"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“เอาเขาไปตรึงกางเขน”  
80. พระเยซูเจ้าต่อหน้าปีลาต (3)

b) ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
            1.ปีลาตเรียกพระเยซูเจ้าสามครั้งว่า "กษัตริย์ของชาวยิว" เขายอมรับข้อกล่าวหาที่ผู้แทนหัวหน้าชาวยิวปรักปรำพระองค์ และในที่สุด เขาสั่งให้ติดป้ายประกาศ บอกเหตุผลที่พระองค์ทรงถูกลงโทษประหารชีวิตบนไม้กางเขนว่า พระองค์เป็นพระคริสต์ นั่นคือกษัตริย์ พระเมสสิยาห์ของชาวยิว การตัดสินประหารชีวิตพระเยซูเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศความเชื่อใน “พระเยซูคริสตเจ้า” ดังที่คริสตชนใช้เรียกพระองค์ วลีนี้ไม่หมายความว่า “พระเยซูเจ้า” เป็นพระนาม ส่วน “พระคริสตเจ้า” เป็นนามสกุลของพระองค์ แต่หมายความว่า “พระเยซูเจ้าเป็นพระคริสตเจ้า” ดังนั้น คำตัดสินลงโทษให้พระเยซูเจ้าทรงถูกประหารชีวิต จึงกลับเป็นแหล่งที่มาแท้จริงของความเชื่อคริสตชน เพราะพระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์เป็นกษัตริย์ ผู้ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน

            2.“พระเยซูเจ้ามิได้ตรัสตอบอีก ทำให้ปีลาตประหลาดใจมาก” เราต้องจดจำภาพนี้ของพระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นพยานแท้จริงถึงพระเจ้า เพราะการรับทรมานอย่างเงียบ ๆ ของพระองค์ทำให้แม้กระทั่งผู้เบียดเบียนต้องประหลาดใจ นักบุญเปาโลเตือนทิโมธีให้ซื่อสัตย์ต่อภารกิจโดยกล่าวว่า "พระคริสตเยซู ผู้ยืนยันประกาศความเชื่อเป็นอย่างดีไว้ต่อหน้าปอนทิอัสปีลาต" (1 ทธ 6:13)

            3.ในการพิจารณาคดีต่อหน้าปีลาต ซึ่งจบลงด้วยการลงโทษพระเยซูเจ้าให้ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน คำพูดและการกระทำทุกอย่างรวมเป็นหนึ่งเดียวในพระองค์ ในขณะที่ทุกคนสอบถาม กล่าวหา เรียกร้อง และตัดสินลงโทษพระเยซูเจ้าให้ทรงถูกประหารชีวิต แต่พระองค์ไม่ตรัสสิ่งใด ทรงนิ่งเงียบ ในทำนองเดียวกันพระเยซูเจ้า ไม่ทรงกระทำการใด ๆ พระองค์ทรงเป็นเพียงของแลกเปลี่ยนที่อาจปล่อยให้เป็นอิสระหรือยึดเอาไว้ตามผลประโยชน์ของปีลาต หรือตามอำเภอใจของประชาชน ทั้งผู้มีอำนาจและประชาชน ทั้งคนรวยและคนจนที่คนรวยถูกยุยงและใช้เป็นเครื่องมือ ครั้งนี้รวมเป็นหนึ่งเดียว ส่วนความยากจนของพระเยซูเจ้าไม่เหมือนใครและแตกต่างจากผู้อื่นอย่างสิ้นเชิง

            4.บัดนี้ พระเยซูเจ้าทรงรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างมาก พระองค์ผู้ทรงมอบองค์ให้อยู่ในเงื้อมมือของทุกคน เพื่อไม่มีผู้ใดรู้สึกว่าต้องอยู่โดดเดี่ยว ทรงมีประสบการณ์ที่รู้สึกว่าถูกทอดทิ้งจากมนุษย์ทุกคนรวมทั้งพระบิดาเจ้า ไม่มีผู้ใดปรารถนาอยู่กับพระองค์อีกแล้ว ทุกคนปฏิเสธไม่ยอมรับกษัตริย์เช่นนี้ แม้ประชาชนซึ่งเคยสรรเสริญพระองค์จนถึงเมื่อวาน บัดนี้ ต้องการประหารชีวิตพระองค์ และผู้ที่เป็นเช่นเดียวกับปีลาต ปรารถนาที่ช่วยพระองค์ให้รอดพ้นเพราะไม่ทรงกระทำผิดเลย ในที่สุด ก็ยอมมอบพระองค์ให้ทรงถูกประหารชีวิต

           5.บารับบัสคือ บุตรที่ไม่มีผู้ใดรู้จักชื่อของบิดา เขาเป็นกบฏ ฆาตกร ถูกล่ามโซ่ และกำลังรอคอยที่จะถูกประหารชีวิตก็ยังเป็นกระจกเงาสำหรับมนุษย์ทุกคน คือหลังจากมนุษย์ทำบาป เขาไม่สนใจพระบิดา เป็นศัตรูกับผู้อื่น ขังตัวเองอยู่ในความเห็นแก่ตัว และรอคอยที่ถูกลงโทษด้วยความตาย บารับบัสเป็นมนุษย์ที่มีเครื่องหมายแห่งความล้มเหลว เป็นมนุษย์ดังที่ไม่ควรเป็น คือเราแต่ละคน

           6.จง “เอาเขาไปตรึงกางเขน” นี่เป็นเสียงของประชาชนที่ร้องตะโกนรวมเป็นหนึ่งเดียว เสียงนี้ยังคงดังกึกก้องในใจของเราแต่ละคน วอนขอรอดพ้นจากพระเจ้า หัวหน้าชาวยิวตกลงให้พระเยซูเจ้าทรงรับโทษถูกประหารชีวิต ประชาชนต้องการเช่นนั้นอีกด้วย และปีลาตก็ปฏิบัติตาม ดังนั้น เราทุกคนจึง มีส่วนร่วมในการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า

           7.ปีลาตถามว่า “เขาทำอะไรผิด” เขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลย “พระเยซูเจ้าเสด็จผ่านไปที่ใด ทรงกระทำความดีและทรงรักษาทุกคนที่อยู่ใต้อำนาจของปีศาจ” (กจ 10:38) ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงจำเป็นต้องถูกตรึงบนไม้กางเขน โดยแท้จริงแล้ว เพียงเพราะพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ พระองค์สามารถแบกความชั่วร้ายของเราและทรงช่วยเราได้รอดพ้น โดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ แต่ถ้าพระองค์ทรงเป็นผู้กระทำผิดเหมือนกับเรา ก็คงต้องแบกความชั่วร้ายของพระองค์อย่างสมควร

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก