"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

การประชุมของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก ที่แทนซาเนีย

                หพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก  (Catholic  Biblical  Federation - CBF)  ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ  ค.ศ. 1969  หลังการออกสังฆธรรมนูญ  เรื่องการเผยความจริงของพระเจ้าสี่ปี  สหพันธ์ฯ จัดประชุมสามัญทุก  6  ปี  ปีนี้เป็นครั้งที่  7  จัดขึ้นที่เมืองดาแอสซาลัม  ประเทศแทนซาเนีย  ระหว่างวันที่  24  มิถุนายน - 3  กรกฎาคม  2008  ในหัวข้อเรื่อง   "พระวาจาพระเจ้า ที่มาของความยุติธรรม สันติภาพ และการกลับคืนดี"

                มีพระสังฆราช  25  องค์  พระสงฆ์  112  องค์   ซิสเตอร์  20  ท่าน  และฆราวาส  รวมทั้งหมด  230  คน  จากสมาชิกองค์กรพระคัมภีร์  133  ประเทศ  งานนี้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศแทนซาเนีย  เจ้าของสถานที่มีห้องพักกว่า  150  ห้อง

               เริ่มการประชุมด้วยพิธีการตั้งพระคัมภีร์ในวัด  พระคัมภีร์เล่มใหญ่มาก  ภาษาวาฮีลี  แล้วใช้พระคัมภีร์แต่ละภาษาวางรอบๆ  มีการอ่านสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์  ที่ 16

               กระบวนการประชุม  คือ  ตื่นตัว  (See)  ไตร่ตรอง  (Judge)  และตอบโต้  (Act)

                ในการตื่นตัว แบ่งกลุ่มมองสภาพสังคมปัจจุบัน เราสำนึกยิ่งขึ้นว่ามีปัญหาความรุนแรง  อาชญากรรม  ความยากจน  การอพยพย้ายถิ่น  ยาเสพติด  การคอร์รัปชั่นทุจริต  อาหารแพง  น้ำมันแพง  การตกงาน  และภัยธรรมชาติ

                การไตร่ตรอง  จากหนังสือประกาศกอิสยาห์  บทที่  55  มีแลคซีโอ  ดีวีนา  รำพึงพระวาจา  โดยแยกกลุ่มและหลังจากไปเยี่ยมชุมชนวัดของแทนซาเนีย  เราฟังพระวรสารของนักบุญมัธทิว  บทที่  5 : 1-12  เรื่อง  "ความสุขแท้"

                พระศาสนจักรในแทนซาเนียส่งเสริมให้เด็กและผู้ใหญ่อ่านพระวาจา  กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์  และกลุ่มวิถีชุมชนวัด ด้วยเช่นกัน

แนวทางปฏิบัติ  สมาชิกกลับจากการสัมผัสชีวิต  มาปรึกษาหาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน  สำหรับ  ค.ศ. 2008 - 2014  ได้มติดังต่อไปนี้

               1. การเน้นงานพระคัมภีร์  ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชีวิต  และพันธกิจของพระศาสนจักร

               2. การอบรมด้านพระคัมภีร์ให้บุคลากรประกาศพระวรสาร  รวมพระสังฆราช  พระสงฆ์  นักพรต  และฆราวาส  อาศัยกระบวนการให้มีความรู้ลึกด้านพระคัมภีร์  การกลับใจ  การอบรมชีวจิตแห่งธรรมทูต  และมีทักษะทำงานอภิบาลด้านพระวาจา

              3. ส่งเสริมการอ่านพระวาจา  (Lectio  Divina)  ในบริบทสังคม  เพื่อให้ความเชื่อสัมพันธ์กับชีวิต  และการอุทิศตนแบบคริสตชนในการพัฒนาสังคม

              4. การอภิบาลชุมชนย่อย ด้วยการอ่านพระวาจาส่งเสริมฆราวาสให้เป็นผู้นำ  ช่วยให้ครอบครัวเติบโตในความเชื่อ

              5. การใช้สื่อสารมวลชนอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อพันธกิจพระวาจา

              6. การเสวนากับพี่น้องต่างความเชื่อ  คริสตสัมพันธ์  และผู้ไม่มีความเชื่อ

              7. อุทิศตนกับสมัชชาเรื่องพระวาจา  จัดพิมพ์บทสรุปและแนวทางปฏิบัติสำหรับสมาชิก  ในระดับเขตและแขวงต่างๆ ของสหพันธ์ฯ พร้อมทั้งเสนอแผนงานและโครงการประยุกต์

              8. พยายามติดตามผลการประชุมครั้งนี้  เรื่องการคืนดี  ความยุติธรรม  และสันติภาพด้วยการไตร่ตรองในบทบาทผู้รับใช้พระยาเวห์  และบทเทศน์บนภูเขา  อาศัยกิจการที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างอาณาจักรของพระเจ้าสำหรับคนยากจน

               ซิสเตอร์จันทนา  สิริจันทนากูล  คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าฯ เป็นผู้แทนของประเทศไทยไปร่วมประชุมครั้งนี้  หวังว่าแนวทางเหล่านี้จะช่วยให้เราฉลองปีพระวาจาและปีนักบุญเปาโลอย่างมีทิศทาง 

(จาก  อุดมสาร ฉบับที่ 32 ประจำวันที่ 3-9  สิงหาคม 2008 หน้า 10)

 

 

 

 

           

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก