"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

bible diary 2023วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม  2023  
นักบุญปาตริก พระสังฆราช

บทอ่านจากหนังสือประกาศกโฮเชยา (ฮชย 14:2-10)   

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า

“อิสราเอลเอ๋ย จงกลับมาเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านเถิด
ท่านสะดุดล้มลงเพราะความผิดของท่าน จงเตรียมถ้อยคำที่จะพูดมาด้วย

และกลับมาเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทูลพระองค์ว่า ‘โปรดทรงลบล้างความผิดทั้งหมด และทรงรับสิ่งที่ดี

ข้าพเจ้าทั้งหลายจะนำคำสรรเสริญจากปากมาถวายแทนโคเพศผู้
อัสซีเรียจะไม่ช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้น

ข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่ขี่ม้าอีก
จะไม่เรียกสิ่งที่มือของข้าพเจ้าได้สร้างขึ้น

อีกต่อไปว่า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพราะลูกกำพร้าพบพระกรุณาในพระองค์’ ”

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า
“เราจะรักษาเขาให้หายจากความไม่ซื่อสัตย์ของเขา

เราจะรักเขาด้วยใจจริง
เพราะเราจะไม่โกรธเขาอีกแล้ว

เราจะเป็นเหมือนน้ำค้างสำหรับอิสราเอล
เขาจะผลิดอกเหมือนดอกลิลลี่

เขาจะหยั่งรากเหมือนต้นสนสีดาร์แห่งเลบานอน
กิ่งก้านของเขาจะแผ่ขยาย

เขาจะงดงามเหมือนต้นมะกอกเทศ
และจะมีกลิ่นหอมเหมือนเลบานอน

เขาทั้งหลายจะกลับมานั่งอยู่ใต้ร่มเงาของเรา
เขาจะปลูกข้าวสาลีอีก จะทำให้เถาองุ่นผลิตผลอุดม

มีชื่อเสียงเหมือนเหล้าองุ่นแห่งเลบานอน
เอฟราอิมจะต้องเกี่ยวข้องอะไรกับรูปเคารพอีก

เราเองจะตอบและดูแลเขา
เราเป็นเหมือนต้นไซเปรสใบเขียวสดอยู่เสมอ

ท่านจะได้รับผลของท่านจากเรา
ผู้มีปรีชาพึงเข้าใจเรื่องเหล่านี้ ผู้ใดฉลาดก็จงรู้

เพราะหนทางทั้งหลายขององค์พระผู้เป็นเจ้าล้วนเที่ยงธรรม
ผู้ชอบธรรมย่อมเดินตามทางนี้ แต่ผู้ล่วงละเมิดจะสะดุดล้ม”

 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำ บอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก 12:28ข-34)

เวลานั้น ธรรมาจารย์คนหนึ่งเข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้า ทูลถามพระองค์ว่า “บทบัญญัติข้อใดเป็นเอกกว่าบทบัญญัติข้ออื่นๆ”

พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “บทบัญญัติเอกก็คือ อิสราเอลเอ๋ย จงฟังเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาและสุดกำลังของท่าน บทบัญญัติประการที่สองก็คือ ท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง ไม่มีบทบัญญัติข้อใดยิ่งใหญ่กว่าบทบัญญัติสองประการนี้”

ธรรมาจารย์คนนั้นทูลว่า “พระอาจารย์ ท่านตอบได้ดี จริงทีเดียวที่ท่านกล่าวว่า พระเจ้ามีแต่เพียงพระองค์เดียว และนอกจากพระองค์แล้ว ไม่มีพระเจ้าอื่นเลย การจะรักพระองค์สุดจิตใจ สุดความเข้าใจและสุดกำลัง และรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองนี้ มีคุณค่ามากกว่าเครื่องเผาบูชา หรือเครื่องสักการบูชาใดๆ ทั้งสิ้น”

พระเยซูเจ้าทรงเห็นว่าเขาพูดอย่างเฉลียวฉลาด จึงตรัสว่า “ท่านอยู่ไม่ไกลจากพระอาณาจักรของพระเจ้า” หลังจากนั้น ไม่มีผู้ใดกล้าทูลถามพระองค์อีกเลย

 

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก