Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2016
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
น.นิโคลัส พระสังฆราช
 
อสย 40:1-11 /   มธ 18:12-14
บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว              
   เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “ท่านทั้งหลายคิดอย่างไร ถ้าชายคนหนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัว แล้วแกะตัวหนึ่งบังเอิญหลงทาง เขาจะไม่ปล่อยแกะเก้าสิบเก้าตัวไว้บนภูเขา เพื่อค้นหาแกะตัวที่หลงไปหรือ เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าเขาหาแกะตัวนั้นพบแล้ว เขาจะรู้สึกยินดีที่พบมัน มากกว่ายินดีในแกะเก้าสิบเก้าตัวที่มิได้พลัดหลง     พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็เช่นเดียวกัน ไม่ทรงปรารถนาให้คนธรรมดาๆ เหล่านี้แม้เพียงผู้เดียวต้องพินาศไป”

 (พระวาจาของพระเจ้า)

-------

 อย่าทำให้ตัวเองเหมือน "หลักไม้เลื้อย"
 หรือ อย่าให้ชีวิตเหมือน "พืชล้มลุก"
 เพราะว่า "ไม้ยืนต้น" "ต้นสนที่ยืนต้นทนทานแดดฝนลมหนาว" ที่เป็นความหมายของ "ความเชื่อลงลึก ความยั่งยืนในความสัมพันธ์อันมั่นคงกับพระเจ้า" ไม่ใช่ หลักไม้เลื้อย หรือ พืชล้มลุก

     คำบอกเล่าของประกาศกอิสยาห์ ต้องการชี้ประเด็น ความอ่อนแอในความเชื่อท่ีต้องฟื้นฟู ความหวังที่ขาดการก่อร่างสร้างความเชื่อด้วยความพยายามทำความเข้าใจมากกว่าแบมือรอคอยาว ทำให้การเปรียบเทียบชีวิตไม่ต้องเป็นดัง หลักไม้เลื้อย หรือ พืชาล้มลุก ว่า

 "เสียงหนึ่งกล่าวว่า “จงร้องซิ” ข้าพเจ้าตอบว่า “ข้าพเจ้าจะต้องร้องว่าอย่างไร” เสียงนั้นกล่าวว่า “มนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนต้นหญ้า ความรุ่งเรืองทั้งหมดของเขาเป็นเหมือนดอกไม้ในทุ่ง เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้ลมพัดผ่าน หญ้าก็จะเหี่ยวแห้ง ดอกไม้ก็จะร่วงโรย แน่ทีเดียว ประชากรเป็นเสมือนต้นหญ้า หญ้าเหี่ยวแห้ง ดอกไม้ร่วงโรย แต่พระวาจาของพระเจ้าของเราคงอยู่ตลอดไป”
 ความเชื่อไม่ยั่งยืน เพราะเราไม่ยืนหยัด ไม่มั่นคง
 ความเชื่อล้มหาย ละลาย ตายจากง่าย เพราะเราไม่หยั่งรากให้ลึก เหมือนต้นไม้ใหญ่ แค่รอเกาะเกี่ยวพันหลักเหมือนหลักไม้เลื้อย

 ยืนต้น ยืนด้วยลำแข้ง ยืนให้รากหยั่ง
 เป็น กระบวนการการมีความเชื่อที่มั่นคง
 เป็น กระบวนการการสร้างความหวังในโอกาสพิจารณาผ่านทางเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
 กระบวนการการสร้างความหวัง ดุจดัง ความเข้าใจเรื่อง "แกะที่หายไป" ว่าพระเจ้าไม่ได้ละวาง ปล่อยปะ ผลักไส แต่ เข้าใจ ให้โอกาส ให้เวลาแสวงหา ให้กาลเวลาเยียวยาช่วยเหลือ ที่กระบวนการเสริมสร้าง รดน้ำ ให้ไม้ใหญ่ เติบโต ยืนต้น

 ไม่ได้ รดแค่ฤดู รอดูแค่เทศกาล ที่เป็น หลักการของหลักไม้เลื้อย

 พระเจ้า ใช้กระบวนการ ไถ่กู้ ต่อเนื่อง ยั่งยืน ยาวนาน เพื่อเราจะได้เติบใหญ่ ลงราก หยั่งลึก เป็นไม้ยืนต้นในความเชื่อ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย