Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน  โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2016

ระลึกถึง น.ฟรังซิส ชาวอัสซีซี

กท 1:13-24 /  ลก 10:38-42

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา       

 เวลานั้น ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินพร้อมกับบรรดาศิษย์ พระองค์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง สตรีผู้หนึ่งชื่อมารธารับเสด็จพระองค์ที่บ้าน นางมีน้องสาวชื่อมารีย์ซึ่งนั่งอยู่แทบพระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้า คอยฟังพระวาจาของพระองค์ มารธากำลังยุ่งอยู่กับการปรนนิบัติรับใช้จึงเข้ามาทูลว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ไม่สนพระทัยหรือที่น้องสาวปล่อยดิฉันคนเดียวให้ปรนนิบัติรับใช้ ขอพระองค์บอกเขาให้มาช่วยดิฉันบ้าง” แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่า “มารธา มารธา เธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนัก สิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียว มารีย์ได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะไม่มีใครเอาไปจากเขาได้

 (พระวาจาของพระเจ้า)

---------

 ส่วนที่ดีที่สุดที่เราเลือก

เลือกที่จะใหญ่โต ด้วยการกดขี่ ให้คนอื่นเล็กลง

เลือกที่จะเด่นดัง ด้วยการ ดับแสงแห่งพยายามของผู้อื่นให้สิ้นไป

เลือกที่จะมีชื่อเสียง ด้วยการ ทำชื่อเสีย ให้คนอื่นพังพินาศไป

เรา "อย่า" เป็นใหญ่ เด่นดัง มีชื่อเสียง ด้วยวิธี "ไร้รัก ไร้เมตตา ไร้หัวใจ"

 เพราะว่า "พี่น้อง" ก็คือ คนที่ทำให้เราเจริญงอกงามขึ้นเพราะความช่วยเหลือเกื้อกูล พี่น้องก็คือ สนามงานแห่งความรักที่ทำให้พัฒนาจิตใจของเรา ด้วยการให้เวลา ให้การรับฟัง ให้โอกาสเสมอ พี่น้องก็คือ บุคคลที่ทำให้เราเห็นพระพักตร์ของพระเจ้าชัดเจน ในความยากไร้ ในความช่วยเหลือที่เรายื่นมือออกไป ในเวลาที่เรา "ออกจากตัวเอง"

 ดังคำของจดหมายถึงชาวกาลาเทีย ที่บอกว่า “ผู้ที่เคยข่มเหงพวกเรา บัดนี้กลับมาประกาศความเชื่อที่เขาเคยพยายามจะทำลาย” เขาเหล่านั้นจึงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะข้าพเจ้า"

 การถวายเกียรติแด่พระเจ้า ไม่ใช่ การยอยอปอปั้นพระ หรือ นำของกินของถวายมากมายก่ายกอง แต่ทำให้พี่น้องเสียหน้า เสียหาย เสียชื่อเสียง หรือ ทำให้พี่น้องทุกข์ยากอดอยาก ขาดแคลน เพราะว่า การทำอย่างนี้ ก็ทำต่อพระเจ้าองค์ความรัก เมื่อเราขาดความรัก ต่อพี่น้อง
 ดังนั้น "ส่วนที่ดีที่สุด" ที่มารีย์ได้เลือก ไม่ใช่ เอาใจ เอางาน หรือ เอาหน้า

 แต่เป็น "ฟังให้เข้าใจ ออกไปแล้วจงทำ ทำเพราะความรักต่อพีน้อง" ที่เป็นส่วนที่ดีที่สุดที่เราควรเลือกไว้

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย