"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

หีบพันธสัญญานำภัยพิบัติมาสู่ชาวฟีลิสเตียa

5 1เมื่อชาวฟีลิสเตียยึดหีบพันธสัญญาของพระเจ้าได้ เขาหามหีบจากเอเบนเอเซอร์ไปที่เมืองอัชโดดb 2ชาวฟีลิสเตียนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้าไปตั้งไว้ข้างรูปเทพเจ้าดาโกนcในวิหาร 3วันต่อมา ชาวเมืองอัชโดดลุกขึ้นไปที่วิหารของเทพเจ้าดาโกนd ก็เห็นรูปของเทพเจ้าล้มคว่ำหน้าอยู่กับพื้นตรงหน้าหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ เขาจึงช่วยกันยกรูปเทพเจ้าดาโกนขึ้นตั้งไว้ที่เดิม 4เช้าตรู่วันต่อมา เขาลุกขึ้นไปที่วิหาร ก็เห็นว่ารูปของเทพเจ้าดาโกนล้มคว่ำหน้าอยู่กับพื้นตรงหน้าหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์อีก ครั้งนี้ศีรษะและมือทั้งสองข้างของรูปเทพเจ้าดาโกนหักตกอยู่ที่ธรณีประตู เหลือแต่ลำตัวของเทพเจ้าดาโกนเท่านั้นที่ไม่แตกe 5เพราะเหตุนี้ บรรดาสมณะของเทพเจ้าดาโกน และทุกคนที่เข้าในวิหารของเทพเจ้าดาโกนที่เมืองอัชโดดจึงไม่เหยียบธรณีประตูจนถึงทุกวันนี้f

6พระยาห์เวห์ทรงลงโทษชาวเมืองอัชโดดอย่างหนัก จนเขากลัวมาก ทรงบันดาลให้คนที่อยู่ในเมืองอัชโดดและบริเวณใกล้เคียงเป็นฝีg 7เมื่อชาวอัชโดดเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา ก็พูดว่า “เราไม่ต้องการให้หีบพันธสัญญาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลอยู่กับเราอีกต่อไป เพราะพระองค์ทรงลงโทษพวกเราและดาโกนเทพเจ้าของเราอย่างหนัก” 8เขาจึงส่งคนไปเรียกหัวหน้าชาวฟีลิสเตียทั้งห้าคนมาชุมนุมกัน ถามว่า “เราจะทำอย่างไรดีกับหีบพันธสัญญาของพระเจ้าแห่งอิสราเอล” เขาเหล่านั้นตอบว่า “จงเอาหีบพันธสัญญาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลไปไว้ที่เมืองกัทเถิด” ดังนั้น เขาจึงนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลไปที่นั่น 9แต่เมื่อเขานำหีบพันธสัญญาไปไว้ที่นั่นแล้ว พระยาห์เวห์ก็ทรงลงโทษเมืองนั้นอย่างหนักจนทุกคนตกใจกลัวมาก ทรงลงโทษชาวเมืองให้เกิดเป็นฝีกันหมดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 10เขาจึงส่งหีบพันธสัญญาของพระเจ้าไปไว้ที่เมืองเอโครน แต่เมื่อหีบพันธสัญญาของพระเจ้ามาถึงเมืองเอโครน ชาวเมืองเอโครนก็พากันร้องว่า “เขานำหีบพันธสัญญาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลมาไว้ที่นี่ ก็เพื่อจะฆ่าพวกเราทั้งหมด” 11เขาจึงส่งคนไปเรียกหัวหน้าชาวฟีลิสเตียทั้งห้าคนมาชุมนุมอีกแล้วกล่าวว่า “จงส่งหีบพันธสัญญาของพระเจ้าแห่งอิสราเอลกลับไปที่เดิมเถิด มิฉะนั้น เราทุกคนจะถูกฆ่าตายหมด” ชาวเมืองทุกคนต่างตกใจกลัวมาก เพราะพระเจ้าทรงลงโทษเขาอย่างหนัก 12ผู้ที่รอดตายก็เป็นฝี ชาวเมืองร้องคร่ำครวญเสียงดังขึ้นไปถึงฟ้า

 

5 a ชาวฟีลิสเตียและเทพเจ้าดาโกนของเขา (ดู วนฉ 16:23 เชิงอรรถ d) ต้องเผชิญภัยพิบัติเพราะล่วงเกินความศักดิ์สิทธิ์ของหีบพันธสัญญาซึ่งเป็นที่ประทับของพระยาห์เวห์ (1 ซมอ 6:7 เชิงอรรถ c)

b เมืองอัชโดดเป็นเมืองหนึ่งในห้าเมืองของชาวฟีลิสเตียเช่นเดียวกับเมืองกัท (ข้อ 8) และเอโครน (ข้อ 10) (ดู 6:17; ยชว 13:2 เชิงอรรถ b)

c “ข้างรูปเทพเจ้าดาโกน” ชาวฟีลิสเตียนำหีบพันธสัญญามาตั้งไว้ข้างรูปเทพเจ้าของตน เป็นเครื่องหมายว่า เทพเจ้าดาโกนสามารถชนะพระยาห์เวห์ของชาวอิสราเอล

d “ไปยังวิหารของเทพเจ้าดาโกน” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ข้อความนี้ไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู

e “ลำตัวของเทพเจ้าดาโกน” แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ดาโกน” เฉยๆ

f การไม่เหยียบธรณีประตูเป็นธรรมเนียมโบราณที่แพร่หลายทั่วไป เพราะคนโบราณคิดว่าธรณีประตูเป็นที่อาศัยของจิตต่างๆ

g “ฝี” ในที่นี้อาจหมายถึงริดสีดวงทวาร ชาวอิสราเอลเล่าเรื่องนี้ถึงชาวฟีลิสเตียเป็นเรื่องชวนหัว

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก