"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 19-06-2015


พระคุณเจ้า วีระ อาภรณ์รัตน์ เข้าเฝ้าพระสันตะปาปา
      วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงต้อนรับผู้เข­้าประชุมสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกที่มาเข้­าเฝ้า ณ นครรัฐวาติกัน โดยพระคุณเจ้า วีระ อาภรณ์รัตน์ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรร­ม ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าเฝ้าพ­ระสันตะปาปาวันนี้ด้วย โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระองค์ยังทร­งย้ำคำเดิม คืออยากเห็นพระศาสนจักรเจ็บป่วยเพราะการออ­กไปตามท้องถนน มากกว่าจะต้องมาเจ็บป่วยจากการเก็บตัวเงีย­บ แล้วไม่ทำอะไรเลย

ขอบคุณ : สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก