"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

“Bangkok Bible Contest”ครั้งที่ 1
“Bangkok Bible Contest”ครั้งที่ 1

          แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกรเป็นผู้จัดการแผนกฯ อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข และคุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ ร่วมกับผู้บริหารและบรรดาคุณครูจิตตาภิบาล และครูคำสอนโรงเรียนในอัครสังฆมณฑลและนักบวช  จัดการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ “Bangkok Bible Contest” ครั้งที่ 1วันที่ 3 กันยายน 2558 ณ หอประชุมยวง นิตโย  บ้านผู้หว่านสามพราน จ.นครปฐม

โดยมีวัตถุประสงค์  
1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการอ่านและศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้น
2.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเชื่อ ชีวิตจิตโดยอาศัยพระวาจาให้กับเด็กและเยาวชน
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามพระคัมภีร์ในระดับอัครสังฆมณฑลร่วมกัน

            อนึ่ง  ในการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์“Bangkok Bible Contest” ครั้งที่ 1โดยใช้พระคัมภีร์หนังสือกิจการอัครสาวก “Witnesses to the ends of the world” (เทียบ กจ 1:8) เป็นเนื้อหาในการแข่งขันตอบคำถามฯ

         การแข่งขันฯ  เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิดการแข่งขันฯ โดยมีคุณพ่อสหพล ตั้งถาวร ผู้ช่วยอธิการศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน” เป็นประธาน คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกพระคัมภีร์ และอาจารย์พระคัมภีร์ วิทยาลัยแสงธรรม เป็นประธานในการแข่งขันฯ ร่วมกับ อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพระคัมภีร์ฯและมอบโล่เกียรติยศพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เกียรติบัตรและเงินรางวัลในภาคเช้า     และ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร เป็นประธานในการมอบโล่ฯ เกียรติบัตรและเงินรางวัลและภาวนาปิดการแข่งขันฯในภาคบ่าย

           อนึ่งในการแข่งขันฯ มีกรรมการตรวจคำตอบและตัดสิน คือ แผนกพระคัมภีร์ วิทยาลัยแสงธรรม และเขตการศึกษาโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  6 เขต  ดังนี้
1.คุณครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ    แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายบุคลาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
2.คุณครูสุดหทัย นิยมธรรม    สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
3.คุณครูปรียารัตน์ สอนจันทร์     โรงเรียนกุหลาบวิทยา  (เขต 1)
4.คุณครูสมนึก สำอางค์     โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา (เขต  1)
5.คุณครูสาวินี เกษตรบริบูรณ์     โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ เมืองทอง (เขต 2)
6.คุณครูพัชรี บุญพิทักษ์สกุล     โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์  (เขต 3)
7.คุณครูสัย ไพรวงษ์         โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ (เขต 4)
8.คุณครูจินตนา กิจแก้ว     โรงเรียนนักบุญเปโตร (เขต 5)
9.คุณครูเพียงใจ สุภาจักร์    โรงเรียนเซนต์จอห์นบัปติสต์ (เขต 6)

              นอกจากนี้คุณสมบัติ งามวงศ์ แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ช่วยจัดกิจกรรมพระคัมภีร์กิจการอัครสาวก ในระหว่างรอผลการแข่งขันฯ   และคุณจันทรา จิระวัฒนกิจ แผนกเยาวชน  ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯนักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมและศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติช่วยในการตกแต่งสถานที่ รับลงทะเบียน มอบของที่ระลึก และช่วยจัดการแข่งขันฯ  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

              สุดท้ายขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงเรียน คุณครูจิตตาภิลาล และคุณครูคำสอนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุน และเตรียมเด็กนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ Bangkok Bible Contest ครั้งที่ 1 นี้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่สนับสนุนโครงการฯนี้เป็นอย่างดียิ่งเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพร

ผลการแข่งขัน
:::ระดับประถม 4-6::ระดับมัธยม 1-3::ระดับมัธยม 4-6::ทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด:::

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก