"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

คุณปัญจมากรณ์ คัมภีร์จรัสพรประสบการณ์ผู้เข้าอบรม Bibliodrama
คุณปัญจมากรณ์ คัมภีร์จรัสพร   

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอภิบาลและประกาศข่าวดีคณะพระหฤทัยฯ

             ได้เข้ารับการอบรม Bibliodrama ในเดือนกรกฎาคม 2014 ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานอภิบาลและประกาศข่าวดี คณะพระหฤทัยที่จะพัฒนาบุคลกร และเพื่อนพระหฤทัยให้ได้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้วิธีการใหม่ๆ ในการสอนพระคัมภีร์ หลังจากจบการอบรมหลักสูตร ที่บ้านผู้หว่าน ก็มีโอกาสนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในกิจกรมต่างมากมาย รวมทั้งในชีวิตประจำวันด้วย เช่น

ในการฝึกสมาธิให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ร่วมกับ ซิสเตอร์กัลยา ตรีโสภา การนำเข้าเงียบบุคลากรฝ่ายการศึกษา การอบรมฝึกผู้นำ BEC การนำสมาธิให้กับกลุ่มเพื่อนพระหฤทัยฯ การจัดสัมมนาและอบรมต่างๆ การทำค่ายคำสอนที่วัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน การจัดค่ายคุณธรรมที่วัดนักบุญเทเรซา น่าน ค่ายคุณธรรมที่โรงเรียนไม้ไผ่ (Bamboo School) ซึ่งก็ถือว่า Bibliodrama เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย ส่วนในชีวิตส่วนตัวมักจะชอบใช้ บทภาวนาเพื่อสันติ O SINNORE FA DI ME เป็นบทรำพึงส่วนตัวในทุกวันและทุกครั้งที่จะออกไปทำงานแพร่ธรรม ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอมอบตัวเองไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือ นำความรักและสันติสุขไปสู่ทุกคนที่อยู่รอบข้างด้วยเถิดพระเจ้าข้า
   bibliodrama043
         อย่างไรก็ตาม ขอขอบพระคุณที่ได้ให้ข้าพเจ้ามีโอกาสที่ดีที่ได้เรียนรู้วิธีการอีกรูปแบบหนึ่ง และได้เครื่องมือที่ถือว่าดีที่สุดในเวลานี้ที่จะเข้าหาผู้คน และดึงผู้คนให้ได้มีโอกาสเข้าใกล้ชิดกับพระอย่างเรียบง่ายและเกิดสันติภายในจิตใจ ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับพวกเราอย่างเต็มที่ เต็มกำลังและเต็มความสามารถ ขอบพระคุณค่ะ

bibliodrama044
bibliodrama045เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก