"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

พระเจ้าทรงทดสอบประชากรในถิ่นทุรกันดารa

8 1ท่านทั้งหลายจะต้องจำใส่ใจ ปฏิบัติตามบทบัญญัติทุกข้อที่ข้าพเจ้าสั่งท่านในวันนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อท่านจะได้มีชีวิตและมีจำนวนมากขึ้น เข้าไปครอบครองแผ่นดินซึ่งพระยาห์เวห์ทรงสาบานไว้กับบรรพบุรุษของท่าน 2จงระลึกว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงนำท่านให้เดินทางผ่านถิ่นทุรกันดารตลอดเวลาสี่สิบปี ทรงให้ท่านพบอุปสรรค เพื่อทดสอบดูว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไร จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์หรือไม่ 3พระองค์ทรงทำให้ท่านพบอุปสรรค ทรงปล่อยให้หิวโหย แล้วประทานมานนาเป็นอาหารเลี้ยงท่าน ซึ่งเป็นอาหารที่ทั้งท่านและบรรพบุรุษไม่เคยรู้จักมาก่อน เพื่อจะสอนท่านว่า มนุษย์มิได้มีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเท่านั้น แต่มีชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระยาห์เวห์b 4ในระหว่างสี่สิบปีนี้ เสื้อผ้าที่ท่านสวมอยู่ไม่เปื่อยยุ่ย และเท้าของท่านก็ไม่พองบวมเลย

5จงใคร่ครวญดูเถิดว่า พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงตีสอนท่านเช่นเดียวกับบิดาตีสอนบุตรของตน 6ดังนั้น จงปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน และดำเนินชีวิตตามหนทางที่พระองค์ทรงชี้นำ และจงยำเกรงพระองค์เถิด

การผจญล่อลวงในแผ่นดินแห่งพระสัญญา

7พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านกำลังทรงนำท่านเข้าสู่แผ่นดินอุดมสมบูรณ์ เป็นแผ่นดินที่มีลำธาร ตาน้ำและน้ำบาดาลไหลไปตามหุบเขาและเนินเขา 8เป็นแผ่นดินที่ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ องุ่น มะเดื่อเทศ ทับทิม มะกอกเทศขึ้นงาม คือน้ำมันมะกอกเทศและน้ำผึ้งบริบูรณ์ 9เป็นแผ่นดินที่ท่านจะมีอาหารกินจนอิ่มและไม่ขาดสิ่งใด เป็นแผ่นดินที่ท่านจะพบเหล็กในก้อนหินและจะขุดทองแดงจากภูเขา 10ท่านจะกินจนอิ่ม แล้วท่านจะถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านที่ประทานแผ่นดินอุดมสมบูรณ์นี้ให้ท่าน

11จงจำใส่ใจ อย่าลืมพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน อย่าละเลยที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติ กฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่านในวันนี้ 12เมื่อท่านได้กินจนอิ่มและสร้างบ้านเรือนสวยงามเข้าอยู่อาศัย 13เมื่อฝูงโคและฝูงแพะแกะของท่านมีจำนวนมากขึ้น เมื่อท่านมีเงินทองและข้าวของอื่นๆ มากขึ้นแล้ว 14อย่ามีใจหยิ่งผยองจนลืมพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ผู้ทรงนำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์ที่ท่านเคยเป็นทาสอยู่นั้น 15พระองค์ผู้ทรงนำท่านผ่านถิ่นทุรกันดารอ้างว้างน่ากลัวนี้ ซึ่งเป็นที่อาศัยของงูพิษและแมงป่อง เป็นแผ่นดินแห้งแล้งไม่มีน้ำ พระองค์ทรงบันดาลให้น้ำไหลจากหินแข็งให้ท่านดื่ม 16พระองค์ประทานมานนาเป็นอาหารเลี้ยงท่าน อาหารนี้บรรพบุรุษของท่านไม่เคยรู้จัก พระองค์ทรงใช้อุปสรรคเหล่านี้เพื่อทดสอบท่าน ท่านจะได้มีความสุขในอนาคต

17อย่าคิดว่า “ฉันมั่งคั่งขึ้นมาได้เพราะกำลังความสามารถของฉัน” 18แต่จงระลึกว่า พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านประทานพละกำลังให้ท่านมั่งคั่ง เพราะทรงปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ได้ทรงสาบานไว้กับบรรพบุรุษของท่าน ดังที่ทรงกระทำอยู่ในวันนี้ 19แต่ถ้าท่านลืมพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ไปติดตามเทพเจ้าอื่น รับใช้และกราบไหว้เทพเจ้าเหล่านั้น ข้าพเจ้าขอเตือนท่านในวันนี้ว่า ท่านจะถูกทำลายอย่างแน่นอน 20ถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ท่านจะถูกทำลายเหมือนชนชาติเหล่านั้นที่พระองค์ทรงทำลายต่อหน้าท่าน”

 

8 a บรรดาประกาศกมักจะมองระยะเวลาสี่สิบปีที่ชาวอิสราเอลเดินทางเร่ร่อนในถิ่นทุรกันดารว่า เป็นยุคทองของประวัติศาสตร์ (ดู ฮชย 2:16 เชิงอรรถ p) ฉธบ กลับมองช่วงเวลาสี่สิบปีนี้เป็นช่วงเวลาของความทุกข์ทรมาน (ดู 4:34) ส่วนผู้เรียบเรียงตำนานสงฆ์จะมองช่วงระยะเวลานี้เป็นการลงโทษจากพระเจ้า (กดว 14:26-35)

b ในข้อนี้ต้นฉบับภาษาฮีบรูเล่นคำระหว่าง “mizwah” (บทบัญญัติ) และ “motza” (ที่ออกมา) คือ พระยาห์เวห์ผู้ทรงใช้พระวาจาสร้างสรรพสิ่ง ทรงใช้ “บทบัญญัติที่ออกมาจากพระโอษฐ์” ประทานชีวิตแก่อิสราเอล มธ 4:4// อ้างข้อนี้ (ดู นหม 9:29; สภษ 9:1-5; ปชญ 16:26; บสร 24:19-21; อมส 8:11; ยน 6:30-36, 63 เชิงอรรถ t)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก