Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2016

ระลึกถึง น.คอร์เนเลียส พระสันตะปาปา และ
น.ชีเปรียน พระสังฆราช มรณสักขี

1คร 15: 12-20 / ลก 8: 1-3

บทอ่านจากพระวรสารตามคำเล่าของนักบุญลูกา

         เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆ ทรงเทศน์สอนและประกาศข่าวดีถึงพระอาณาจักรของพระเจ้า อัครสาวกทั้งสิบสองคนอยู่กับพระองค์ รวมทั้งสตรีบางคนที่พระองค์ทรงรักษาให้พ้นจากปิศาจร้าย และหายจากโรคภัย เช่น มารีย์ที่เรียกว่าชาวมักดาลา ซึ่งปิศาจเจ็ดตนได้ออกไปจากนาง โยอันนา ภรรยาของคูซาข้าราชบริพารของกษัตริย์เฮโรด นางสุสันนา และคนอื่นอีกหลายคน หญิงเหล่านี้สละทรัพย์ของตนมาช่วยเหลือพระองค์และบรรดาอัครสาวก

 (พระวาจาของพระเจ้า)

——————

 ในเวลาที่เราคิดถึงผู้ที่ล่วงหลับ ไปก่อนหน้าเรา เราก็มีความหวัง เรียกว่า “เกิดใหม่ในพระเจ้า” “พบกับใหม่สวรรค์นิรันดร” เรามีความหวัง ดังนั้น การจากกันยังมีสายสัมพันธ์ การล้มหายตายจากไม่ได้พรากเราจนตัดขาด แต่เราหวังว่า เมื่อเราเรียนรู้ ดำรงชีวิต “ด้วยความสัมพันธ์และความรักต่อกัน” เรากำลังต่อเติม ถักถอ สายสัมพันธ์โยงยาวไปในชีวิตหน้า

 ดังคำกล่าวของนักบุญเปาโล เรื่องชีวิตในภายภาคหน้าว่า
 “พระคริสตเจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย เป็นผลแรกของบรรดาผู้ล่วงหลับไปแล้ว”
 เราจึงไม่ควรอยู่อย่างสิ้นหวัง อาดูรเสียนำ้ตาเมื่อมีใครจากไป

 แต่เราควรเสียใจ ถ้าวันนี้ เราไม่ได้ถักถอสายใยผูกพันรักใคร วันนี้ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นเป็นพี่น้องเกื้อกูลทำดีเพื่อผูกพันเป็นคนใกล้กันตลอดไป เราจะสูญเสียโอกาสโยงใยชีวิตต่อเนื่องไปในชีวิตหน้า เพราะเส้นสายความผูกพันที่ขาดตอนไป

 การประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าในพระวรสาร จึงมีความหมายเกี่ยวกับอาณาจักรสวรรค์ เพราะการเยียวยารักษาให้พ้นอำนาจปีศาจ การรักษาให้หายโรคภัย ก็คือ เส้นสายทำดีกับพี่น้อง เพื่อต่อสายใย เพิ่มสายสัมพันธ์กับพี่น้องต่อกัน เป็นภาพของความสัมพันธ์ในประชากรของพระในพระอาณาจักรสวรรค์

 

(Credit จาก Facebook คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์)

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย