"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

bible diary 2023วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน  2023 
ระลึกถึง นักบุญชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขี

บทอ่านจากหนังสือบุตรสิรา (บสร 51:12-20)    

       ข้าพเจ้าจะขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์ และถวายพระพรแด่พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อยังหนุ่มก่อนจะเดินทางไปที่ต่างๆ ข้าพเจ้าอธิษฐานแสวงหาปรีชาญาณ ข้าพเจ้ายืนอยู่หน้าพระวิหาร ปรารถนาจะได้ปรีชาญาณและจะแสวงหาปรีชาญาณจนถึงที่สุด จิตใจข้าพเจ้ายินดีเมื่อปรีชาญาณเจริญเติบโตเหมือนเถาองุ่นออกดอกจนเกิดผลสุก เท้าของข้าพเจ้าเดินไปตามทางตรง ข้าพเจ้าติดตามรอยเท้าของปรีชาญาณตั้งแต่วัยหนุ่ม

        เมื่อเงี่ยหูฟังเพียงเล็กน้อย ข้าพเจ้าก็ได้รับปรีชาญาณและพบคำสั่งสอนมากมายสำหรับตน เมื่อข้าพเจ้าก้าวหน้าเพราะปรีชาญาณ ข้าพเจ้าจะถวายเกียรติแก่ผู้สอนปรีชาญาณให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตกลงใจจะนำปรีชาญาณมาปฏิบัติ ข้าพเจ้าเคยมีความกระตือรือร้นใฝ่หาความดี ข้าพเจ้าจะไม่ต้องอับอาย ข้าพเจ้าทุ่มเทจิตใจใฝ่หาปรีชาญาณ ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างเคร่งครัด ข้าพเจ้าชูมือสู่เบื้องบนเป็นทุกข์ใจที่หลายคนไม่รู้จักปรีชาญาณ จิตใจข้าพเจ้าใฝ่หาปรีชาญาณ ข้าพเจ้าก็พบปรีชาญาณในความบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าได้รับความเข้าใจพร้อมกับปรีชาญาณตั้งแต่แรก ข้าพเจ้าจึงจะไม่ละทิ้งปรีชาญาณเป็นอันขาด

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก (มก 11:27-33)

         เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มอีกพร้อมกับบรรดาศิษย์ ขณะที่ทรงพระดำเนินอยู่ในพระวิหาร บรรดามหาสมณะ บรรดาธรรมาจารย์และผู้อาวุโสได้เข้ามาพบพระองค์ ทูลถามว่า “ท่านมีอำนาจใดจึงทำเช่นนี้ ใครมอบอำนาจให้ท่านทำการเหล่านี้” พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “เราขอถามท่านอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกัน ถ้าท่านตอบ เราก็จะบอกท่านว่าเราทำเช่นนี้โดยอำนาจอะไร พิธีล้างของยอห์นมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์ จงตอบมาซิ” บรรดามหาสมณะ ธรรมาจารย์ และผู้อาวุโส จึงปรึกษากันว่า “ถ้าเราตอบว่ามาจากสวรรค์ เขาก็จะถามว่า ‘แล้วทำไมท่านจึงไม่เชื่อยอห์นเล่า’ แต่เราจะบอกว่ามาจากมนุษย์ได้อย่างไร” เขาเหล่านั้นกลัวประชาชน เพราะประชาชนคิดว่า ยอห์นเป็นประกาศก จึงทูลตอบพระเยซูเจ้าว่า “เราไม่รู้” พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “เราก็ไม่บอกท่านเช่นเดียวกันว่าเราทำการเหล่านี้ด้วยอำนาจใด”

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก