"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

กาอินและอาแบลa

4 1มนุษย์มีเพศสัมพันธ์กับเอวาภรรยาของตน นางก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดกาอิน เอวาพูดว่า “ดิฉันได้ลูกชายมาเดชะพระยาห์เวห์”b 2ต่อมานางก็ให้กำเนิดน้องชายของกาอินชื่ออาแบล อาแบลเป็นคนเลี้ยงแกะ ส่วนกาอินเป็นคนเพาะปลูก 3วันหนึ่ง กาอินนำผลที่เกิดจากแผ่นดินมาถวายเป็นบูชาแด่พระยาห์เวห์ 4ส่วนอาแบลนำแกะที่เกิดจากฝูงรุ่นแรกและไขมันแกะมาถวายด้วย พระยาห์เวห์พอพระทัยอาแบลและเครื่องบูชาของเขา 5แต่ไม่พอพระทัยกาอินและเครื่องบูชาของเขาc กาอินโกรธมากหน้าตาบึ้งตึง 6พระยาห์เวห์ตรัสถามกาอินว่า “ท่านโกรธหน้าตาบึ้งตึงทำไม 7ถ้าท่านทำดี ท่านย่อมเงยหน้าขึ้นได้ แต่ถ้าท่านทำไม่ดี บาปกำลังหมอบอยู่ที่ประตู คอยตะครุบตัวท่าน แต่ท่านจะต้องเอาชนะมันให้ได้”d 8กาอินพูดกับอาแบลน้องชายว่า “เราจงไปในทุ่งนากันเถิด”e ขณะที่ทั้งสองคนอยู่ในทุ่งนา กาอินก็ลงมือทำร้ายอาแบลน้องชายและฆ่าเสีย

          9พระยาห์เวห์ตรัสถามกาอินว่า “อาแบลน้องชายท่านอยู่ที่ไหน” เขาทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่ทราบ ข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลน้องหรือ” 10พระองค์ตรัสว่า “ท่านทำอะไรลงไป เลือดของน้องชายท่านจากพื้นดินร้องดังมาถึงเรา 11บัดนี้ ท่านจะต้องถูกสาปแช่งให้ออกไปจากแผ่นดินที่อ้าปากรับโลหิตของน้องชายที่ท่านฆ่า 12เมื่อท่านเพาะปลูก แผ่นดินจะไม่ให้ผลแก่ท่านอีก ท่านจะต้องเร่ร่อนหลบหนีไปบนแผ่นดิน” 13กาอินทูลพระยาห์เวห์ว่า “โทษของข้าพเจ้าหนักเกินกว่าจะแบกรับได้ 14ดูซิ วันนี้พระองค์ทรงขับไล่ข้าพเจ้าออกจากแผ่นดินนี้ ข้าพเจ้าต้องหลบซ่อนจากพระพักตร์พระองค์ เร่ร่อนหนีหน้าผู้คนบนแผ่นดิน ใครพบข้าพเจ้าก็จะฆ่าข้าพเจ้า” 15พระยาห์เวห์ตรัสตอบว่า “ไม่ได้ ใครฆ่ากาอินจะถูกแก้แค้นเป็นเจ็ดเท่า” และพระยาห์เวห์ทรงทำเครื่องหมายไว้ที่ตัวกาอินf เพื่อเตือนคนที่พบไม่ให้ฆ่าเขา 16กาอินออกไปพ้นพระพักตร์พระยาห์เวห์ และอาศัยอยู่ในแผ่นดินโนดg ทางตะวันออกของเอเดน

 ลูกหลานของกาอินh  

17กาอินมีเพศสัมพันธ์กับภรรยา นางก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดเอโนค กาอินสร้างเมืองขึ้น และเรียกเมืองนั้นตามชื่อบุตรของตนว่าเอโนค 18เอโนคเป็นบิดาของอิราด และอิราดเป็นบิดาของเมหูยาเอล เมหูยาเอลเป็นบิดาของเมธูชาเอล และเมธูชาเอลเป็นบิดาของลาเมค 19ลาเมคมีภรรยาสองคน คนแรกชื่ออาดาห์ อีกคนหนึ่งชื่อศิลลาห์ 20อาดาห์ให้กำเนิดยาบาล ผู้เป็นบิดาของคนเลี้ยงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในกระโจม 21น้องชายของเขาชื่อยูบาล เป็นบิดาของนักดนตรีทุกคนที่ดีดพิณและเป่าขลุ่ย 22ส่วนศิลลาห์ให้กำเนิดทูบัลกาอิน ซึ่งเป็นบิดาของช่างทองสัมฤทธิ์ และช่างเหล็กทุกคนi น้องสาวของทูบัลกาอินชื่อนาอามาห์

          23ลาเมคพูดกับภรรยาทั้งสองคนของตนว่า

          “อาดาห์และศิลลาห์เอ๋ย จงฟังเสียงของฉันเถิด

                    ภรรยาของลาเมคเอ๋ย จงตั้งใจฟังคำพูดของฉันเถิด

          ฉันฆ่าคนหนึ่งที่ทำให้ฉันบาดเจ็บ

                    ฉันฆ่าเด็กคนหนึ่ง เพราะเขาทำให้ฉันเป็นแผล

          24ถ้ากาอินจะถูกแก้แค้นเป็นเจ็ดเท่า

                    ลาเมคจะถูกแก้แค้นเป็นเจ็ดสิบเจ็ดเท่า”j

 เสทและลูกหลานk

          25อาดัมมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาอีก นางให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง เรียกชื่อว่าเสท นางพูดว่า “เพราะพระเจ้าประทานlบุตรชายอีกคนหนึ่งแก่ข้าพเจ้าแทนอาแบล ซึ่งถูกกาอินฆ่า” 26เสทมีบุตรชายคนหนึ่งด้วย ซึ่งเขาตั้งชื่อว่าเอโนช สมัยนั้นผู้คนเริ่มเรียกขานพระนามพระยาห์เวห์m

 

4 a เรื่องที่เล่านี้มีภูมิหลังเป็นสังคมมนุษย์ที่พัฒนาขึ้นมากแล้ว เพราะกล่าวถึงการนมัสการพระเจ้าที่เป็นระบบแล้ว มีมนุษย์คนอื่นที่อาจฆ่ากาอินได้ และมีเผ่าที่จะมาป้องกันสมาชิกของตน เป็นไปได้ว่า เรื่องนี้แต่เดิมไม่ใช่เป็นเรื่องของบุตรคนแรกของอาดัม แต่เป็นเรื่องของบรรพบุรุษของชาวเคไนต์ (ดู กดว 24:21 เชิงอรรถ k) ตำนานยาห์วิสต์นำเรื่องนี้มาเล่าว่าเกิดขึ้นในสมัยแรกเพื่อจะมีความหมายสากลสำหรับมนุษยชาติ เมื่อมนุษย์กบฏต่อพระเจ้าแล้ว ก็ยังทำลายล้างกันเองระหว่างพี่น้อง

บทบัญญัติให้รักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ซึ่งสรุปธรรมบัญญัติทั้งหมดก็มีไว้เพื่อแก้ไขความผิดทั้งสองประการนี้ (มธ 22:40)

b ข้อความประโยคนี้แสดงความยินดีของหญิงคนแรก ซึ่งแม้จะต้องเป็นทาสของสามี ก็ยังพบว่าคนเป็นมารดาของบุตรชาย

ในที่นี้การเล่นคำ ชื่อกาอิน (qain) มีรากศัพท์คล้ายกับ “ได้มา” (qanah)

c พระเจ้าทรงโปรดปรานคนน้องมากกว่าคนพี่ ความคิดนี้พบได้บ่อยๆ ในหนังสือปฐมกาล (อิสอัคมากกว่าอิชมาเอลในบทที่ 21; ยาโคบมากกว่าเอซาว ใน 25:23 และบทที่ 27; ราเคลมากกว่าเลอาห์ ใน 29:15-30) และตลอดพันธสัญญาเดิม (1 ซมอ 16:12; 1 พกษ 2:15) การที่ทรงโปรดปรานน้องมากกว่าพี่นี้แสดงถึงความเป็นอิสระของพระเจ้าในการเลือก พระองค์ไม่ทรงถือตามมาตรฐานความยิ่งใหญ่ของมนุษย์และเอาพระทัยใส่ต่อผู้ต่ำต้อย

d เป็นการแปลโดยประมาณจากต้นฉบับที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งดูเหมือนกล่าวถึงการล่อลวงซึ่งคุกคามผู้ไม่มีความพร้อมที่จะต่อสู้กับการผจญ แต่ผู้ที่พร้อมสามารถเอาชนะได้ เป็นการยืนยันอิสรภาพของมนุษย์

e ต้นฉบับภาษาฮีบรูละ “เราจงไปในทุ่งนากันเถิด”

f “'เครื่องหมายไว้ที่ตัวกาอิน” ไม่ใช่ตราแสดงความอัปยศ แต่เป็นเครื่องหมายแสดงการปกป้อง เป็นการชี้ว่ากาอินเป็นสมาชิกของเผ่าซึ่งถือกฎการแก้แค้นให้คนในเผ่า (เลือดแก้แค้นด้วยเลือด)

g “โนด” เป็นชื่อสถานที่ที่เราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน อาจเป็นการเล่นคำ กาอิน “เร่ร่อน” (nad) ในดินแดน “โนด” (nod)

h เป็นลำดับวงศ์ตระกูลส่วนหนึ่งจากตำนานยาห์วิสต์ เราจะพบชื่อเดียวกันแต่คนละรูปแบบในลำดับวงศ์ตระกูลของเสทจากตำนานสงฆ์ ระหว่างชื่อของเคนาน และลาเมค (5:12-28) ลำดับวงศ์ตระกูลนี้ดูจะไม่เข้ากับเรื่องของกาอิน บุตรของอาดัมที่ต้องเร่ร่อนไปตลอดชีวิต เพราะลำดับวงศ์ตระกูลนี้กล่าวว่ากาอินเป็นคนแรกที่สร้างเมือง และเป็นบรรพบุรุษของผู้เลี้ยงสัตว์ นักดนตรี ช่างเหล็กและบางทีโสเภณีด้วย (ดูข้อ  22 เชิงอรรถ i) เพราะโสเภณีนำความสนุกและความรื่นรมย์มาให้สังคมเมือง   

ผู้เขียนตำนานยาห์วิสต์คิดว่าความเจริญดังกล่าวมาจากเชื้อสายของกาอินซึ่งถูกสาปแช่ง

i “บิดาของช่าง…ทุกคน” มาจากต้นฉบับภาษาอาราเมอิก (ทาร์กุม) (ดู ข้อ 20-21) ภาษาฮีบรูว่า “ผู้ทำเครื่องทองสัมฤทธิ์และเหล็กทุกชนิด” คนเลี้ยงสัตว์ นักดนตรีและช่างโลหะเป็นสามอาชีพซึ่งมีบรรพบุรุษที่มีชื่อคล้ายกับอาชีพ เช่น ยาบาล (ybl “นำ”) ยูบาล (yobel “แตรเขาสัตว์”) ทูบัล (ชื่อชนเผ่าทางเหนือ 10:2 อาศัยอยู่ในถิ่นที่มีแร่โลหะจำนวนมาก) ในภาษาเซมิติกอื่นๆ กาอินแปลว่า “ช่างเหล็ก” นาอามาห์ แปลว่า “คนงาม” “น่ารัก” “โสภา” อาจเป็นต้นกำเนิดของ “อาชีพโสเภณี” ซึ่งพระคัมภีร์เลี่ยงไม่กล่าวถึง

j บทเพลงที่มีสาระดุร้ายนี้แต่งขึ้นเป็นเกียรติแก่หัวหน้าชนเผ่าหนึ่งในทะเลทรายชื่อลาเมค พระคัมภีร์บันทึกเพลงบทนี้ไว้ที่นี่เพื่อแสดงว่าลูกหลานของกาอินมีแต่ความโหดร้ายยิ่งขึ้นเสมอ

k เป็นลำดับวงศ์ตระกูลดั้งเดิมอีกส่วนหนึ่ง

l พระคัมภีร์อธิบายความหมายของชื่อเสท (ภาษาฮีบรู shet) ว่ามาจากคำ “ทรงให้,ประทาน” (shat)

m ในต้นฉบับภาษากรีกว่า “มนุษย์ผู้นี้เป็นคนแรกที่เรียกขาน….” ตำนานเอโลฮิสต์และตำนานสงฆ์กล่าวว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยพระนาม “ยาห์เวห์” ในภายหลัง คือ สมัยโมเสสเท่านั้น (อพย 3:14 ดู อพย 3:13 เชิงอรรถ g; 6:2)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก