Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

อารัมภบทของพระวรสารนักบุญยอห์นช่วยแนะนำ

5.       ข้าพเจ้าปรารถนาใช้พระสมณลิขิตเตือนฉบับนี้ ช่วยทำให้คำแนะนำของสมัชชามีผลจริงจังต่อชีวิตของพระศาสนจักร ให้แต่ละคนมีความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวกับพระคัมภีร์ อธิบายความหมายพระคัมภีร์ในการสอนคำสอนและพิธีกรรม ศึกษาค้นคว้าด้านวิชาการ เพื่อพระคัมภีร์จะได้ไม่เป็นเพียงถ้อยคำของอดีต แต่เป็นถ้อยคำที่มีชีวิตในปัจจุบันนี้ด้วย เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงอยากแสดงและพิจารณาผลงานของสมัชชานี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยคิดคำนึงอยู่เสมอถึงอารัมภบทของพระวรสารนักบุญยอห์น (ยน 1:1-18) ที่สื่อให้เรารู้พื้นฐานของชีวิตของเราว่าพระวจนาตถ์ซึ่งประทับอยู่กับพระเจ้าแล้วตั้งแต่แรกเริ่ม ได้ทรงรับธรรมชาติมนุษย์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางเรา" (เทียบ ยน 1:14) ข้อความนี้วิเศษสุดเพราะสรุปสาระสำคัญทั้งหมดของความเชื่อในพระคริสตเจ้าไว้ จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้พบและติดตามพระคริสตเจ้า ยอห์นซึ่งธรรมประเพณีบอกว่าเป็นศิษย์คนนั้น "ที่พระเยซูเจ้าทรงรัก" (ยน 23:23; 20:2; 21:7,20) ได้มีความมั่นใจอย่างลึกซึ้งว่าพระเยซูเจ้าคือพระปรีชาญาณของพระเจ้าซึ่งรับสภาพมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นพระวจนาตถ์นิรันดรของพระเจ้า และทรงมาเป็นมนุษย์ที่ตายได้[1] ขอให้ยอห์น "ผู้ได้เห็นและมีความเชื่อ" (ยน 20:8) ช่วยพวกเราให้เอนกายชิดพระอุระของพระเยซูเจ้า (เทียบ ยน 13:25) ที่ "โลหิตและน้ำได้ไหลออกมา" (ยน 19:34) เป็นสัญลักษณ์ศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร พวกเราจงปฏิบัติตามแบบฉบับของยอห์นอัครสาวกและผู้ได้รับการดลใจให้นิพนธ์พระคัมภีร์ ปล่อยให้พระจิตเจ้าทรงนำเราให้มีความรักต่อพระวาจาของพระเจ้ามากยิ่งๆขึ้น ด้วยเถิด[1] Cfr. Benedictus XVI. Angelus (4 Januarii 2009): Insegnamenti V. 1 (2009), 13.
ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย