"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)


(ไฟล์ "เสียงวรสาร" โดย วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ กรุงเทพฯ)

4 1เจ้านาย จงให้ทาสของท่านได้รับความยุติธรรมตามความเหมาะสม ท่านรู้แล้วว่า ท่านก็มีเจ้านายองค์หนึ่งในสวรรค์เช่นเดียวกัน

จิตตารมณ์การแพร่ธรรม

2จงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอ อย่าละเลยที่จะขอบพระคุณ 3จงภาวนาสำหรับเราด้วย เพื่อพระเจ้าจะทรงเปิดโอกาสให้เราประกาศพระวาจาสอนธรรมล้ำลึกเรื่องพระคริสตเจ้าa เพราะการสอนธรรมล้ำลึกนี้เอง ข้าพเจ้าจึงต้องถูกจองจำ 4จงภาวนาเพื่อให้ข้าพเจ้าเทศน์สอนได้ตามหน้าที่

5จงใช้ทุกโอกาสเพื่อปฏิบัติตนต่อคนต่างศาสนาด้วยความเฉลียวฉลาดรอบคอบ 6จงให้คำพูดของท่านอ่อนโยนและถูกกาลเทศะอยู่เสมอb จงรู้จักตอบทุกคนอย่างดีที่สุด

ข่าวส่วนตัว

7ทีคิกัสจะแจ้งให้ท่านรู้ข่าวของข้าพเจ้า เขาเป็นน้องที่รัก เป็นเพื่อนร่วมงานรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างซื่อสัตย์ 8ข้าพเจ้าส่งเขามาพบท่านก็เพื่อท่านจะได้รู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ของเราc และเพื่อให้กำลังใจท่าน 9เขามาพร้อมกับโอเนสิมัสน้องที่รักและซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นชาวเมืองเดียวกันกับท่าน เขาทั้งสองคนจะเล่าเรื่องทั้งหมดที่กำลังเกิดขึ้นที่นี่ให้ท่านรู้

คำทักทายdและคำอวยพร

10อาริสทารคัสซึ่งถูกจองจำพร้อมกับข้าพเจ้า และมาระโกลูกพี่ลูกน้องของบารนาบัส ขอฝากความคิดถึงท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าเคยกำชับท่านเรื่องมาระโกแล้ว ถ้าเขามา ก็จงต้อนรับเขาอย่างดี 11เยซูผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ายุสตัสก็ขอฝากความคิดถึงมาเช่นเดียวกัน ในบรรดาพี่น้องชาวยิวมีเพียงสามคนนี้เท่านั้นที่ร่วมงานกับข้าพเจ้าเพื่อพระอาณาจักรของพระเจ้า เขาเหล่านี้เป็นกำลังใจของข้าพเจ้า 12เอปาฟรัสซึ่งเป็นชาวเมืองเดียวกันกับท่านขอฝากความคิดถึงมาด้วย ผู้รับใช้ของพระคริสตเยซูผู้นี้มีความอุตสาหะอธิษฐานภาวนาเพื่อท่านอยู่เสมอ ท่านจะได้ยืนหยัดมั่นคงตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ 13ข้าพเจ้ายืนยันได้ว่า เขาตรากตรำทำงานหนักเพื่อท่านทั้งหลาย เพื่อคริสตชนที่เมืองเลาดีเซียและที่เมืองฮีเอราโปลิส 14ลูกาแพทย์ที่รัก และเดมาสขอฝากความคิดถึงท่าน

15จงนำความคิดถึงไปให้แก่พี่น้องที่เมืองเลาดีเซีย และให้แก่นิมฟาและพระศาสนจักรที่ชุมนุมกันที่บ้านของเธอ 16เมื่อได้อ่านจดหมายฉบับนี้ในหมู่ท่านทั้งหลายแล้ว จงส่งต่อไปให้พระศาสนจักรที่เมืองเลาดีเซียอ่านด้วย และท่านจงอ่านจดหมายของข้าพเจ้าที่มีถึงชาวเลาดีเซียe 17บอกอารคิปปัสด้วยว่า “จงเอาใจใส่ศาสนบริการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบหมาย และจงพยายามทำให้สำเร็จ”

18ข้าพเจ้าเปาโลเขียนคำทักทายนี้ด้วยมือของข้าพเจ้า จงระลึกถึงข้าพเจ้าผู้ถูกจองจำ ขอพระหรรษทานสถิตกับท่านทั้งหลายเทอญf

 

4 a สำเนาโบราณบางฉบับว่า เรื่องพระเจ้า (เทียบ 2:2)

b แปลตามตัวอักษรได้ว่า ใส่เกลือให้มีรสชาติ ซึ่งเป็นสำนวนกรีกโบราณที่ใช้กันมาก (เทียบ มก 9:50)

c สำเนาโบราณบางฉบับว่า เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้สภาพความเป็นอยู่ของท่าน

d เกี่ยวกับอาริสทารคัส ดู กจ 19:29 เกี่ยวกับมาระโก ดู กจ 12:12 เชิงอรรถ d ในพันธสัญญาใหม่เราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับ เยซู ผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ายุสตัส ผู้นี้ แต่นามนี้มีใช้กันมากในหมู่ชาวยิวและชาวยิวกลับใจ (ดู กจ 1:23; 18:27) เอปาฟรัสเกิดที่เมืองโคโลสี (ดังนั้นจึงไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับเอปาโฟรดิทัส ซึ่งมาจากเมืองฟีลิปปี ฟป 2:25; 4:18) เปาโลส่งเขาไปประกาศข่าวดีที่เมืองโคโลสีซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา (คส 1:7) ลูกาคือผู้นิพนธ์พระวรสารและหนังสือกิจการอัครสาวก ได้ร่วมเดินทางไปกับเปาโลในการเดินทางครั้งที่สามช่วงสุดท้าย (กจ 20:5ฯ) ได้อยู่กับเปาโลจนกระทั่งมาถึงกรุงโรม (กจ 27:1ฯ) และเมื่อเปาโลถูกจองจำ เขาก็ยังอยู่เคียงข้างเปาโลด้วย (ดู ฟม 24) และจะอยู่กับเปาโลอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเปาโลถูกจับเป็นครั้งที่สอง (2 ทธ 4:11 ถ้าข้อมูลเรื่องเวลาเกี่ยวกับจดหมายการอภิบาลเชื่อถือได้) เกี่ยวกับเดมาส (ดู 2 ทธ 4:10; ฟม 24) ไม่มีใครรู้ว่าสตรีที่ชื่อนิมฟา (หรือบุรุษที่ชื่อนิมฟัส) เป็นใคร อาคริปปัสในข้อ 17 อาจเป็นบุตรของฟีเลโมน (ฟม 2) เราไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาให้เขาประกอบศาสนบริการอะไร

e เปาโลต้องการให้อ่านจดหมายของตนในการชุมนุมของคริสตชน (1 ธส 5:27) แล้วให้ส่งจดหมายนั้นต่อไปยังพระศาสนจักรในเมืองใกล้เคียง (ดู 2 คร 1:1) จดหมายที่จะต้องนำจากเมืองเลาดีเซียมาอ่านที่เมืองโคโลสีนั้นอาจจะเป็นจดหมายที่เปาโลเขียนถึงชาวเอเฟซัสก็เป็นได้

f สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า อาเมน (ฟป 4:20 เทียบ ฟป 4:23)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก