Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระวาจามีความเป็นอยู่จริง

10.      ผู้ที่รู้จักพระวาจาของพระเจ้าก็รู้จักความหมายใหม่ของสิ่งสร้างทั้งปวงอย่างสมบูรณ์ด้วย เพราะถ้าสรรพสิ่ง "ดำรงอยู่เป็นระเบียบ" ในพระองค์ซึ่งทรงดำรงอยู่ "ก่อนสรรพสิ่ง" (เทียบ คส 1:17) ผู้ที่ตั้งรากฐานชีวิตของตนไว้บนพระวาจาก็ย่อมสร้างชีวิตนี้ให้คงอยู่อย่างมั่นคงตลอดไปด้วย อันที่จริงพระวาจาของพระเจ้าผลักดันเราให้เปลี่ยนความหมายของความเป็นจริง ผู้นิยมความเป็นจริงก็คือผู้ที่ยอมรับว่าพระวาจาของพระเจ้าเป็นพื้นฐานให้ทุกสิ่งตั้งอยู่ได้[1] ในปัจจุบันเราต้องการวิธีคิดแบบนี้มากยิ่งขึ้น เพราะสิ่งต่างๆมากมายที่เราคิดว่าเป็นรากฐานของชีวิตและเป็นความหวังของเรานั้นปรากฏว่าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทรัพย์สิน ความสุข และอำนาจแสดงให้เห็นไม่ช้าก็เร็วว่าตนไม่อาจทำให้ความปรารถนาลึกซึ้งในใจของมนุษย์อิ่มได้ มนุษย์ต้องการพื้นฐานที่มั่นคงเพื่อก่อสร้างชีวิตของตน รากฐานนี้จะต้องคงอยู่แม้เมื่อความแน่ใจของมนุษย์หมดไปแล้วด้วย ใช่แล้วเพราะ "ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระวาจาของพระองค์นั้นมั่นคงเหมือนสวรรค์อยู่ตลอดไป ความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกยุคทุกสมัย" (สดด 119:89-90) ผู้ที่ก่อสร้างบนพระวาจานี้ จึงสร้างบ้านชีวิตของตนไว้บนหิน (เทียบ มธ 7:24) ขอให้ใจของเราทูลพระเจ้าได้ทุกวันว่า "พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยและทรงเป็นโล่กำบังของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความหวังในพระวาจาของพระองค์" (สดด 119:114) และทำอย่างนักบุญเปโตรได้ทุกวันคือวางใจในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า "เมื่อพระองค์มีพระดำรัส ข้าพเจ้าก็จะลงอวน" (ลก 5:5)[1] Benedictus XVI, Homilia ad celebrationem Horae Tertiae, prima ineunte Generali Congregatione Synodi Episcoporum (6 Octobris 2008): AAS 100 (2008), 758-761.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย