"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ค. ดาวิดรวบรวมสมัครพรรคพวก


22
1ดาวิดออกจากเมืองกัท หนีไปอยู่ในถ้ำใกล้เมืองอดุลลัมa บรรดาพี่น้องและครอบครัวของบิดาทราบข่าวนี้ก็ไปพบเขาที่นั่น 2คนที่มีความทุกข์ มีหนี้สิน หรือมีเรื่องไม่พอใจก็มาพบเขา ทั้งหมดมีจำนวนประมาณสี่ร้อยคน และดาวิดตั้งตนเป็นหัวหน้า

3จากที่นั่น ดาวิดเดินทางไปถึงเมืองมิสปาห์ในแคว้นโมอับ เขาทูลกษัตริย์โมอับว่า “ขอโปรดให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามาอยู่กับพระองค์เถิดb จนกว่าข้าพเจ้าจะรู้ว่าพระเจ้าจะทรงกระทำประการใดกับข้าพเจ้า” 4ดาวิดฝากcบิดามารดาไว้ให้อยู่กับกษัตริย์โมอับ ตลอดเวลาที่เขาซ่อนตัวอยู่

5วันหนึ่งประกาศกกาดdบอกดาวิดว่า “อย่าอยู่ในที่ซ่อนนี้อีกต่อไป จงเดินทางเข้าไปในดินแดนยูดาห์เถิด” ดาวิดจึงออกจากที่นั่น ไปอยู่ในป่าเฮเรท


การสังหารหมู่สมณะ

6กษัตริย์ซาอูลทรงทราบว่า มีคนเห็นดาวิดและพรรคพวกที่อยู่กับเขา ขณะนั้นซาอูลอยู่ที่เมืองกิเบอาห์ กำลังประทับอยู่ใต้ต้นทามาริสก์บนเนินเขา ทรงหอกและมีข้าราชบริพารเฝ้าอยู่โดยรอบ 7ซาอูลรับสั่งแก่บรรดาข้าราชบริพารว่า “ชาวเบนยามินทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ จงฟังเราเถิด ท่านคิดหรือว่า บุตรของเจสซีจะให้ทุ่งนาและสวนองุ่นแก่ท่านแต่ละคน ท่านคิดว่าเขาจะแต่งตั้งให้ท่านเป็นนายพันนายร้อยหรือ 8แล้วทำไมท่านจึงวางแผนทรยศเรา ไม่มีสักคนบอกให้เรารู้ว่าบุตรของเราเป็นพันธมิตรกับบุตรของเจสซี ทำไมไม่มีใครเป็นห่วงeเราเลย ไม่มีใครบอกเราว่า บุตรของเราร่วมมือกับผู้รับใช้ของเรา ให้ดักฆ่าเรา ดังที่เป็นอยู่ในวันนี้”

9โดเอกชาวเอโดมยืนอยู่ที่นั่นกับข้าราชบริพารของซาอูล เขาทูลว่า “ข้าพเจ้าเห็นบุตรของเจสซีไปหาอาคิเมเลคบุตรของอาคิทูบที่เมืองโนบ 10อาคิเมเลคทูลถามพระยาห์เวห์ให้ดาวิด แล้วเอาอาหารกับดาบของโกลิอัทชาวฟีลิสเตียให้เขาด้วย” 11กษัตริย์จึงส่งคนไปเรียกสมณะอาคิเมเลคบุตรของอาคิทูบมาเฝ้าพร้อมกับสมณะทุกคนในครอบครัวของบิดาที่เมืองโนบ สมณะทุกคนก็มาเฝ้ากษัตริย์

12ซาอูลตรัสว่า “ฟังเถิด บุตรของอาคิทูบเอ๋ย” เขาทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ พระเจ้าข้า” 13ซาอูลตรัสถามว่า “ทำไมท่านและบุตรของเจสซีจึงร่วมกันคิดกบฏต่อเรา ทำไมท่านจึงให้อาหารกับดาบแก่เขา แล้วยังทูลถามพระเจ้าให้เขา เพื่อคิดกบฎต่อเรา และดักฆ่าเราดังที่เป็นอยู่ในวันนี้” 14อาคิเมเลคทูลตอบว่า “ดาวิดเป็นนายทหารที่ซื่อสัตย์ที่สุดต่อพระองค์มิใช่หรือ เขาเป็นราชบุตรเขยของพระองค์ เป็นผู้บังคับบัญชากองทหารราชองครักษ์f เป็นที่เคารพนับถือในราชสำนักมิใช่หรือ 15นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ข้าพเจ้าทูลถามพระเจ้าให้เขา ส่วนเรื่องที่เป็นกบฏต่อพระองค์นั้น ขอพระองค์อย่าได้ทรงกล่าวโทษข้าพเจ้าผู้รับใช้ของพระองค์กับคนในครอบครัวของข้าพเจ้าเลย ข้าพเจ้าไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆ” 16กษัตริย์ตรัสตอบว่า “อาคิเมเลคเอ๋ย ท่านกับทุกคนในครอบครัวจะต้องตาย”

17แล้วกษัตริย์ทรงบัญชาทหารองครักษ์ที่ยืนเฝ้าอยู่โดยรอบว่า “จงเข้ามาฆ่าบรรดาสมณะเหล่านี้ของพระยาห์เวห์เถิด เขาคบคิดกับดาวิด ไม่ยอมแจ้งให้เรารู้ว่า ดาวิดหนีไป แม้ตนจะรู้ดีก็ตาม” แต่บรรดาทหารองครักษ์ไม่ยอมฆ่าสมณะของพระยาห์เวห์ 18กษัตริย์จึงตรัสแก่โดเอกว่า “จงเข้ามาฆ่าสมณะเหล่านี้เถิด” โดเอกชาวเอโดมก็เข้ามาฆ่าสมณะทุกคน ในวันนั้นเขาฆ่าสมณะที่สวมเสื้อกั๊กผ้าป่านตายแปดสิบห้าคน 19ซาอูลยังรับสั่งให้ฆ่าทุกอย่างในเมืองโนบ ซึ่งเป็นเมืองของสมณะ ทั้งชายและหญิง เด็กและทารก ฝูงโค ลา แพะแกะ

20อาบียาธาร์บุตรคนหนึ่งของอาคิเมเลคบุตรของอาคิทูบหนีรอดไปได้ เขาหนีไปพบดาวิด 21อาบียาธาร์เล่าให้ดาวิดฟังว่า ซาอูลได้ฆ่าบรรดาสมณะของพระยาห์เวห์ 22ดาวิดจึงกล่าวแก่อาบียาธาร์ว่า “วันนั้น เมื่อข้าพเจ้าเห็นโดเอกชาวเอโดมอยู่ที่นั่น ข้าพเจ้าก็รู้ว่าเขาต้องไปทูลกษัตริย์ซาอูลอย่างแน่นอน ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบgในความตายของทุกคนในครอบครัวบิดาของท่าน 23จงอยู่กับข้าพเจ้าเถิด อย่ากลัวเลย ผู้ที่อยากฆ่าข้าพเจ้า ก็อยากฆ่าท่านด้วย ท่านจะปลอดภัยเมื่ออยู่กับข้าพเจ้า”h

 

22 a ถ้ำในถิ่นทุรกันดารในแคว้นยูดาห์เป็นที่หลบภัยของพวกที่ต้องหนีสังคม เมืองอดุลลัมเป็นเมืองอยู่ที่เชเฟลาห์ (ที่ราบต่ำเชิงเขา)

b “มาอยู่” เป็นการแปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ให้ออกไป” ดาวิดพาบิดามารดาของตนมาพักอยู่ในดินแดนโมอับเพื่อให้อยู่นอกเขตปกครองของกษัตริย์ซาอูล ครอบครัวของดาวิดมีความสัมพันธ์กับชาวโมอับตามที่มีเล่าไว้ใน นรธ 1:4; 4:17-21; ดู มธ 1:5-6

c “ฝาก” แปลตามต้นฉบับแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “พา”

d กาดเป็นประกาศกที่ดาวิดจะปรึกษาด้วยจนตลอดชีวิต (ดู 2 ซมอ 24:11ฯ)

e “เป็นห่วง” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ป่วย”

f “ผู้บังคับบัญชา” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก

g “ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ” แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “หันกลับ”

h อาบียาธาร์จะเป็นสมณะในราชสำนักของดาวิดจนสิ้นรัชกาล กษัตริย์ซาโลมอนจะปลดเขาออกจากหน้าที่ (1 พกษ 2:26-27)

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก