Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2016

สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

กท 3:22-29 / ลก 11:27-28

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา                
                    เวลานั้น ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้น สตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่า “หญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริง” แต่พระองค์ตรัสตอบว่า “คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีก

 (พระวาจาของพระเจ้า)

------------

 การมุ่งเน้นความเคร่งครัด เคร่งเครียด เคร่งขรึม เป็นการขาดความรัก
 เพราะความรัก ไม่ทำให้เรา เคร่ง แต่ ผ่อนปรน อ่อนโยน น้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ส่ิงดีใดๆ เกิดขึ้นได้
 ความเคร่งครัด เคร่งเครียด เคร่งขรึม เกิดขึ้นกับผู้คน ที่ "ใจ" ยังไม่ใหญ่ ต้องการขนาบ ตีกรอบ ชี้ทาง ตัดสินมีเกณฑ์
 ดังนั้น จดหมายถึงชาวกาลาเทีย บอกว่า
"ก่อนที่ความเชื่อจะมาถึง ธรรมบัญญัติควบคุมดูแลเราอย่างเคร่งครัด จนกว่าความเชื่อจะถูกเปิดเผย"

 จึงแสดงว่า ความเชื่อมาถึงใคร ก็ผ่านพ้น การถือกฎบีบตนให้เอาดี การถือบัญญัติตัดสินเกณฑ์ว่าใครทำดีได้ ที่อาจจะหุ้มห่อ พฤติกรรมที่อ่อนโยนผ่อนปรน เข้าใจได้ เข้าถึงลึกซึ้ง ที่ไม่ได้พบเจอในคนถือกฎถือเกณฑ์เป็นมาตราการสุดท้าย
 ความเชื่อ ทำให้คนรักโดยไม่มีเงื่อนไข ทำให้คนทำให้กันเสียสละได้โดยไม่เรียกร้อง ทำให้คนชายตามองดูช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ยากไร้โดยไม่มีข้อแม้

 ความเชื่อ โตกว่า บัญญัติ
 ความรัก เป็นความเป็นผู้ใหญ่ ของความเชื่อ
 และ บัญญัติแห่งความรัก จึงมาจากพระเยซูเจ้า หลังจากที่คนเราได้อยู่บัญญัติสิบประการ จนกลับกลายเป็น คนเพื่อคนอื่นจากบัญญัติแห่งความรักที่เป็นที่แสดงออกของความเชื่อนั่นเอง

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย