประจักษ์พยานถึงแสงสว่างของพระคริสต เจ้าผู้ทรงยากจน 

o เรื่องนี้จะต้องเป็น “เทววิทยาเรื่องชีวิต” (Theology of life) ของพระศาสนจักรมากกว่าเป็นเพียงความคิดหรืองานบริการสังคม เพราะในสถานการณ์โลกปัจจุบันคนยากจนและความยากจนคือสภาพของคนส่วนใหญ่ของ สังคมโลก คนที่ร่ำรวยมากมีเพียงร้อยละ 1 ของประชากร คือ ประมาณ 37,000,000 คน พวกเขาครอบครอบทรัพยากรถึงร้อยละ 48 ขอทรัพยากรโลกที่มีอยู่ ส่วนประชากรของโลกร้อยละ 99 คือประมาณ 7,000,000,000 คน (เจ็ดพันล้านคน) ครอบครองทรัพยากรส่วนที่เหลือ (ภาษาที่ง่ายขึ้นคือมีเค็กหนึ่งร้อยชิ้นสำหรับคนร้อยคน แต่หนึ่งคนรับประทานเค้กไป 48 ชิ้น ดังนั้นคนอีก 99 คน ต้อแย่งกันทานเค้ก 52 ชิ้นที่เหลือ และบางคนก็ทานไปเกินหนึ่งชิ้นไปอีก ทำให้หลายคนอดหรือต้องป้ายครีมชิมหรือได้เพียงเห็นและดมกลิ่นเท่านั้น) 

o ขณะเดียวกันสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องอย่างแข็งขันว่า พระองค์ทรงต้องการพระศาสนจักรที่ยากจนเพื่อคนยากจน เพราะคนจนและความยากจนมีบทสอนสำหรับเรามากเหลือเกิน (เทียบ EG 198) และอันที่จริงพระคริสตเจ้าองค์แสงสว่างแท้ทรงเป็นต้นแบบที่ล้ำค่าที่สุดใน เรื่องการถ่อมพระองค์ลงมา ทรงบังเกิดอย่างยากจน ทรงทิ้งความร่ำรวยสูงสุด ลงมารับสภาพดุจทาสเป็นมนุษย์เหมือนเรา และทรงรักมนุษย์จนกระทั่งยอมสิ้นพระชนม์ เป็นความตายบนไม้กางเขน (เทียบ ฟป 2) 

o โดยเหตุนี้ ถ้าพระศาสนจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์และนักบวช ไม่เลือกที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีเมตตากรุณา เรียบง่าย สมถะ รักและรับใช้ อยู่เคียงข้างคนจน เน้นความยุติธรรมในสังคม กล้าละทิ้งความสะดวกสบายและความมั่นคงส่วนตน พระศาสนจักรจะไม่สามารถเป็นประจักษ์พยานที่มีประสิทธิภาพและประกาศข่าวดี ใหม่ได้เลย

• พี่น้องที่รัก จริงๆ นะครับ พระวาจาของพระเจ้าจะถูกจองจำไม่ได้...และพ่อกำลังคิดจริงว่า การ เราต้องประกาศ และไม่จองจำพระวาจาไว้ในกรงทอง “ต้องไม่จองจำไว้ในกรงทอง” หรือกับดักของความร่ำรวยของพระศาสนจักรเองโดยเด็ดขาด เราต้องกล้าออกไป ไม่กลัวที่จะประกาศ ประกาศด้วยชีวิตที่เป็นประจักษ์พยาน เป็นประจักษ์พยานในความยากจนจริงๆ เพื่อเดินเคียงข้างคนยากจน พระศาสนจักรที่จนเพื่อคนจน...


• ครับ พ่อไตร่ตรองจริงๆ พ่อคิดว่า พระเยซูเจ้าถูกเบียดเบียนจนสิ้นพระชนม์... การเบียดเบียนอย่างรุนแรงต่อพระศาสนจักรและต่อคริสตชนก็มีความรุนแรงมาก เหลือเกิน ตามที่พ่อได้เล่าให้ฟังในช่วงต้น... พ่อจึงเชิญชวนและเรียกร้องให้พวกเรา “กล้าหาญประกาศข่าวดีด้วยชีวีเป็นประจักษ์พยาน”


• พ่อมั่นใจครับว่าการเบียดเบียนมีอยู่จริง... แต่การเบียดเบียนและเบียดบังที่น่าเป็นห่วงคือเซฟโซนของชีวิตพระศาสนจักรเอง ความสะดวกสบาย ความร่ำรวย ศาสนสถานและศาสนสมบัติ บ่อยครั้ง เราจองจำตัวเราเองไว้ในกรงทองไม่ยอมเป็นประจักษ์พยานอย่างแท้จริง... พ่อขอให้เราวิงวอนพระเจ้าให้เรากล้าหาญและเด็จเดี่ยวที่จะเป็น ประจักษ์พยานจนสุดแดนแผ่นดิน ประกาศความรักเมตตาของพระเจ้าให้โลกรู้ครับ...

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย